Det här är de viktigaste punkterna som Vänsterpartiet i Upplands Väsby vill genomföra de kommande fyra åren. Det är ett utdrag ut vårt kommunalpolitiska program. Hela vårt kommunalpolitiska program kan du läsa här: VäsbyVänsterns kommunalpolitiska program 2023-2026

Du kan klicka på den här länken för att ladda ned innehållet i PDF format: 58 PUNKTER ATT GENOMFÖRA FÖR ETT BÄTTRE VÄSBY

EN OMSORG ATT LITA PÅ.

 • Omsorgslyft. Arbeta långsiktigt och systematiskt för att höja omsorgsyrkenas status. Löner, arbetsvillkor, fortbildningsmöjligheter och möjlighet till inflytande över sitt arbete behöver förbättras. Heltid ska vara norm – deltid en möjlighet. Insatser för att få fler män att arbeta med omsorgsyrken behövs.
 • Tillför mer resurser. För att genomföra omsorgslyft och höja kvalitén i omsorgen behövs mer ekonomiska resurser.
 • Kommunal hemtjänst. Återskapa en kommunal hemtjänst. Hämta inspiration från hemtjänster som är ”bäst i klassen” i Sverige för att skapa kvalité genom personalinflytande och goda arbetsvillkor.
 • Personlig assistans. Tillgången till personlig assistans är helt avgörande för många med funktionsvariation. Det är en rättighet enligt LSS som tyvärr urholkas av direktiv till försäkringskassan om snävare tillämpning av regelverk. Därmed övervältras kostnader på kommunen. Kommunen ska ta sitt ansvar och verka för att staten tar sitt

FÖRSKOLA OCH SKOLA.

 • Alla i mål. Ökat fokus och förstärkta insatser för att få alla barn att bli behöriga att söka till gymnasiet. Styr resurser dit behoven är störst, såväl till skolor med socioekonomiska utmaningar som till elever med särskilda behov. Alla skolor ska upprätta en handlingsplan för Alla i mål.
 • Öka personaltätheten i förskolan och skola. Det är viktigt med fler pedagoger men även annan personal behövs.
 • Må bra i skolan – insatser för trygghet och för psykisk hälsa. Öka insatserna för trygga skolmiljöer. Det behövs fler vuxna som finns i skolmiljön för att motverka mobbing och förebygga stök. Elevhälsan ska ha mer resurser för att motverka psykisk ohälsa. Orsaken till att barn blir ”hemmasittare” ska utredas och åtgärdas skyndsamt.
 • Ändra normen, genuspedagogik i skolan. Vi vill bryta upp stereotypa könsmönster och motverka traditionella könsbundna yrkesval. Genomför en kraftfull satsning på genuspedagogisk fortbildning för lärare genom att ett 5-årigt projekt ”Ändra normen” startas.
 • Öka andelen förskolor och skolor i kommunal drift. Vi vill att nya skolor och förskolor som skapas i första hand ska vara i kommunal drift.
 • VNG – ett brett gymnasium för alla ungdomar. Väsbys ungdomar ska ha breda alternativ att välja på hemmaplan. Nu saknas yrkesinriktade och estetiska program. Profilera arbetssätt som tillvaratar mångkultur och flerspråkighet som en viktig resurs.  Introduktionsprogrammet för nyanlända ska finnas i samma lokaler som VNG.

KLIMATET OCH BIOLOGISKT MÅNGFALD.

 • Utlys klimatnödläge. Det är dags att gå från ord till handling för klimatet. Genomför konkreta handlingsplaner för omställning. Utgå från en koldioxidbudget som sätter ramar utifrån vilka utsläpp som kan ske globalt nedbrutet nationellt, regionalt och lokalt.
 • Fossilfri kommun inom tio år. Ställ krav på att alla fordon, inklusive arbetsfordon inom kommunens verksamhet och av kommunen finansierade verksamheter ska vara fossilfira. Minska bilanvändadet så att de som verkligen måste ha bilen prioriteras och får bättre framkomlighet. Styr med stadsplanering för mer gång, cykel och kollektivtrafik. Uppmuntra bilpooler.
 • Kommunen ska konsumera hållbart. Skärp kraven i upphandling. Inför regler om återbruk i kommunens verksamheter.
 • Genomför den lokala naturskyddsföreningens program för naturvård och biologisk mångfald i Väsby.
 • Underlätta återbruk , återvinning och delningsekonomi. Skapa delnings- och återbrukscentraler i lätt tillgängliga i alla kommundelar. Fortsatt utbyggnad av återvinningscentraler och matavfallsinsamling. Stöd initiativ som främjar delningsekonomi.
 • Mobilitetslösningar i framkant. Skapa stora och väl fungerande bilpooler som radikalt minskar behovet av egen bil. Sänk parkeringstalen i alla nyplanerade bostadsområden och bygg in mobilitetslösningar som ligger i framkant.

