Klimatnödläge, Samhällsbygge & Trafik.

Väsbyvänstern tänker globalt och handlar lokalt för att avvärja klimatkrisen och skapa en hållbar livsmiljö. Det behövs mycket stora omställningar. Förbrukning av fossila bränslen och andra ändliga naturresurser måste minska drastiskt. Vår livsstil ska styras om från materiell konsumtion. Vi behöver tillväxt av omsorg, tjänster och kultur. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att omställningen måste ske på ett solidariskt sätt – de fattigaste i världen måste få utrymme att ta sig ur fattigdom. Det är de rika och medelklassen i Sverige som behöver minska sin materiella konsumtion. Detta perspektiv gör oss till det röda miljöpartiet.

Hållbar livsmiljö. 

Vår mål: 

Upplands Väsby ska växa från en förort till en attraktiv småstad och centralort i norra Storstockholm. Vi stöder det pågående arbetet med att ge Väsby ett sammanhållet stadscentrum med service, boende och arbetsplatser nära varandra där resor minimeras. Väsby ska bli en stad där merparten av resorna sker per fots, med cykel eller kollektivtrafik. Kommunen ska underlätta för medborgarna att välja en hållbar livsstil genom att t ex främja konsumentupplysning, kollektivtrafik, återvinning, gemensamma lösningar för boendet, bilkooperativ, närproducerad mat, Fair Trade-diplomering mm. Väsbys naturnära läge ska värnas som en viktig tillgång. Naturvården ska stärkas. Speciellt viktigt är att skydda tätortsnära grönområden i) som binder ihop regionens naturliv (Järvakilen och Rösjökilen). Utöka skyddet för de mest värdefulla områdena med naturreservat. Öka tillgängligheten genom varsam utbyggnad av friluftsområden, stigar och förbättrad information.

Nuläget och förslag från VäsbyVäsntern.

 • Fossilfritt. Satsa på att spara energi och på förnyelsebara energikällor. Pågående arbete att energieffektivisera kommunens lokaler och ha en koldioxidneutral bilpark ska fortsätta. Kommunen ska vara en aktör för att skapa en infrastruktur för bilar med alternativa bränslen och för bilpooler.
 • Maten på förskolor, skolor och äldreboenden ska så långt som möjligt vara närproducerad, Krav-märkt och lagad på råvaror. Fortsätt arbetet med det måltidspolitiska programmet och att skapa lokala tillagningskök. Öka andelen vegetarisk mat och fasa ut det röda köttet som är mest klimatpåverkande.
 • Naturvården ska stärkas. Upplands Väsby har riksintressanta naturområden att skydda från storstadens expansion. Avsätt fler skyddade områden med hjälp av planbestämmelser och naturreservat. Närmast på tur att bli naturreservat är Bergaskogen. Natur- och kulturlandskapet i Kairo/Sättra och Runsahalvön ska ges ökat skydda i samarbete med markägarna.
 • Stadsodling och kolonilotter ska främjas. Det är viktigt såväl för människors hälsa och välmående som för den lokala grönmiljön och biologisk mångfald. Genom att vid nybyggnationer planera in stadsodlingar, kolonilotter, bikupor och liknande går det att skapa grönytekomplement även inom tätbevuxna områden som samverkar och harmoniserar med större stadsparksområden.
 • Giftfritt.  Skärp arbetet för att skapa giftfria miljöer. Prioritera miljöer där barn vistas. I Väsby har vi ett speciellt problem i form av PCB i Oxundasjön. Saneringen är ett mycket stort projekt som måste ske med stöd av staten.
 • Miljöbäst kommun. Från att vara en av de miljöbästa kommunerna har vi gradvis halkat ned på ranking. Miljöledning och insatser som dragits ned av Väsbyalliansen behöver återigen stärkas. Kommunen ska vara ”miljöbäst” inom alla områden. För att få full trovärdighet måste dock samhällsplanering och naturvård ske med miljömässig hållbarhet i fokus.
 • Klimatsmart byggande.  Vid nybyggnation är det viktigt att analysera hela byggprocessen och vilken påverkan den har på klimatet, till exempel genom att välja material där en har tagit hänsyn till utvinningen av råvaran, transportsträckan, framtida återvinningsmöjligheter och så vidare. Byggmaterial bör så lång som möjligt vara naturliga, till exempel genom att bygga trähus med gröna tak. Vi vill ha miljövänligare el- och uppvärmningskällor, såsom till exempel solceller..
 • Väsbyhem ska ha ett tydligt miljöuppdrag vid nybyggande och förvaltning/förädling av bostadsbeståndet. Hänsyn ska tas till en byggnads miljöpåverkan under hela livscykeln.

