Ikväll hålls budgetdebatt i Kommunfullmäktige och Vänsterpartiet i Väsby är med och lägger den femte budgeten i majoritet. Här kan du läsa kommunalråd Anders Roséns (V) anförande.

Vi har under hela mandatperioden haft och har även framåt kompassen inställd på att bidra till:

 • Ett Väsby där jämlikheten ökar, genom att utjämna och kompensera för klasskillnader.
 • Ett Väsby där jämställdheten ökar mellan kvinnor och män, genom en konsekvent genusanalys av alla verksamheter och beslut vi tar.
 • Ett Väsby där vi bygger ett hållbart samhälle – ekologiskt och socialt. Ett samhälle som håller ihop och samarbetar. Ett tryggt samhälle.

Det går bra för Väsby

 • Väsby växer, befolkningen ökar och bostäder byggs i hög takt.
 • Vi har en urstark ekonomi och rankas som nummer ett i Dagens samhälles kommunbarometer.
 • Vi har förbättrade skolresultat.
 • Vi uppmärksammas som ett föredöme när det gäller att ta emot nyanlända och motverka segregation.
 • Vi är en toppkommun när det kommer till miljöarbete och näringslivsklimat.
 • Väsby kommun har nominerats som kvalitetskommun.

Majoriteten vårdar och utvecklar denna stabila grund för att kunna möta de utmaningar vi står inför.

Vi är inte nöjda – det finns utmaningar 

Det finns stora utmaningar som vi fortsatt adresserar med den budget vi nu lägger. För Vänsterpartiet finns det fyra områden som vi håller nära hjärtat:

 • Det ska gå bra för ungdomarna i Väsby
 • Vi vill pressa priserna för bostäder
 • Vi vill att kommunen ska vara ett föredöme för ett jämställt arbetsliv
 • Vi vill rikta välavvägda insatser för att förebygga brott och bygga det trygga Väsby

Det ska gå bra för ungdomarna i Väsby – alla ungdomar

Var femte elev i grundskolan når inte behörighet till gymnasiet. Vi accepterar inte att det blir någon slags normalsituation!

 • Vi vill ha ett fokus på skolan där ett skarpt uppdrag ges om att alla elever ska i mål och där varje skola ska redovisa sin strategi för att nå det målet.
 • Vi vill stärka det kompensatoriska uppdrag för att säkerställa att resurserna styrs dit de behövs som mest.
 • Ett fortsatt stöd till elevhälsan för att tidigt upptäcka elever med behov av särskilt stöd.

Satsningar på fritid är viktiga. Det ska finnas många vuxna för barn och ungdomar att möta.

 • Vi stödjer detta genom massiva investeringar för att stödja idrotten och civilsamhället.
  • Ridhus
  • Ishall
  • Aktivitetspark
  • Skatepark
  • Spontanidrottsplatser
  • Väsby Friluftsområde
 • Vi har utvecklat en sammanhållen ungdomsenhet med fritidsgårdar, NAV1 och Vega och fältarbetarnas bemanning stärks.
 • Genom resurser till Social- och äldrenämnden ser vi till att det finns ett socialt skyddsnät som griper in när det går snett.

Bygg mer – pressa priserna

Väsby hör till de kommuner som bygger mest i förhållande till sin befolkning. Vi tar vårt ansvar för den skriande bostadsbristen. Att ha någonstans att bo är en mänsklig rättighet. Problemet är att det byggs för dyrt. Marknaden klarar inte av att leverera till de priser som unga, nyanlända och låginkomsttagare har råd med. Vi ger därför ett uppdrag om att pressa priserna.

 • Genom att granska varje led i processen kan resultatet bli mindre kostsamt.
 • Finansiering genom statliga investeringsbidrag till hyresrätter med lägre hyresnivåer.
 • Låg ränta måste få genomslag även på hyresrätten.
 • Återuppta en social bostadspolitik där hyresrätten får likvärdiga villkor som andra boendeformer.
 • Kommunen bör jobba med upphandling och krav på byggare.
 • Bygg lägenheter med en standard på basnivå.
 • Jobba med marknadsanvisningspolicy för att pressa priserna.