KLIMATSMART SAMHÄLLSBYGGE.

 • Förbättra kollektivtrafiken. Väsby entré med ett modernt resecentrum är en viktig del. SL måste komplettera detta med tätare busstrafik. Skapa en ny resursstarkt stomlinje för bussar i stråket som sammanbinder Väsby station – Väsby centrum – Vilundaparken– Smedby – Älvsundadalen – Bredden och ned till Rotebro station.
 • Gör Väsby till en cykelstad. Cykelbanorna ska vara funktionella och trafiksäkra och samordnade i ett fungerande nät, där ”missade länkar” byggs, och kopplas till grannkommunernas nät. Skapa kamerabevakade cykelparkeringar vid Väsby station.
 • Genomför med hög takt de stora stadsbyggnadsprojekten i centrala delarna – Fyrklövern, Väsby entré med fortsättning i Skanskaområdet och Optimusområdet
 • Ljust, Tryggt Aktivt. Vårda och förnya våra befintliga bostadsområden för att stödja social och ekologisk hållbarhet.

 

SÄKERHET OCH TRYGGHET.

 • Stoppa nyrekryteringen till kriminalitet. Arbeta långsiktigt och brett med de brottsförebyggande insatserna som ska var baserad på forskning och beprövad erfarenhet – inte på tillfälliga utspel av politiker som vill vinna kortsiktiga poänger.
 • Alla i mål i skolan. Den enskilt viktigaste faktorn för att motverka kriminalitet är att se till att unga lyckas i skolan. Ca 20 % av barnen i Väsby klarar inte målen i grundskolan. Majoriteten av dessa är pojkar, ofta med någon form av funktionsvariation eller språkligt tillkortakommande. Med en stor och systematisk insats i skolan för att få alla i mål kan unga män i riskgruppen för kriminalitet minska väsentligt.
 • Stärk fältarbetarnas bemanning så att de kan ha närvaro ute varje helg.
 • Ungdomsverksamhet. Förstärk den öppna ungdomsverksamheten, med fritidsgårdar, ungdomshus och med en femte fritidsgård i de östra kommundelarna.
 • Män och våld. Benämn våld och brott som i huvudsak ett problem med destruktiva mansnormer. I storleksordningen 95% av våldet utövas av män mot andra män eller av män mot kvinnor. Arbeta normkritiskt och normförändrande med detta i skolor och föreningar. Ge stöd till projekt och organisationer där män tar ansvar för att förändra destruktiva mansnormer.
 • Mäns våld mot kvinnor. Stärk ytterligare socialtjänstens resurser för att stödja våldsutsatta kvinnor och arbeta förebyggande. Samarbeta med och ge stort stöd till ideella kvinnojourer.

RÄTTEN TILL BOSTAD.

 • En stark allmännytta. Använd och stärk Väsbyhem för att bygga hyresrätter i hög och jämn takt.
 • Starta ett projekt för att pressa priserna i nyproducerade lägenheter. Rikspolitiken behöver skapa andra spelregler på bostadsmarknaden. Lokalt ska vi starta ett projekt kommun/ Väsbyhem med uttalat syfte att pressa priserna vid nyproduktion så långt som möjligt. Anknyt till projekt som bygger enkelt men bra med inriktning på ungdomar och studenter.
 • Utveckla hyresrätten som alternativ med fler former för socialt och ekologist hållbara boenden som främjar gemenskap.
 • Sociala hyreskontrakt. Kommunen ska ha god tillgång till lägenheter för att stödja rehabilitering, skyddat boende och andra sociala ändamål.  Redan i dag tar Väsbyhem ett stort socialt ansvar i uthyrningen av sina lägenheter. Liknande samarbeten ska utvecklas med privata hyresvärdar.

