Karin Rosberg tycker till och säger sitt om det omdebatterade projektet kring Väsby entré.

Karin Rosberg 27 februari 2023

Om Väsby entré

Det nya kommunstyret signalerar att det ska göras omtag i planeringen av Väsby entré.

Enligt min mening har det varit fel från början att inte ha en mycket bred diskussion om detta både viktiga, komplexa och känsliga område centralt i Väsby. Och det har kommit mycket prestige och förblindelse i projektet. Vi behöver absolut ett modernt resecentrum. Och vi behöver bostäder. Läget nära pendeltåg och bussar är mycket bra för det.

Samtidigt har området höga kulturhistoriska värden från både forntid och nutid. Det sammanhängande stråket mellan gamla Runby gård, gravfältet där gårdens invånare ligger begravda och Ladbrostenen som rests av ägare till Runby gård. Det hör absolut till Upplands Väsbys identitet. Stjärnhusen, som är tidstypiska 1950–1960-talshus, håller hög arkitektonisk kvalité och är mycket omtyckta bland Väsbyborna. De tillhör också Väsbys identitet.

Hur mycket vi än behöver bostäder, så ska det inte ske till priset av att offra fina värden. Det måste göras en avvägning mellan bevarande och byggande. Det kan inte vara vänsterpolitik att fördärva kulturmiljö.

Det senaste förslaget från kommunen är ganska brutalt i förhållande till de befintliga värdena. Kommunen har inte brytt sig om den kulturmiljöutredning de själva har beställt. Vid ett omtag är det absolut läge för att ta in flera idéer om utformningen av Väsby entré. Mitt förslag är att vi verkar för att man utnyttjar metoden ”parallella uppdrag”. Det innebär att man bjuder in flera arkitektkontor till ett uppdrag. Kommunen kan använda de inkomna förslagen till att fortsätta på det sätt man kommer fram till är bäst, efter en bred diskussion.

Kostnaden för att några arkitekter jobbar under någon månad är liten jämfört med projektets kostnad som helhet, och framför allt liten i förhållande till att man har möjlighet att få fram mycket bättre förslag än det som nu finns – till glädje för oss alla i framtiden.

Med det har vi ännu inte tagit ställning till graden av utbyggnad, utan bara begärt bättre belysning av saken. Väsbys bästa har presenterat ett förslag som är plottrigt. Vi behöver bättre och proffsigare hantering.

Karin Rosberg 2023-02-27

Läs en längre version av texten med utförligare argumentering här.