Öka jämställdheten

Sverige är fortfarande ett ojämställt land. På vissa områden – politisk representation, familjepolitik och möjligheten för kvinnor att förvärvsarbeta – har stora framsteg gjorts. Vänsterpartiet har varit pådrivande i detta arbete och fått utmärkelse av Europaparlamentet som bästa parti för jämställdhet. Sverige ligger i framkant vid en internationell jämförelse.

Detta får inte låta oss förbise fakta och sänka de politiska ambitionerna. Vi har långt kvar till visionen av ett samhälle där varje individ ska kunna utvecklas i frihet efter sina förutsättningar oavsett könstillhörighet. Det sociala könet – genus –styr fortfarande i hög grad vilken roll du tilldelas i samhället. Kvinnor som grupp är systematiskt underordnad män som grupp. Mäns arbete belönas rikligare än kvinnors. Män äger fler maktpositioner än kvinnor. Kvinnor förväntas utföra en större andel oavlönat omsorgsarbete än män. Mäns våld mot kvinnor är vanligare än de flesta vill föreställa sig.

Kommunens verksamhet är av stor betydelse för jämställdheten. En utbyggd kommunal omsorg av barn och gamla har varit avgörande för kvinnors möjlighet att arbeta och få ekonomisk självständighet. Av kommunens anställda är en majoritet kvinnor. Tyvärr är arbetsförhållandena sådana att kvinnor i offentlig sektor tenderar att ha de största ohälsotalen. Det behövs en satsning på att höja kvinnolönerna och organisera verksamheterna för ökad delaktighet. Omsorgsarbetet – såväl det avlönade som det oavlönade – måste fördelas jämnare mellan könen. Det är av avgörande betydelse för jämställdheten att män tar ökat ansvar för omsorgen av barn, gamla och sjuka.

Barnomsorg och skola är centrala för att bryta ojämställda mönster och förtryckande attityder mellan könen. Vuxna ska vara förebilder och uppmuntra och stödja unga killar och tjejer att bli fria från könsförtryck. Åtgärder för att öka alla pedagogers medvetenhet i jämställdhetsfrågor och inspirera till aktiv förändring ska genomföras.

Några exempel på dagens situation. Vi vet idag att:

– Flickors psykiska ohälsa ökar. Prestationskrav och utseendefixering skapar tryck som många unga i känsliga åldrar har svårt att värja sig emot.

– Förskola och skola bidrar till att reproducera traditionella yrkesval. En mycket liten andel pojkar väljer omsorgsyrken och en mycket liten andel tjejer väljer tekniska yrken. Det får konsekvenser på arbetsmarknaden med exempelvis sned könsfördelning bland personal som arbetar med barn- och ungdom.

– Sexuella trakasserier och sexistisk jargong bidrar till att göra skolmiljöerna otrygga för framförallt tjejer, men självklart också för killar som inte ställer upp på dessa värderingar.

– Pojkar får sämre studieresultat än tjejer. Negativa killjargonger frodas där man tror sig kunna fixa livet utan att plugga. Killar tillåts också många gånger vara utåtagerande på ett osunt sätt.

 

Vänsterpartiet vill:

• Prioritera lönehöjningar i de kvinnodominerade låglönejobben i kommunen. Lönerna måste höjas mer än genomsnittet. Detta kan ske med riktade statliga bidrag till kommunerna såsom Vänsterpartiet föreslår i riksdagen.

• Se över anställningsformerna i kommunen. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.. Upprätta vikariepooler med tillsvidareanställning istället för tillfälliga vikariat.

• Att kommunen tar fram exempel och forskning kring försök med arbetstidsförkortning. Försöksverksamhet med arbetstidsförkortning i någon del av kommunens verksamhet genomförs under mandatperioden.

• Fortsätta utveckla arbetsorganisation och schemaläggning där de anställda kan påverka sina arbetstider på ett mer flexibelt sätt.

• Utveckla jämställdheten och genusperspektivet i förskolan och skolan. Stimulera att fler män blir förskolelärare.

• Att kommunal service ska utformas så att den är neutral till, och stöder, olika familje- och samlevnadsformer. Vi säger nej till vårdnadsbidrag som är uppbyggd för att bara passa den traditionella parfamiljen med mannen som huvudförsörjare.

• Ge möjlighet att välja feministisk självförsvar som tillval på gymnasiet. Tillvalet syftar till att stärka tjejers självkänsla och förmåga att sätta gränser mot sexism samt lär ut enkla metoder för att värja sig mot sexualiserat våld.

• Att en kvinnojour ska ha permanent starkt stöd från kommunen. Utöka platserna på skyddade boenden för misshandlade kvinnor. . Fortbilda framförallt pedagogisk personal kring hedersrelaterat våld.

• Integrera jämställdhetsperspektiv i kommunens hela styrsystem. Kommunstyrelsen ska ha det övergripande ansvaret. Tillsätt en tjänst som jämställdhetstrateg för att driva på arbetet.