Bostäder

Vänsterpartiet vill

• Att det byggs 2 300 nya bostäder under de närmast fem åren i följande områden: Tomten vid fd Smedsgärdsskolan, Fyrklövern Runt väsby centrum, Eds allé, Runby hage, Norr om Vikskolan samt Messingenområdet. På lite längre sikt en större exploatering för bostäder i Älvsundadalen.

• Inte bygga Väsby sjöstad och är emot förtätning på Prästgårdsängen.

• Ge Väsbyhem en starkare självständig ställning med tydliga ägardirektiv att aktivt och pådrivande bygga ett socialt och ekologiskt hållbart Väsby.

• Stärka hyresrätten. Bygg en större andel hyresrätter genom att ge Väsbyhem och Bo i Väsby i uppdrag att bygga mer. Hyresrätt som boendeform måste få samma skattevillkor som bostadsrätt och villor. Uppmuntra inte aktivt till ombildningar till bostadsrätt.

• Pressa kostnaden för nybyggnation. Alliansen tror på marknaden – vi tror på demokratisk styrning. Det behövs att staten aktivt stimulerar byggandet med bättre finansierings- och skattevillkor. Det behövs ett nytt miljonprogram – nu för hållbart byggande.

• Pressa de fyra stor byggföretagen att minska byggkostnaderna. Anlita mindre och något billigare företag som ofta sin bas ute i landet.. Vi behöver gå samman i många kommuner, helst hela regionen, för att få byggföretagen att redovisa sina kostnader, så att vi kan sätta fingret på var de borde kunna minska sina kostnader, så att följden blir rimligare hyror.

• Det går att bygga snabbare, enklare och billigare. Vi stöder fler projekt som studentbostäderna i Runby Hage. Verka för tomträtt till privata hyresvärdar, och undersök lämpligheten av tomträtt för allmännyttan. Alternativt sälj mark till allmännyttan till starkt reducerat pris.

• Pröva nya upplåtelseformer inom Väsbyhem där exempelvis ungdomar och studenter smidigt kan dela på ett kontrakt. Starta också ett pilotprojekt med kooperativ hyresrätt som upplåtelseform. Undersök intresset för kollektivhus i Väsby.