INTEGRATION OCH ARBETSMARKNAD.

 • Ta tillvara på nyanlända som resurs. Kommunen gör ett gott jobb med att ta emot nyanlända. Fortsätt det goda arbetet med mottagningsenhet, introduktion och bostadsförsörjning. Den mer långsiktiga integrationen behöver stärkas med språkkompetens, vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Detta bör ske i samverkan med civilsamhälle, ideella organisationer, folkbildning, och näringsliv.
 • Satsa på vuxenutbildningen. Utveckla möjligheterna till kompetensutveckling och yrkesutbildning samtidigt som en lär sig svenska. Utöka möjligheterna till vuxenutbildning för att stödja det livslånga lärandet, omställning i arbetslivet och integration av nyanlända. Återskapa en kommunal basorganisation för Komvux i samarbete med folkbildningens organisationer.
 • Kommunal arbetsförmedling. Ta över uppgifter från arbetsförmedlingen och medföljande statlig finansiering. Fokusera kommunens arbetsmarknadsinsatser på de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Samordna insatser som exempelvis Workcenter, Etableringslyftet och Väsby växlar upp i den nya organisationen. Tänk nytt och kreativt. Starta pilotprojekt kring arbetsintegrerade sociala företag och stöd till företag som tar socialt ansvar.
 • Bostad en social förutsättning Kommunen gör mycket framförallt i samarbete med Väsbyhem för att få fram lägenheter och utslussningsboenden. Genom exempelvis ”Bostad först” skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och introduktionslägenheter för nyanlända kan avgörande insatser ske för att ge individer en bas att stå på. Förverkliga kommunens bostadsförsörjningsplan med insatser för att få fram lägenheter i en fungerande boendekedja. Utveckla samverkan med fler bostadsföretag än Väsbyhem.

JÄMSTÄLLDHET.

 • Jämställdhetsintegrering. All kommunal verksamhet ska vara jämställd och genomlysas ur ett genusperspektiv. Jämställdhet är ofta också en del av lösningen på många problem som kommunen behöver lösa. Vi vill stärka kommunens ledning av jämställdhetsintegreringen. Väsbyalliansen rustade ner – vi vill rusta upp.
 • Jämställdhetsstöd. Ge ökat stöd till föreningar och andra organisationer i civilsamhället som arbetar för jämställdhet och förändrade genusnormer. Exempelvis, Kvinnojouren Mivida, Väsby tjejjour, Akillesjouren, Föreningen Män och projektet mentorer för våldsprevention.
 • HBTQ. Kommunal service ska utformas så att den är neutral till, och stöder, olika familje- och samlevnadsformer. Fortbildning av personal i alla verksamheter kring norm- och bemötandefrågor.

 

KULTUR OCH FRITID.

 • Stärk den öppna ungdomsverksamheten. Vi vill ha ett nytt ungdomshus för gruppen 16-20 år, en femte fritidsgård i Östra kommundelarna, en fortsatt utveckling av ”mobila ungdomsenheten” samt mer resurser för det brottsförebyggande arbetet bland ungdomar
 • Jämlik fritid. Utveckla fritidsbanken och se över taxor och avgifter på kulturskola, bad och andra fritidsarrangemang så att alla barn och ungdomar ska ha råd att ha en aktiv fritid. Främja föreningar som gör aktiva insatser för att alla ska ha möjlighet att delta oavsett föräldrars ekonomiska förutsättningar.
 • Kulturgaranti. Kulturen är livsviktig fastän den, förutom biblioteket, inte är lagstadgad kommunal verksamhet. Avsett därför 2% av budgeten till kulturen –bibliotek, kulturskolan, folkbildning, Gunnes gård och allmänkulturen.
 • Utveckla Gunnes gård med ett besökscentrum och ett uppdrag att levandegöra hela det vikingatida arvet i Upplands Väsby. Detta kan vara en utmärkt verksamhet att bygga upp ett arbetsintegrerat socialt företag kring.
 • Investera i idrottsanläggningar när Väsby växer. Investeringsmedlen ska vara tillräckliga för att skapa ny entré till ishallen, utveckla Väsby friluftsområde och skapa ett andra idrottscentrum i Runby med ny gymnastikhall och 11-mannaplan som nav.

