Hållbar tillväxt för miljö och livskvalité

Vi måste tänka globalt och handla lokalt för att avvärja klimatförändringarna och skapa en hållbar miljöutveckling. Det behövs mycket stora omställningar. . Förbrukning av fossila bränslen och andra ändliga naturresurser måste minska drastiskt. Vår livsstil måste styras om från materiell konsumtion. vi behöver tillväxt av omsorg, tjänster och kultur. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att omställningen måste ske på ett solidariskt sätt – de fattigaste i världen måste få utrymme att ta sig ur fattigdom. Det är dom rika och medelklassen i Sverige som måste minska sin materiella konsumtion. Detta perspektiv gör oss till det röda miljöpartiet.

Den kommunala samhällsplanering är ett viktigt redskap för att ställa om till en hållbar utveckling. Upplands Väsby bör växa från en förort till en attraktiv småstad och centralort i norra storstockholm. Vi stöder det pågående arbetet med att ge Väsby ett sammanhållet stadscentrum med service, boende och arbetsplatser nära varandra där resor minimeras. Bostäder ska byggas med tyngdpunkt på flerfamiljebostäder med hyresrätt. Väsbyhem har stolta traditioner som samhällsbyggare som vi vill slå vakt om.

Väsbys naturnära läge ska värnas som en viktig tillgång. Naturvården ska stärkas. Speciellt viktigt är att värna grönkilarna som är av stor betydelse för regionens naturliv. Utöka skyddet av de mest värdefulla områdena med naturreservat. Öka tillgängligheten genom varsam utbyggnad av friluftsområden, stigar och information.

Väsby sjöstad och andra större exploateringar som sker i grönkilarna och perifera lägen är inte hållbart samhällsbyggande. Väsby sjöstad medför bilberoende, hotar viktiga naturvärden och är dessutom tveksamt ur ekonomisk synvinkel. Därför arbetar vi för nej-sidan i folkomröstningen.

Goda möjligheter för kulturliv och fritid får allt större betydelse för livskvalité och tillväxt. Kraven på omställning till hållbar utveckling gör att den materiella konsumtionen och resandet måste minska för de allra flesta. Kommunens insatser ska fokusera på att främja det egna skapandet och de egna fritidsaktiviteterna före en mer passiv kultur- och fritidskonsumtion.

Tjejdominerade aktiviteter ska ges samma prioritet som killdominerade. Det mångkulturella Väsby ska ges speciell uppmärksamhet.