Hållbar livsmiljö

Upplands Väsby ska växa från en förort till en attraktiv småstad och centralort i norra Storstockholm. Vi stöder det pågående arbetet med att ge Väsby ett sammanhållet stadscentrum med service, boende och arbetsplatser nära varandra där resor minimeras. Väsby ska bli en stad där merparten av resorna sker per fots, med cykel eller kollektivtrafik. Kommunen ska underlätta för medborgarna att välja en hållbar livsstil genom att t ex främja konsumentupplysning, kollektivtrafik, återvinning, gemensamma lösningar för boendet, bilkooperativ, närproducerad mat, Fair Trade-diplomering med mera. Väsbys naturnära läge ska värnas som en viktig tillgång. Naturvården ska stärkas. Speciellt viktigt är att skydda grönkilarna som är av stor betydelse för regionens naturliv. Utöka skyddet för de mest värdefulla områdena med naturreservat. Öka tillgängligheten genom varsam utbyggnad av friluftsområden, stigar och förbättrad information.

PRIORITERADE OMRÅDEN HÅLLBAR LIVSMILJÖ

• Miljöbäst kommun. Kommunen har ett ambitiöst miljöarbete i form av miljöledning och insatser. Detta arbete ska fortsätta och stärkas. Kommunen ska vara ”miljöbäst” inom alla områden. För att få full trovärdighet måste dock samhällsplanering och naturvård också ske med miljömässig hållbarhet i fokus.

• Fosilfritt. Satsa på att spara energi och på förnyelsebara energikällor. Pågående arbete att energieffektivisera kommunens lokaler och ha en koldioxidneutral bilpark ska fortsätta. Kommunen ska vara en aktör för att skapa en infrastruktur för bilar med alternativa bränslen och för bilpooler.

• Naturvården ska stärkas. Upplands Väsby har riksintressanta naturområden att skydda från storstadens expansion. Avsätt fler skyddade områden med hjälp av planbestämmelser och naturreservat. Närmast på tur aTt bli naturreservat är Bergaskogen. Natur- och kulturlandskapet i Kairo/Sättra och Runsahalvön ska ges ökat skydda i samarbete med markägarna.

Maten på förskolor, skolor och äldreboenden ska så långt som möjligt vara närproducerad, Krav-märkt och lagad på råvaror. Fortsätt arbetet med det måltidspolitiska programmet och att skapa lokala tillagningskök.

• Giftfritt. Skärp arbetet för att skapa giftfria miljöer. Prioritera miljöer där barn vistas. I Väsby har vi ett speciellt problem i form av PCB i Oxundasjön. Saneringen är ett mycket stort projekt som måste ske med stöd av staten.

• Klimatsmart byggande. Vid nybyggnation är det viktigt att analysera hela byggprocessen och vilken påverkan den har på klimatet, till exempel genom att välja material där en har tagit hänsyn till utvinningen av råvaran, transportsträckan, framtida återvinningsmöjligheter och så vidare. Byggmaterial bör så lång som möjligt vara naturliga, till exempel genom att bygga trähus med gröna tak. Vi vill ha miljövänligare el- och uppvärmningskällor, såsom till exempel solceller. Genom att vid nybyggnationer planera in stadsodlingar, kolonilotter, bikupor och liknande går det att skapa grönytor även inom tätbevuxna områden som samverkar och harmoniserar med större stadsparksområden.

• Väsbyhem ska ha ett tydligt miljöuppdrag vid nybyggande och förvaltning/förädling av bostadsbeståndet. Hänsyn ska tas till en byggnads miljöpåverkan under hela livscykeln.