Miljö och samhällsplanering

Vänsterpartiet vill

• Att kommunen ska underlätta för medborgarna att välja en hållbar livsstil genom att t ex främja konsumentupplysning, kollektivtrafik, återvinningssystem, gemensamma lösningar för boendet, bilkooperativ, återvinningscentraler, närproducerad mat mm.

• Satsa på att spara energi och på förnyelsebara energikällor. Pågående arbete att energieffektivisera kommunens lokaler och ha en koldioxidneutral bilpark ska fortsätta. Investera i ytterligare ett vindkraftverk. Kommunen ska vara en aktör för att skapa en infrastruktur för bilar med alternativa bränslen och för bilpooler.

• Att kommunens ka vara ”miljöbäst” inom alla områden. Det är bra att kommunens miljöledningssytem utvecklas och ligger i framkant i landet. För att få trovärdighet måste dock samhällsplanering och naturvård också ske med miljömässig hållbarhet i fokus.

• Naturvården ska stärkas. Upplands Väsby har riksintressanta naturområden att skydda från storstadens expansion. Avsätt fler skyddade områden i med hjälp av planbestämmelser och naturreservat.

• Att maten på förskolor, skolor och äldreboenden ska vara närproducerad, Krav-märkt och lagad från råvaror. Prioritera arbetet med det måltidspolitiska programmet och att skapa lokala tillagningskök.

• Göra kommunen ”Fair trade city”-diplomerad. Det syftar till att stärka rättvis handel och etisk upphandling.

• Ge ett tydligt miljöuppdrag till Väsbyhem vid nybyggande och förvaltning/förädling av bostadsbeståndet.

• Förtäta statsbebyggelsen vid det goda kommunikationsläget i kvarteret Messingen, fd Smedsgärdsskoletomten och i Väsbys centrala delar. Där finns förutsättningar för boende som inte kräver bil för att vara tillgängligt. Ett torg som offentligt rum och mötesplats är viktigt, där föreningsliv får plats och opinionsbildning kan ske, som alternativ till det kommersiella köpcentrat där sådana verksamheter inte har fritt tillträde.

• Nästa stora utbyggnadsområde ska vara Älvsundadalen. Vi säger nej till ”Väsby Sjöstad” och all storskalig exploatering av Sättra/Kairo området.

• Förbättra kollektivtrafiken. Vi stödjer planerna på ett nytt stationsområde med bland annat resecentrum. Men anpassa dem till förutsättningarna i en medelstor ort så att de ekonomiska investeringarna blir rimliga.

• Att cykelbanorna ska vara funktionella och trafiksäkra. Cykelbanorna ska fogas samman i ett fungerande nät och kopplas till grannkommunernas nät. Skapa kamerabevakade cykelparkeringar vid Väsby station. Cykelstölder är tyvärr ett stort problem.