Lagom till 8 mars har VäsbyVänstern tagit fram en jämställdhetsrapport som visar hur det står till med jämställdheten i Väsby. I rapporten finns färska siffror över hur det ser ut gällande makt och representation, utbildning, yrkesval, lön och våldsbrott i Väsby. Vi har frågat kommunalråd Anders Rosén (V) om hur han ser på jämställdheten i Väsby och hur han som politiker vill jobba vidare med frågorna.

Vad tycker du att den framtagna rapporten visar på ett övergripande plan?
Att Väsby är ojämställt. Framförallt vad gäller inkomster, pensioner och yrkesliv/yrkesval. Där är kvinnor som grupp fortfarande förlorare. Genusordningen skapar mycket sega strukturer att förändra. Väsby följer riksmönstret i ganska mycket. Det ser lite bättre ut vad gäller politisk representation,  kvinnors utbildningsnivå och tillgång till offentlig service. Min sammanfattande slutsats är att förutsättningarna för kvinnor till ett självständigt ekonomisk liv är relativt goda i Väsby. Medan det ekonomiska utfallet fortfarande lämnar mycket att önska.

Vi ser också att pojkar/män halkar efter vad gäller studieresultat och utbildningsnivå. Väsby återskapar i högre grad traditionella genusmönster än andra jämförbara kommuner. Ett exempel på det är pojkars och flickors yrkesval. Andelen pojkar som sökt till traditionellt kvinnodominerade yrkesprogram är 9,3 %. Det lägger oss på en 264:e plats bland Sveriges 290 kommuner.

Var det något som du särskilt blev förvånad över?
Förvånad kanske jag inte blev, men en brutal påminnelse är det att kvinnors pensioner är 67 % av männens. Det kan man se som något slags slutkvittto på hur mäns respektive kvinnors insatser i samhället värderas. Pensionerna är inte feta för stora grupper av män, hur ska det då inte vara för kvinnor. Då blir min slutsats att ”fattigpensionärerna” till stor del är kvinnor.

Vad är den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå jämställdhet?
Det finns tyvärr inte bara en enskild faktor att förändra för att uppnå jämställdhet. Att ändra en genusordning med djupgående strukturer tar tid – men måste gå fortare än nu. Det måste ske med en mängd insatser på många plan. Men om jag tvingas säga en sak så är det att få mer genusmedvetande hos pedagoger i förskola och skola. Där grundläggs mönster och värderingar.
Sedan behöver vi mer feministisk kamp i facket. Det är från den fackliga positionen vi på allvar kan komma åt den ekonomiska ojämställdheten.

Hur har du jobbat med jämställdhetsfrågorna under mandatperioden?
Vänsterpartiet har drivit på för jämställdhetsintegrering av all kommunens verksamhet. Det innebär att jämställdhet ska vara en del i all verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. Jämställdhet är också en del av lösningen på många av de utmaningar vi står inför. Om pojkar skulle prestera lika bra som flickor i skolan så skulle Väsby ligga bland de bästa skolkommunerna i landet. Om pojkar och unga män använde lika lite våld som flickor och unga kvinnor så vore vi en av de tryggaste platserna i landet.

Vi har fått på plats en jämställdhetsstrategi, jämställdhetsmål i kvalitetspolicy, jämställdhetsintegrering som uppdrag till alla nämnder, uppföljning med nyckeltal och tillsatt tjänstemän som arbetar med att ta fram goda exempel, sprida kunskap och fortbilda.

Några exempel på konkreta insatser:

  •  vi har ökat och gjort bidragen långsiktiga till Kvinnojouren Mivida och Väsby tjejjour
  • arbetet för att införa heltid som norm är inlett
  • satsning på tjejdominerade idrotter med ett nytt ridhus som står klart i juni
  • skärpt arbete med att vara en god arbetsgivare med likabehandlingsplaner och systematiskt arbete mot sexuella trakasserier.

Hur skulle du vilja gå vidare nu?
Jag vill ha större genomslag för jämställdhetsarbete i förskola och skola. Det finns som uppdrag att skillnaden i studieresultat mellan pojkar och flickor ska utjämnas och att traditionella (ur genussynpunkt) yrkesval ska motarbetas. Men jag ser för lite verkstad. Det finns enskilt goda exempel och pedagoger som har en medveten hållning. Men det behöver bli mer systematiskt och med stöd i ledning på alla nivåer.

Hela rapporten finns att läsa här.