Stopp för hyreshöjningar i Väsbyhem 2021

Vi har tagit initiativ till hyresstopp i Väsbyhem och fått med oss S och MP på ett förslag till kommunstyrelsen. Det svarar även upp mot den kampanj som den lokala hyresgästföreningen driver. Så här ser initiativet ut sprid gärna vidare:

”De ekonomiska konsekvenserna av pandemin är allvarliga. Staten och kommunerna försöker mildra återverkningarna med en bred palett av åtgärder. Vi vet att arbetslösheten ökar och att en större grupp människor riskerar att hamna i utsatt ekonomiskt läge. Att många av dessa återfinns inom hyresgästkollektivet är inte ett särskilt djärvt antagande.

AB Väsbyhem har höjt hyrorna för 2020 och planerar ytterligare höjning 2021 (med dryga 2 procent vardera året). Detta efter några år av oförändrade hyror. Pandemin kunde naturligtvis inte förutses när hyreshöjningarna förhandlades med Hyresgästföreningen. Men vi kan konstatera att tajmningen av hyreshöjning mitt under pågående pandemi blev olycklig. Grupper med små ekonomiska marginaler utsätts för dubbel ekonomisk press av minskade inkomster och ökade hyreskostnader.

Kommunen är ägare av AB Väsbyhem och kan påverka bolaget genom ägardirektiv.

Vi yrkar därför att
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillfälligt justera direktiven för AB Väsbyhem för 2021 med innebörden att
– inga hyreshöjningar genomförs för 2021.
– kommunens avkastningskrav från AB Väsbyhem justeras ned för 2021 med motsvarande summa som intäktsbortfallet för AB Väsbyhem får på grund av uteblivna planerade hyreshöjningar för 2021.”

Överskott 2020 ska tillföras verksamheterna

Det visar sig nu att de förutsättningar som S, V och MP utgick ifrån till budgeten för 2020 stämmer. Framförallt blir statsbidragen mycket större än vad Väsbyalliansen hade med i sin budget. Nu visar prognosen att kommunen kommer att göra ett stort överskott på 150 mkr! Vi kräver att överskottet utöver det budgeterade snarast ska tillföras de hårt pressade verksamheterna. Här är yrkandet från S, V och MP till kommunstyrelsen.

”Månadsrapporten prognostiserar ett större överskott för kommunen 2020 på 149.8 mkr. Det utgör hela 5,6% av skatter och generella bidrag, att jämföra med att överskottsmålet i budget 2020 är 2,5%.
Detta samtidigt som flera nämnder kämpar hårt med att få sina budgetar att gå ihop. Signalerna till verksamheterna är att göra besparingar och snåla med minskad kvalité i välfärdstjänsterna till medborgarna som följd.
Vår bestämda uppfattning är att statsbidrag och kommunala skattepengar ska användas till det som de är avsedda för – vår gemensamma välfärd. Inte till att bygga upp stora kommunala överskott. Den del av det prognostiserade överskottet som överskrider budgeterat överskott ska snarast föras ut till verksamheterna. Det är viktigt att tydliga och snabba signaler om detta ges av kommunstyrelsen nu för att få genomslag i verksamheterna under återstoden av 2020.
I budget för 2020 fastslog kommunfullmäktige ett överskott på 81 mkr. Skillnaden mot prognos är således 68,8 mkr som bör föras ut i verksamheterna.

Vi yrkar att
Nämndernas ramar under innevarande budgetår 2020 förstärks med 68 mkr.”

Vänsterpartiets budget 2021-23

För första gången på sex år lägger vi nu en egen budget där alla delar av vår förträffliga politik presenteras. Hela Vänsterpartiets förslag kan du läsa HÄR

Våra motioner
I opposition har vi hittills lagt följande motioner.Klicka på rubriken så kan du läsa hela motionen
* Arbetstidförkortning
* Livslångt lärande
* Kulturpolitik
* Cirkulär ekonomi