Jag är glad och nöjd att vara en del av den majoritet som nu lägger en budget som stärker ett växande Väsby, som tar klimatkrisen på allvar, som antar utmaningen att skapa social samanhållning och som skapar ett Väsby som håller ihop och samarbetar.

Kultur- och fritidsnämnden får i den budget som antas idag en ökning med hela 10 %. I nämnden ligger viktiga satsningar som bidrar till folkhälsa och trygghet och som ligger i linje med den helhetssyn vi har för ett attraktivt Väsby.

Tryggheten är prioriterad. Vi tar fram ett sammantaget program för trygghet och säkerhet och förstärker dels med väktare och med belysning men vi jobbar även socialt förebyggande. Satsningar görs för den upplevda tryggheten genom att skapa nätverk mellan invånarna i Väsby. I budgeten finns 17 miljoner till direkta åtgärder för ökad trygghet.

Messingen kommer att utvecklas och tas tillvara och fungera som ett levande multihus även på kvällarna. Vi bygger nu ungdomsverksamhet i samarbete med Messingen, Vega och övriga fritidsgårdar. Ungdomar behöver många trygga vuxna och det kommer det att finnas i höstens satsning på ungdomar i Messingen.

För både Vänsterpartiet och för majoriteten är folkhälsa viktigt. Läget för folkhälsan speglar hur hela samhället mår. Ett välmående samhälle ger en god folkhälsa och omvänt så skapar ökade klyftor och ett samhälle som dras isär en minskad folkhälsa. Nu har vi just fått folkhälsorapporten. Rapporten ger värdefull information om hur folkhälsan ser ut inom olika grupper och ger oss bra verktyg att jobba med.

Vi jobbar systematiskt och konsekvent med jämställdhet och har byggt en organisation med tydliga uppdrag och strategier. Vi har också stärkt ekonomin för kvinnojouren Mivida, Väsby tjejjour och Brottsofferjouren. Viktiga satsningar för familjefriden.

Vi kommer införa heltid som norm med ambition att det skall vara helt genomfört år 2021. Deltid ska sedan vara en möjlighet för att de som önskar arbeta mindre. Genom att utmana normen om kvinnors arbetstider kommer vi även att utmana andra normer om hur det obetalda hemarbetet fördelas mellan män och kvinnor. Många kvinnor väljer ”frivilligt” att arbeta deltid för att hinna med alla åtaganden i det obetalda hemarbetet. Män och kvinnor måste dela lika på hem- och omsorgsarbetet för att ha lika villkor i arbetslivet.

På detta vis fortsätter vi att bygga ett Väsby som håller ihop och samarbetar.