Förskola och utbildning

Vänsterpartiet vill

• Genom samarbete och tydliga kvalitetsmål ge kommunen ett större inflytande över de ”avknoppade” förskolorna. Vi säger nej till ytterliggare privatiseringar av förskola.

• Öka antalet förskolelärare/barnskötare per barngrupp i förskolan. Målet är att minska barngrupperna till motsvarande 18 i syskongrupp och 12 i småbarnsgrupp.

• Arbeta långsiktigt för att höja statusen på förskoleläraryrket. Svårigheterna att rekrytera utbildad personal är idag ett stort problem. Kommunen kan göra insatser för att få fler att välja omsorgsprogrammet i gymnasiet samt arbeta för att höjda lönenivåer i yrket. Rikta insatser till pojkar för att väcka intresset för omsorgsyrken.

• Starta en natt- och helgöppen barnomsorgsavdelning. Det finns många föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid som nu har svårt att ordna sin barnomsorg.

• Tillföra väsentligt mycket mer resurser till skolan. Med högre lärartäthet, fler specialpedagoger och utbyggd elevhälsa skapar vi möjlighet för alla barn att nå målen.

• Utveckla pedagogiskt kreativa kommunala skolor som framgångsrikt kan konkurrera med friskolor. Alla skolpengsystem ska vara konkurrensneutrala så att inte friskolor gynnas. Friskolor ska underställas samma kvalitetskrav och uppföljning som kommunala skolor. Vi välkomnar och stödjer aktivt Väsby Välfärds skolstrategi ”Alla i mål”

• Utveckla arbetet med likabehandlingsplaner. Planerna ska vara grunden för aktiva och konkreta åtgärder mot diskriminering och mobbning. Det behövs fler vuxna i skolan, lärare, fritidsledare, kuratorer, vaktmästare, som medvetet arbetar för att skapa en trygg skolmiljö för alla barn.

• Styra resurserna till skolan dit behoven är störst. Vi vill stärka den så kallade sociala viktningen.

• Prioritera tidiga och systematiska insatser för att identifiera elever med behov av särskilt stöd exempelvis dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter och neuropsykiatriska funktionshinder Detta kan ske redan i förskolan. Alla elever ska garanteras det stöd de har rätt till och är i behov av för att uppnå kunskapsmålen..

• Avskaffa alliansens system för lokalersättning som inte tar hänsyn till varje skolas specifika förutsättningar. Kommunal skolor har drabbats av stora ekonomiska problem till följd av systemet. Skolledare tvingas lägga mer kraft på hur lokaler används än på pedagogisk utveckling.

• Fokusera på en god språkutveckling. Det är nyckeln till framgång i skolan. Det har satsats på att tidigt se och ge stöd åt barn med läs- och skrivsvårigheter, det är bra. Nu måste ambitionen öka för att ge barn med utländsk bakgrund ett rikt språk. Genom stärkt hemspråksundervisning förbättras också svenskan. Två- eller flerspråkig kompetens är självklart en stor fördel när handel och rörlighet över nationsgränserna kraftigt tilltar.

• Höja läraryrkets status Lärarnas löner har släpat efter jämfört med grupper med lika lång akademisk utbildning. Detta håller nu på att rättas till, vilket är bra. Lärarprofessionen är också starkt pressad av styrsystem som inspirerats av New Public Management. Där sätts den ekonomiska effektiviteten ensidigt i fokus och allt ska mätas och dokumenteras in absurdum, med en starkt ökad administrativ börda för lärarna till följd. Det är dags för politiken att börja lita på lärarprofessionen och ge skolan arbetsro.

• Driva på för jämställdhetspedagogik i förskola och skola. Pojkar som grupp presterar sämre än flickor som grupp. Det finns starka signaler att det hos stora grupper av pojkar frodas en kultur av att skola och kunskap inte är så viktigt. Pojkar läser generellt sett mindre än flickor. Flickor och pojkar tvingas ofta in i stereotypa genusmönster där deras fulla potential riskerar att inte komma till sin rätt. Flickor är mer stressade när det gäller skolan och mår generellt sämre i tonåren. Pojkar framstår som mer aktiva än flickor när det gäller att behandla andra illa.

• Ha en kraftfull satsning på genuspedgogisk fortbildning för lärare och att ett 5-årigt projekt ”Ändra normen” startas.

• Satsa på Väsby nya gymnasium så att Väsbys ungdomar får ett förstklassigt alternativ att välja till på hemmaplan. Profilera arbetssätt som tar tillvara mångkultur och flerspråkighet som en viktig resurs.

• Utveckla särvux med yrkesinriktning och ökad personaltäthet.

• Utöka möjligheterna till vuxenutbildning. Återskapa en kommunal basorganisation för komvux i samarbete med folkbildningens organisationer. Öka det kommunala stödet till studieförbunden.