Vänsterpartiet vill:

• Föra en expansiv ekonomisk politik som ger fler jobb. I vården och omsorgen behövs fler händer. I skolan behövs fler vuxna. Små och medelstora företag gynnas av ökad efterfrågan på hemmamarknaden. En vänstermajoritet i riksdagen är en förutsättning för en sådan inriktning på politiken. Då stoppas skattesänkningar och mer resurser tillförs den gemensamma sektorn.

• Uppmuntra småföretagandet i kommunen genom stöd till Väsby Promotion, företagarnätverk och småföretagarcenter. Vi vill stödja arbetskooperativ, ekonomiska föreningar och andra former av företagande som framförallt har sociala mål.

• Tänka nytt och kreativt för att ge människor som permanent hamnat utanför den ordinarie arbetsmarknaden en plats i samhället. Workcenter. ungdomspraktikplatser och sociala arbetskooperativ är exempel på positiva åtgärder.

• Att kommunen satsar på fler sommarjobb åt ungdomar.

• De arbetssökande ska behandlas med respekt och bemötas som unika individer för vilka individuellt anpassade åtgärdsplaner utformas. Det behövs en bättre samordning av statliga arbetsmarknadsresurser i kommunen. Ge kommunen inflytande över hur de används.

• Att flerspråkighet och kulturkompetens ska vara en merit i kommunen. Speciellt viktigt är att chefer på olika nivåer rekryteras för att främja mångfald. Alla förvaltningar ska ha mångfaldsplaner.

• Kommunen är ett finskt förvaltarskapsområde pga sin stora finska minoritet. Vi ska använda detta för att vara en föregångskommun för etnisk och språklig mångfald inom skola och omsorg.

• Ytterligare insatser för att möjliggöra för funktionshindrade att fullt ut delta i samhällslivet.

• Stöd ska ges till förebyggande folkhälsoarbete. Elevhälsan ska stärkas med ökade resurser till skolsköterskor, skolläkare och kuratorer.

• Bekämpa drogmissbruk genom effektiva, socialt inriktade förebyggande åtgärder och en restriktiv drogpolitik, exempelvis ökade kontroll av hur krögare sköter sin utskänkning. Återstarta Samkraft som var ett samarbete mellan kommunen och frivilliga organisationer för att stärka förebyggande socialt arbete.

• Kartlägga de hemlösas situation i Väsby. Insatser samordnade i hela regionen är nödvändiga för att minska utsattheten för de utslagna och hemlösa.