Folkhälsa

En god hälsa är för individen avgörande för att kunna leva ett gott liv. En mängd sjukdomar, krämpor och funktionsnedsättningar kan vi inte göra något åt annat än bota, lindra och hantera konsekvenserna av. Det hör till livets realiteter. Med en god vård och omsorg får vi alla hjälp när det behövs. Samtidigt kan vi göra mycket som förbättrar hälsan. Motion, matvanor, rökning, alkohol och droger är viktiga och välkända saker som påverkar. Forskningen visar också att faktorer som känsla av delaktighet i samhällslivet, villkor i arbetslivet, jämställdhet mellan män och kvinnor samt uppväxtförhållanden för barn och unga är minst lika viktiga. Hälsa bestäms alltså inte bara av individuella faktorer och livsstilsval.

Jämlikhet är helt avgörande för en god folkhälsa. Läget för folkhälsan speglar hur hela samhället mår. När välfärd, trygghet och inflytande kommer alla till del förbättras också folkhälsan. Omvänt, när samhällen dras isär och klyftor ökar så ökar också folkhälsoproblemen. Folkhälsan har mycket starka samband med socioekonomiska faktorer. Folkhälsa som begrepp fångar in just detta. Att individens hälsa och välmående starkt påverkas av hur hela samhället fungerar och vilken position man har. Folkhälsoarbete ska bedrivas brett, långsiktigt och med framförallt främjande och förebyggande medel.

PRIORITERADE INSATSER FÖR FOLKHÄLSA

• Elevhälsan ska stärkas med ökade resurser till skolsköterskor, skolläkare och kuratorer.

• Genomför insatser för att stödja ungas psykiska hälsa. Exempelvis stöd till tjejjour, program för att förhindra självmord och förbättrat samarbete mellan elevhälsa, ungdomsmottagning och BUP. Ungdomspsykiatrin ska stärkas och göras mer enhetlig med ”en väg in” och ökade resurser.

• Fortsatt arbete i skolorna för att lägga grunden till goda matvanor och motion. Det måltidspolitiska programmet ska fullföljas som bland annat syftar till att ha högre kvalité på maten med tillagning nära de som äter.

• Bekämpa drogmissbruk genom socialt inriktade förebyggande åtgärder och en restriktiv drogpolitik, exempelvis ökad kontroll av hur krögare sköter sin utskänkning. Genomför särskilt riktade insatser till de grupper ungdomar som inte nås av skolans ordinarie ANDT-undervisning.