Under kommunfullmäktigemötet den 16 april var ärendet om ett nytt kommunhus uppe för beslut. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Väsbys Bästa vill se att processen med att lokalisera ett kommunhus i Optimusområdet fortsätter. De borgerliga partierna vill istället att vi bygger ett helt ny kontorsbyggnad i Väsby Entré. Vänsterpartiets kommunalråd Anders Rosén argumenterade för Vänsterpartiets sak under kvällen.

Vänsterpartiet är ett parti som är för återvinning, recycling och hushållning med resurser. Måttfullhet ska råda i alla beslut som vi fattar. Det ska naturligtvis också gälla för hur vi löser de arbetsmiljöproblem för kontorsanställda i kommunen som är kopplade till de fysiska lokalernas utformning och lokalisering. Det är därför Vänsterpartiet förordar alternativet med ny lokalisering av kommunhus i Optimusområdet.

Alternativet Optimusområdet är ett alternativ som:

  • Är noggrant processat och berett och som är väl förankrat hos medarbetare och facklig organisation.
  • Har en tidsplan som stämmer överens med det nuvarande kontraktets utgång och kommer på plats 2020.
  • Har en känd och förmånlig kostnad.
  • Återanvänder och förädlar de byggnader som idag finns i Optimusområdet och som tar tillvara på Väsbys industrihistoria.

Vi tittar lite mer djupgående på argumenten medarbetare, kostnad och stadsutveckling.

Kommunens medarbetare

Kommunens medarbetare är vår viktigaste resurs för att kunna ge service och kvalitet till Väsbys medborgare. Precis som för alla kommuner som ligger i områden med stark tillväxt är det för Väsby kommun en utmaning att rekrytera och behålla personal. För att behålla personal behöver vi vårda medarbetarna och vara en attraktiv arbetsgivare. Personalomsättning är en stor utgift där varje rekrytering kostar mycket pengar. Vi kan inte skjuta på att hitta en lösning. Om vi inte går vidare med Optimusområdet som är processat och förankrat hos medarbetarna riskerar vi en förtroendeskada för både arbetsgivarskapet och den politiska ledningen.

Kostnad

Våra bedömningar gällande kostnader är baserade på de underlag som tjänstepersoner har arbetat fram till oss. Kostnaden är känd och förmånlig i jämförelse med alternativet att bygga i Väsby Entré. De visar att Optimusalternativet är mindre kostsamt sammantaget under en 20-årsperiod och även i ett längre perspektiv.

Väsby kommun har enormt stora investeringsbehov gällande skolor, förskolor och infrastruktur. Vi har planerade nettoinvesteringar på 2,1 miljard kronor för åren 2019-2023. I det läget anser vi inte att det är klokt att skyndsamt prioritera en investering på ytterligare minst 400 miljoner kronor. Det kommer att tränga ut andra investeringar och skapa en situation där det finns risk att vi inte kan bygga skolor och förskolor.

Stadsutveckling – kommunhuset en dragare för Väsby Entréprojektet

Argumenten är inte oviktiga men de är sekundära. Väsby planerar att växa till 63 000 invånare år 2040. I ett sådant läge kan även Optimusområdet vara en dragare i den täta staden som inkluderar både ett resecentrum och västra sidan i Väsby entré som en helhet.

Optimus är ett befintligt område som kan tas till vara och utvecklas. Där vi kan bevara vår industrihistoria och Väsbys konsthall.

Väsby Entré är ett starkt projekt oavsett kommunhus. Vi bygger bostäder i kollektvinära läge och vi skapar ett resecentrum. Att kommunen nu satsar och gör mycket stora investeringar i infrastruktur  under en 10-årsperiod är i sig viktiga signaler om att Väsby Entré är ett starkt projekt som inte behöver ett kommunhus som dragare.

De borgerligas förslag – ett nybyggt kommunhus på västra sidan

Det finns många saker som talar emot förslaget:

  • Det är ett högriskprojekt gällande både kostnad och tid.
  • Det är otillräckligt berett och otillräckligt förankrat hos medarbetare.
  • Det är inte god hushållning med varken medarbetarresurser eller skattebetalarnas pengar.

Vi vill istället prioritera medarbetarna, jobba med kostnadseffektiva lösningar och med måttfullhet och låg risk. De borgerliga prioriterar istället kostsamma nybyggen i riskprojekt och behandlar medarbetarnas behov som en restpost.

Att äga eller inte äga visade sig verkligen vara frågan

Under kvällen argumenterade de borgerliga för att det blir billigare att äga ett kommunhus jämfört med att hyra det. Men sedan visade det sig att åtminstone Centerpartiet och Liberalerna inte har tagit ställning till om det nybygge till kommunhus som de vill se ska ägas eller hyras av kommunen!

Låt oss istället hålla fast vid ett väl berett förslag om kommunhus i Optimusområdet istället för att gå på de borgerligas förslag som är så hastigt berett att de inte ens själva vet om de vill hyra eller äga kommunhuset.