Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Väsbys Bästa vill hyra in sig i Optimusområdet när en ny lösning till kontorsplatser för kommunens anställda behöver till. Det är ett kostnadseffektivt förslag som löser de anställdas arbetsmiljö på snabbaste sätt och som kommer att utveckla hela stationsområdet inklusive Optimusområdet.

Men på kommunstyrelsemötet den 2 april röstade Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet nej till det förslaget vi lagt fram och ja till att gå vidare med ett förslag som innebär att kommunen istället skall arbeta med inriktning att bygga ett nytt kommunhus och att det huset skall byggas inom Väsby Entré (stationsområdet).

Alliansens och Miljöpartiets förslag innebär:
– att de prioriterar investeringar för 400 miljoner till ett kommunhus istället för att göra dessa investeringar i skola, förskola och infrastruktur.
– att de skapar en situation där lösningen på de kommunanställdas arbetsmiljöproblem skjuts fram och blir beroende av en osäker tidsplan.
– att ett nytt kommunhus blir dyrare än det blir med det förslag som Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Väsbys Bästa la fram.

Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Väsbys Bästa vill utveckla Väsby Entré med ett modernt resecentrum och med bostäder. Om det finns en marknad för det ser vi gärna även kontorslokaler i Väsby entré. Vi vill att planer och arkitektur ska anpassas till Väsbys skala och behov. Det finns många intressenter som vill bygga så Väsby Entré står inte och faller med om kommunen bygger ett kommunhus där eller inte. Därför är vårt förslag att lägga kontorslokalerna i Optimusområdet ett bättre förslag. Det blir mindre kostsamt, löser arbetsmiljön tidigare och utvecklar även Optimusområdet.

Vänsterpartiet vill att kommunen äger sådant som är viktigt för välfärdens kärna. Det vill säga vi vill till exempel att kommunen äger skolor, förskolor, idrottsanläggningar och omsorgsboenden. Vi tycker också att det är viktigt att kommunen äger infrastruktur, kommunala gator, VA-anläggningar och elnät. Att äga ger principiellt ökad demokratisk kontroll och oftast lägre långsiktiga kostnader för kommunen.

Den moderatledda alliansen har ofta en motsatt position. De har vid sin tid vid makten sålt ut/privatiserat (förskolor, skolor), ombildat (hyresrätter till bostadsrätter) och låtit privata aktörer bygga kommunala anläggningar (Messingen).

Hur hänger detta ihop med frågan om nya kontorsarbetsplatser för kommunanställda där Moderaterna plötsligt verkar vara förespråkare för att göra en stor investering i egen regi och där Vänsterpartiet står för ett hyralternativ?

Vänsterpartiet har gjort följande överväganden:

1. Vi tycker att det är viktigt med en snabb lösning. Alternativet att förlägga ett nytt kommunhus i Optimus ger funktionella lokaler på plats till 2020. Väsby Entré-alternativet har en osäkrare tidsplan, vilket även betyder en större risk.

2. Kostnaden för Optimusalternativet är känd och överblickbar. Väsby Entré-alternativet är ett
riskprojekt. Alla större investeringar blir erfarenhetsmässigt dyrare än det var kalkylerat från början.

3. Kommunens investeringsutrymme är inte oändligt. För de närmaste åren har kommunen rekordstora investeringsprogram. Vi har nya skolor, nya förskolor, en multihall i Väsby Idrottsstad, utvecklingen av Väsby Friluftsområde, mycket stora investeringar i infrastruktur runt Fyrklövern och Väsby Entré på gång. Att i detta läge, prioriterat och skyndsamt, lägga in ett objekt på ytterligare 400 miljoner är enligt vår bedömning att riskera undanträngning av annat.

När Vänsterpartiet tidigare i kommunens historia argumenterat för ökade investeringar har vi alltid mötts av motargument som att ”finansiering saknas”, ”det finns inte utrymme”, ”vi måste sälja ut x för att ha råd att bygga y”. Gäller inte detta längre? Kommer Moderaterna och Miljöpartiet vara konsekventa och hävda att investeringsutrymme finns för allt vi vill? Jag tror knappast det, att välja kommunhus nu kommer att innebära att annat trängs undan.

4. Vänsterpartiet kan leva med att kommunen inte äger sitt kommunhus. Hyra in kontorsarbetsplatser är den lösning vi har idag för kommunens anställda. Vi ser inte att äga kontor är en del av kommunens kärnverksamhet.

5. Avtalet med hyresvärden Alma i Optimus är långsiktigt och ger förutsägbarhet och kommunen får ytterligare en stabil samarbetspart i byggandet av den täta staden.

Optimusområdet skulle kunna utvecklas till ett spännande område med kontor, bostäder och konsthall. Detta kan göras i samklang med hela utbygget av stationsområdet/Väsby Entré. Det stärker visionen med Väsby stad 63 000 invånare med ett tätt centrum. Vi får se hur röstningen går i kommunfullmäktige den 16 april.