Jämställdhet – handling nu

VäsbyVänstern vill att varje individ ska kunna utvecklas i frihet efter sina förutsättningar oavsett könstillhörighet. Vi vill bryta könsmaktsordningen – att kvinnor som grupp är systematiskt underordnade män som grupp. Den betydelse vi lägger i det sociala könet – genus – ska inte styra normer och vilken roll du tilldelas i samhället. Vi vill sätta stopp för sexuella trakasserier och könsrelaterat våld.

En bra kommunal omsorg av barn och gamla är avgörande för kvinnors möjlighet att arbeta och få ekonomisk självständighet. Av kommunens anställda är en majoritet kvinnor. Tyvärr är arbetsförhållandena sådana att kvinnor i offentlig sektor tenderar att ha de största ohälsotalen på grund av sämre arbetsmiljö. Det behövs en satsning på att höja lönerna i kvinnodominerade yrken och organisera verksamheterna för ökad delaktighet. Omsorgsarbetet – såväl det avlönade som det oavlönade – måste fördelas jämnare mellan könen. Det är av avgörande betydelse för jämställdheten att män tar ökat ansvar för omsorgen av barn, gamla och sjuka.

Barnomsorg och skola är centrala för att bryta ojämställda mönster och förtryckande attityder mellan könen. Vuxna ska vara förebilder och uppmuntra och stödja unga killar och tjejer att bli fria från könsförtryck och begränsande normer. Åtgärder för att öka all personals medvetenhet i jämställdhetsfrågor och inspirera till aktiv förändring ska genomföras.

PRIORITERADE INSATSER FÖR JÄMSTÄLLDHET

• Ge ökat stöd till föreningar och andra organisationer i civilsamhället som arbetar för jämställdhet och förändrade genusnormer. Exempelvis, Kvinnojouren Mivida, Väsby tjejjour, Akillesjouren, Föreningen Män och projektet mentorer för våldsprevention.

• Kommunal service ska utformas så att den är neutral till, och stöder, olika familje- och samlevnadsformer. Fortbildning av personal i alla verksamheter kring norm- och bemötandefrågor.