Den 1 juli träder en ny ersättningsmodell  i kraft i Väsbys skolor. Modellen innebär höjd skolpeng och lokalersättning samt medför att ersättningarna till skolorna i Väsby ökar med cirka 7,5 miljoner 2016 och med cirka 16 miljoner kronor 2017 jämfört med ersättningen för 2015. Bakom förslaget står det blocköverskridande skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby.

Detta är en fråga som VäsbyVänstern har drivit hårt och som har varit ett av våra viktigaste politiska krav. Alla elever måste kunna lita på att deras skola erbjuder en bra utbildning. Med det friaskolvalet samlas ofta högpresterande elever på vissa skolor medan andra elever samlas på andra skolor.

Vänsterpartiet vill inte att elever och föräldrar skall tvingas välja mellan ”bättre” och ”sämre” skolor utan vill att utbildningen skall vara likvärdig för alla. Den nya ersättningsmodell som nu träder i kraft i Väsby är ett oerhört viktigt steg mot den likvärdiga skolan, säger kommunalråd Anders Rosén (V).

Med den nya ersättningsmodellen kommer resurserna nu att gå till de barn som behöver dem mest och rektorer kommer ges ett större utrymme att anställa lärare eller annan personal som behövs för att kunna klara kunskapsmålen.