Omsorg

Alla människor behöver under olika skeden i livet omsorg från andra. Vi är beroende av nära anhöriga, sociala nätverk och den offentliga omsorgen. Att vi organiserar detta på ett humant och rättvist sätt är en viktig indikator på ett anständigt samhälle. Varje brukare inom den offentligt finansierade omsorgen ska mötas med värdighet och ses som individer med olika behov. Tid ska finnas för mänskliga möten som är omsorgsarbetets viktigaste kvalité.

Omsorg av barn, gamla, sjuka och funktionshindrade ska vara en gemensam angelägenhet både för män och kvinnor. Mycket av omsorgsarbetet utförs fortfarande i hemmet, företrädesvis av mödrar, döttrar och makar. Ofta av kärlek men inte så sällan som en tung arbetsbörda. Kvinnors arbetstid är generellt längre än mäns om man slår ihop det betalda lönearbetstiden med det obetalda omsorgsarbetstiden i hemmet. En tillräckligt finansierad offentlig verksamhet är därför helt nödvändig för jämställdhet. Omsorg kostar, och måste få kosta. Vi motsätter oss skattesänkningar, tvärtom måste resurser tillföras, som ger sämre kvalité och färre anställda i omsorgen.

Vänsterpartiet vill

• Ge omsorgspersonal tillräckligt med tid för att hinna med de mänskliga möten som är omsorgsarbetets viktigaste kvalité. Värna en hög personaltäthet.

• Öka brukarnas möjlighet att påverka omsorgens inriktning. Varje brukare är unika individer som ska mötas med respekt och värdighet. I hemtjänsten ska brukarna kunna disponera tiden enligt modellen ”Min tid”. Återskapa hemtjänst i kommunal regi. Detta valalternativ saknas idag.

• Tillföra nödvändig resursförstärkning till hemtjänsten när allt fler blir allt äldre. Nu är det brukarna och personal som får betala genom minskade ambitioner och ohållbara arbetsvillkor.

Utreda hemtjänstens uppdrag och avgränsningar gentemot vård och annat boende. Det är inte rimligt att tungt vårdkrävande brukare hamnar i hemtjänstens ansvar.

• Ge utökat stöd och uppmuntran till anhörigvårdare.

• Garantera att äldre par ska få bo tillsamman även på äldreboenden.

• Tillgodose äldre invandrares behov av omsorgspersonal som behärskar hemspråket.

• Fokusera på och stärka funktionshindrades möjligheter. Hindren ligger oftast i samhällets villkor och attityder. Anpassa miljöer och verksamheter så att alla kan delta.

• Ge funktionshindrade på gruppboenden rätt till fritidsaktiviteter som de får välja själva.

• Verka för att ge Väsby Välfärd lika konkurrensvillkor som privata utförare av tjänster. Omställningskostnader och oskäliga administrationskostnader ska inte drabba den kommunala utföraren. Utforma tydligare kvalitetsnormer som ska gälla för alla utförare.

• Medborgarnas rättigheter enligt Socialtjänstlagen, LSS, LVU med flera lagar som reglerar omsorgen ska garanteras. Gärna med kvalitetsgarantier som redskap. Stärk brukarnas rättssäkerhet.