Funktionsrätt

Många av oss har en funktionsvariation – medfött, till följd av sjukdom och olyckor eller som ett led i åldrandet. (Exempelvis; nedsatt syn, hörsel och rörelseförmåga, Aspberger, ADHD, intellektuell förmåga, dyslexi, astma- och allergi, osv). Funktionsvariation blir ett funktionshinder när samhällets norm för en hur en människa fungerar blir snäv och nödvändiga anpassningar inte genomförs. Vårt mål är att undanröja funktionshinder i samhället så att människor – oavsett funktionsvariation – ska kunna leva ett aktivt och rikt liv.

Arbetet för funktionsrätt ska vägledas av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, den svenska diskrimineringslagstiftningen och kommunens handikappolitiska plan. Kommunens alla verksamheter ska systematiskt genomlysas så att hinder för tillgänglighet undanröjs och att diskriminering inte förekommer.

 

PRIORITERADE INSATSER FÖR FUNKTIONSRÄTT

• Fokusera på rättigheter. Se och stärka funktionsnedsattas möjligheter – inte det som hindrar. De funktionsnedsatta som behöver mycket stöd och omsorg ska garanteras sina rättigheter enligt LSS.

• Fortsätt stärka elevhälsan för att garantera att barn med särskilda behov får det stöd de ska ha.

• Tillför mer resurser och arbeta systematiskt för att öka tillgängligheten i offentliga miljöer och kommunens lokaler.

• Turbundna resor i kommunal regi. Det resestöd som funktionsnedsatta och andra behöver för att kunna genomföra sin skolgång och andra aktiviteter är mycket viktigt. De få dominerande privata aktörerna i Stockholms län levererar dåligt och dyrt. Starta ett kommunägt bolag i samarbete med andra kommuner i länet för att bättre och billigare tillgodose behovet av turbundna resor.