Egenmakt – integration, arbetsmarknad och socialt arbete

Kommunen ska ha ett aktivt och sammanhållet arbete för stärka personer som av olika anledningar står långt från arbetsmarknaden eller har sociala problem. Hjälp till självhjälp (empowerment1) ska vara ledordet. Vi behöver avlägsna oss från förmyndar- och omhändertagandekulturer i det sociala arbetet. Det gäller speciellt i fråga om nyanlända och integration. Individens styrkor och specifika stödbehov ska stå i fokus.

Insatser ska ske med respekt för människors integritet och präglas av helhetssyn. För att fungera fullt ut i samhället måste basala behov som bostad, hälsa, ekonomisk bastrygghet och individuella resurser finnas. Förväntningar och krav ska vara tydliga och formas från humanistisk grundsyn. Olika myndigheters – försäkringskassa, arbetsförmedling, sjukvården, kommunen etc – insatser behöver samordnas.

Familje- och individomsorg ska präglas av tidiga insatser och systematisk samverkan med förskola och skola för att upptäcka och arbeta med sociala problem som i sin förlängning riskerar leda till social utslagning.

PRIORITERADE INSATSER INTEGRATION OCH ARBETSMARKNAD

• Ta tillvara på nyanlända som resurs. Kommunen gör ett gott jobb med att ta emot nyanlända. Fortsätt det goda arbetet med mottagningsenhet, introduktion och bostadsförsörjning. Den mer långsiktiga integrationen behöver stärkas med språkkompetens, vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Detta bör ske i samverkan med civilsamhälle, ideella organisationer, folkbildning, och näringsliv.

• Satsa på vuxenutbildningen. Utveckla möjligheterna till kompetensutveckling och yrkesutbildning samtidigt som en lär sig svenska. Utöka möjligheterna till vuxenutbildning för att stödja det livslånga lärandet, omställning i arbetslivet och integration av nyanlända. Återskapa en kommunal basorganisation för Komvux i samarbete med folkbildningens organisationer.

• Stärk arbetsmarknadsinsatserna för hjälp in. Fokusera kommunens arbetsmarknadsinsatser på de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Tillför resurser till Workcenter för att tillsammans med arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet kunna göra insatser för de personer som står längst från arbetsmarknaden. Tänk nytt och kreativt. Starta pilotprojekt kring arbetsintegrerade sociala företag och stöd till företag som tar socialt ansvar.

• Fler sociala förturslägenheter. Kommunen gör mycket framförallt i samarbete med Väsbyhem för att få fram förturslägenheter och utslussningsboenden. Genom exempelvis ”Bostad först”, skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och introduktionslägenheter för nyanlända kan avgörande insatser ske för att ge individer en bas att stå på. Förverkliga kommunens bostadsförsörjningsplan med insatser för att få fram sociala förturslägenheter i en fungerande boendekedja. Utveckla samverkan med fler bostadsföretag än Väsbyhem.