Jämställdhet – ett arbetsliv att orka med

Under hela mandatperioden har Vänsterpartiet drivit på för jämställdhetsintegrering med målet att det ska sitta som en naturlig del i kommunens arbetssätt. Vi lägger även ett uppdrag att utreda gender budgeting.

Vi behöver ha ett fortsatt fokus på skolan och de normer som skapas i skolan.

Vi fortsätter att jobba för att införa heltid som norm. Genom heltidsjobb minskar risken att efter ett långt arbetsliv bli fattigpensionär. Många är de kvinnor som efter sitt arbetsliv upptäcker att deras insatser värderats och belönats sämre och som får en pension som inte räcker till. För många kvinnor är deltid enda utvägen att få dubbelarbetet med att ta hand om hem och barn den enda utvägen. Vi vill inte fortsätta stödja strukturer i arbetslivet som producerar fattigpensionärer! Det är oftast kvinnor som inte kan leva på sin pension. I Väsby får kvinnor ut 67 % av männens pension. Det visar brutalt hur kvinnors och mäns arbete värderas. Betyder kvinnors arbetsinsatser mindre? Nej! Då behövs ett nytt system.

Brottsförebyggande och trygghet  

Majoritetens ståndpunkt är att varje brott är ett brott för mycket, varje stök och hot är ett för mycket, varje upplevd otrygghet är en upplevelse för mycket. Därför är brottsbekämpning, brottsförebyggande arbete och trygghet prioriterat i vårt styre. Detta alldeles oavsett vad högern försöker hamra in för bild.

Ingen är betjänt av svartmålning och överdrifter. Det behövs faktagrundade analyser för att kunna sätta in rätt åtgärder som verkligen har effekt.  Det här är min och majoritetens syn på läget och därtill kopplade insatser i korthet. Tänk er en pyramid med fyra lager.

Längst upp, de etablerat kriminella. Mestadels vuxna över 18 år. Det är en uppgift för polis, rättsväsende och kriminalvård att bekämpa inbrott, rån, gängkriminalitet och så vidare. Vi är överens över blockgränserna att det behövs en ökad lokal polisnärvaro. Kommunen har en god dialog med polisen som gör ökade insatser just nu. Ja, det finns grov kriminalitet i Väsby, men den sticker inte ut jämfört med andra.

Den andra nivån, ”Ungdomar på glid”. Mestadels unga män med trasslig bakgrund som söker identitet och bekräftelse i det kriminella. I Väsby har vi problem med en handfull väl kända individer. För att komma åt det krävs en aktiv socialtjänst. Kommunens insatser är omfattande. 

Den tredje nivån. Unga och tonåringar som är sökande och kanske utåtagerande. En del hör till den så kallade svansen till ”värstingarna”. Här är de effektivaste insatserna täta nätverk av professionella vuxna. Fritidsledare på fritidsgårdar, NAV1, och fältarbetare. Majoriteten har kraftigt stärkt dessa förebyggande och främjande insatser och vi har nu en sammanhållen ungdomsenhet.

Basen i pyramiden är välfärden som ska omfatta alla barn och unga. Med familjer som ger kärlek och bekräftelse. Eller kompensatoriska insatser när familjen inte finns eller brister. Med en skola där barn lyckas och får självförtroende och självkänsla. Med en fritid som ger mening och riktning. Med ett normkritiskt arbete som bryter ned framförallt destruktiva våldsbejakande machonormer. Vi har ett stort fokus på välfärden för att bygga trygghet.

Vi diskuterar gärna olika konkreta förslag och insatser. Är det effektivt och lagligt med ytterligare kameraövervakning? Går det att använda sig av knarkhundar? Vi har tjänstepersoner som kan ta sådana initiativ och vi har politisk fora över blockgränserna där vi kan göra sakliga analyser och väga förslag. Men ingen tjänar på högt tonläge och polemik. Det spär snarare på upplevelsen av det otrygga Väsby och skapar fler problem. Polemiken är bara ämnad för valdebatten, inte att möta de problem vi har med faktiskt effektiva åtgärder.

Därmed vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till flerårsplan med budget 2019-2021