FOLKHÄLSA.

 • Elevhälsan ska stärkas med ökade resurser till skolsköterskor, skolläkare och kuratorer.
 • Psykisk hälsa. Genomför insatser för att stödja ungas psykiska hälsa. Exempelvis stöd till tjejjour, program för att förhindra självmord och förbättrat samarbete mellan elevhälsa, ungdomsmottagning och BUP. Ungdomspsykiatrin ska stärkas och göras mer enhetlig med ”en väg in” och ökade resurser.
 • Tillgänglig primärvård– Vi kräver en jouröppen vårdcentral med god tillgänglighet driven av regionen.
 • Mat och motion. Fortsatt arbete i skolorna för att lägga grunden till goda matvanor och motion. Det måltidspolitiska programmet ska fullföljas som bland annat syftar till att ha högre kvalité på maten med tillagning nära de som äter.
 • Droger. Bekämpa drogmissbruk genom socialt inriktade förebyggande åtgärder och en restriktiv drogpolitik, exempelvis ökad kontroll av hur krögare sköter sin utskänkning. Genomför särskilt riktade insatser till de grupper ungdomar som inte nås av skolans ordinarie ANDT-undervisning.

 

ETT HÅLLBART ARBETSLIV.

 • Högre lön i kvinnodominerade yrken. Prioritera lönehöjningar i de kvinnodominerade låglönejobben i kommunen. Lönerna måste höjas mer än genomsnittet.
 • Omsorgslyft. Förbättra arbetsvillkor inom omsorgsyrken som finansieras av kommunen. Heltid ska vara norm, deltid en möjlighet. Delade turer får inte förekomma. Utveckla arbetsorganisation och schemaläggning där de anställda kan påverka sina arbetstider på ett mer flexibelt sätt. Arbeta med chefsutveckling och för att lära av ”bästa praktiken”.
 • Arbetstidsförkortning Starta ett pilotprojekt med arbetstidsförkortning – 30 timmars arbetsvecka – i en kommunal verksamhet inom omsorgen. Bygg på erfarenheterna från liknande framgångsrika projekt i andra kommuner.
 • Allmän visstidsanställning. Arbeta för att avskaffa allmän visstidsanställning som anställningsform i kommunen. Minska kraftigt andelen timanställda. Upplands Väsby hör till kommuner med högst andel timanställda i Stockholms län.

DEMOKRATI OCH VALFRIHET I EN STARK KOMMUN.

 • Öka andelen av verksamheter i kommunal drift. Motverka privatisering och utförsäljning av kommunal verksamhet till företag med vinstmotiv.
 • Samverka med civilsamhället. Civilsamhällets organisationer är ofta ett viktigt komplement till den kommunala verksamheten.
 • Folkbildning. Ge stöd till studieförbund och annan folkbildning i föreningslivet som syftar till att öka delaktighet och medborgarkunskap.
 • Social ekonomi. Stöd och uppmuntra den tredje sektorn, det vill säga företag och verksamhet som drivs av i huvudsak ideella motiv – exempelvis kooperativ, föreningsdrift, arbetskooperativ ,och arbetsintegrerade sociala företag.
 • Höj kommunalskatten. Ge den kommunalt finansierade verksamheten nödvändiga resurser genom att höja kommunalskatten. Kommunen växer och behöver göra mycket stora investeringar. Andelen äldre pensionärer växer även hos oss. Det medför att mer resurser långsiktigt måste tillföras till välfärden. Vi vill att kommunalskatten höjs med upp till 60 öre under mandatperioden, det skulle tillföra drygt 70 miljoner kronor i intäkter till kommunen.
 • Styr med tillitskultur. Styrformerna inom kommunen ska arbeta mer med att skapa en tillitskultur där vi litar på medarbetarnas profession. Minska mängden av kontroll och uppföljningar för att frigöra tid och kraft och arbetsglädje till kärnuppdraget.
 • Ordning och reda. Den kommunala verksamheten ska vara ett föredöme och sätta normer för hur vi vill att samhället ska vara. Därför är det viktigt att vårda, reparera och sköta det vi har. Skolor ska vara fräscha och ha fungerande teknik. Gator och cykelvägar ska vara väl underhållna. Belysning ska fungera.