Kultur och fritid

Vänsterpartiet vill

• Ge mer resurser till den öppna ungdomsverksamheten på fritidsgårdar. Återskapa åtminstone en fritidsgård i kommunal drift så att det finns alternativ för de ungdomar som inte vill gå in i en idéburen verksamhet.

• Främja folkhälsan genom låga inträden för barn- och ungdomar på Vilundabadet. Omförhandla avtalet med Medley så att kommunen fullt ut får nytta av den gjorda investeringen.

• Värna folkbiblioteket och ge stöd till studieförbund. Bibliotekets uppsökande verksamhet med exempelvis bokbuss och utlåning på institutioner ska stärkas.

• Förbättra tillgängligheten till de fina natur- kultur- och fritidsområdena i Båtbyggartorp/Runsaområdet genom en försiktig och samordnad utbyggnad av stigar, spår, motionsanläggningar och cafémöjligheter. Detta ska ske i samarbete med föreningslivet.

• Att stödet till ideella kultur- och idrottsföreningar ska vara frikostigt. Kommunens samarbete med exempelvis kulturalliansen, drogkampen, ”farsor och morsor på stan” är mycket viktigt och ska utvecklas.

• Utveckla musikskolan till en kulturskola i samverkan med folkbildning och Väsby konsthall.

• Flickornas fritidsaktiviteter ska ges likvärdigt stöd som pojkarnas. Det är viktigt att stödformerna analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Exempelvis ska anläggningar för ridsport ges likvärdigt stöd som anläggningar för ishockey. ”Nya” idrotter som finns på icketraditionella arenor, exempelvis dans och aeorobics domineras av tjejer. Dessa ska också åtnjuta kommunalt stöd.

• Att föreningsstödet i första hand ska gå till ungdomsverksamhet, motions- och breddidrott. Stöd till idrottsföreningar som aktivt motverkar för tidig specialisering och låter alla delta lika mycket.

• Underhåll de små, enkla, bostadsnära idrottsanläggningarna, enkla bollplaner, basketkorgar, motionsslingor och gräsytor för spontanidrott. Planera in sådant i varje nybyggt område och i samband med att bostadsområden rustas upp.

• Ha bättre bussförbindelser, gärna en ”mjuklinje” till och från Sättra gård, med stopp vid andra större fritidsanläggningar.

• Ge funktionshindrade på gruppboenden rätt till fritidsaktiviteter som de får välja själva.