Demokrati och valfrihet

Vi vill att din röst blir hörd och att du har inflytande över det som rör ditt liv. Det ska föras en aktiv politik mot diskriminering. Klass, kön etniskt tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder tillåts inte försämra dina livsmöjligheter.

Privatiseringar av omsorg, förskolor, skolor och kommunalt ägda bostäder innebär att det blir mindre att besluta om gemensamt. Det demokratiska styret försvagas Det är en utveckling som vi motsätter oss. Omsorg om barn, gamla, sjuka och funktionshindrade får inte bli en marknadsplats där de resursstarkaste tar för sig mest. . ”Kunderna” är ofta heller inte i en situation där de kan vara aktiva konsumenter som väljer sin ”vara”. Prioriteringar av knappa resurser ska ske öppet, inte i slutna företagsrum. Människors grundläggande behov är en helt annan sak än varor och kräver därför andra – demokratiska – styrformer.

Den moderatledda alliansen har under åtta år genomfört ett systemskifte. Med en ideologiskt betingad tro på konkurrensutsättning och konstgjorda marknadsmodeller har man genomdrivit massiva privatiseringar av kommunal verksamhet..Det finns inget forskningsstöd att detta har gett ökad reell valfrihet och kvalité. Tvärtom ser vi hus skolresultaten dalar, och segregationen ökar. Vi ser hur arbetsförhållandena för personalen inom exempelvis hemtjänsten försämras. Vi ser hur storbolag tar över avknoppade verksamheter. Vi ser avsaknad av kommunala alternativ att välja inom fler områden. Vi ser hur skolan blivit en anarkistisk marknad som försvårar en god planering och resurshushållning.

Vänsterpartiet verkar för en ny rödgrön majoritet som ska påbörja det långsiktiga arbetet med att stärka de demokratiska styrformerna, öka kvalitén och återta verksamheter i kommunal drift. Vi vill dock inte bara ”tillbaka till det gamla”. Vi vill bygga vänsterns valfrihetssystem inom ramen för det gemensamma ägandet.

Vi påstår inte att det kommunala styret är perfekt ur demokratiskt synpunkt, men det är en förutsättning för att kunna fördjupa demokratin. Vänsterpartiet verkar för medborgarnas ökade delaktighet i de gemensamma besluten. Vi vill pröva nya former för kommuninvånarna att påverka. Det räcker inte med att rösta vart fjärde år. Vi vill utveckla de kommunala verksamheterna så att de anställda får ökad delaktighet och arbetsglädje. Vi vill ge brukarna större inflytande. Det finns en rad spännande exempel och förebilder från rödgrönt styrda kommuner att inspireras av.

För att klara behoven inom vård och omsorg måste arbetsorganisation och ledningsstrukturer ytterligare ses över. De anställda ska ges större inflytande i decentraliserade organisationer. Kooperativ och andra gemensamma organisationsformer ska uppmuntras. Vi är däremot motståndare till att offentligt finansierad verksamhet drivs i bolagsform med vinstkrav från ägarna. Eventuella effektivitetsvinster inom skola, vård och omsorg ska återinvesteras i verksamheterna. Utveckla system med frivilla insatser som komplement i de kommunala verksamheterna.

Vänsterpartiet vill

• Ge den kommunalt finansierade verksamheten nödvändiga resurser genom att höja kommunalskatten. Med 25 öre som ett första steg. Med upp till 90 öre under mandatperioden.

• Uppmuntra demokratiska arbetsformer i kommunen. Exempel på positiva projekt att bygga vidare på är medborgardialoger, medborgarbudget och medborgarförslag till fullmäktige.

• Föra ner beslut så nära de som berörs som möjligt. Införa brukarstyrelser i skola, barnomsorg äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. För att undvika att dessa styrelser blir skendemokratiska projekt måste de byggas underifrån och ges verkliga beslutsbefogenheter.

• Starta försöksverksamhet med ökat brukarinflytande i hemtjänsten. Brukaren ska kunna styra vad som ska prioriteras vid varje tillfälle – städning, inköp, samtal etc. Förenkla handläggningen av biståndsbeslut till äldre över 80 år.

• Förbättra boendeinflytandet inom Väsbyhem. Speciellt viktigt är det när bostadsområden står inför större renoveringar och tillbyggnader.

• Utveckla organisation och ledning i den kommunala förvaltningen.

• Uppmuntra medborgarförslag och i viktiga frågor utnyttja möjligheten till kommunala folkomröstningar.

• Motverka privatisering och utförsäljning av kommunal verksamhet till företag med vinstmotiv.

• Uppmuntra initiativ underifrån att skapa kooperativ, föreningsdrift, arbetskooperativ och liknande.

• Ge stöd till studieförbund och annan folkbildning i föreningslivet som syftar till att öka delaktighet och medborgarkunskap.