Prioriterade insatser för klimatet och biologiskt mångfald.

 • Utlys klimatnödläge. Det är dags att gå från ord till handling för klimatet. Genomför konkreta handlingsplaner för omställning. Utgå från en koldioxidbudget som sätter ramar utifrån vilka utsläpp som kan ske globalt nedbrutet nationellt, regionalt och lokalt.
 • Fossilfri kommun inom tio år. Ställ krav på att alla fordon, inklusive arbetsfordon inom kommunens verksamhet och av kommunen finansierade verksamheter ska vara fossilfira. Minska bilanvändadet så att de som verkligen måste ha bilen prioriteras och får bättre framkomlighet. Styr med stadsplanering för mer gång, cykel och kollektivtrafik. Uppmuntra bilpooler.
 • Kommunen ska konsumera hållbart. Skärp kraven i upphandling. Inför regler om återbruk i kommunens verksamheter.
 • Genomför den lokala naturskyddsföreningens program för naturvård och biologisk mångfald i Väsby.
 • Underlätta återbruk , återvinning och delningsekonomi. Skapa delnings- och återbrukscentraler i lätt tillgängliga i alla kommundelar. Fortsatt utbyggnad av återvinningscentraler och matavfallsinsamling. Stöd initiativ som främjar delningsekonomi.
 • Mobilitetslösningar i framkant. Skapa stora och väl fungerande bilpooler som radikalt minskar behovet av egen bil. Sänk parkeringstalen i alla nyplanerade bostadsområden och bygg in mobilitetslösningar som ligger i framkant.

Vi bygger den täta och hållbara staden. 

Vår mål:

Den kommunala samhällsplaneringen är ett viktigt redskap för att ställa om till en hållbar utveckling. Vi vill bygga en stad som stärker social sammanhållning och är ekologiskt hållbar. Det ska vara nära till service, arbete och fritidsaktiviteter så att många kan gå och cykla dit de ska. Det ska vara lätt att förse staden med kollektivtrafik. Det innebär att vi fortsatt vill bygga en tät stad i de centrala delarna. Vi vill inte ha nya stora villa- och radhusområden i perifera lägen som är svåra att förse med kollektivtrafik. Genom att bygga centralt utnyttjar vi också befintliga vägar och annan infrastruktur på ett effektivt sätt.

De sammanhängande grönområdena som sträcker sig in i bebyggelsen är viktiga för stockholmsregionens miljö, den biologiska mångfalden och det lokala friluftslivet. De kallas i plansammanhang för grönkilar och ska skyddas. Endast mindre småskalig komplettering till befintlig bebyggelse ska tillåtas. Nya gång och cykelförbindelser över E4:an mellan Carlslund och Vilunda  och i Bredden behövs för att göra Väsby till en stad där det är lätt att cykla och gå mellan de olika stadsdelarna.

Vi vill ha en byggtakt på i genomsnitt 400 lägenheter per år. Kommunens planberedskap och förmåga att bygga ut service och infrastruktur anpassas till detta mål. Här nedan anger vi de större utbyggnadsområdena som Vänsterpartiet vill prioritera. I de östra delarna behöver bostadsbeståndet bli mer varierat. Det finns behov av flerfamiljshus för äldre som vill flytta från villor och radhus men bo kvar i sitt område och för ungdomar som ska flytta till sitt första boende. Detta kan ske genom mindre kompletteringsbyggande. Vid varje nytt område som byggs ska självklart kommunal service i form av förskolor, skolor och äldreboenden planeras in redan från starten.

Här vill vi bygga.

Inom fem år. Håll i och fullfölj de stora projekten i Fyrklövern, Väsby entré och Optimusområdet. Påbörja omvandlingen av Skanskas arbetsområde vid Mälarvägen till ytterligare ett stort kollektivtrafiknära bostadsområde. Förtätning i Carlslund i nära dialog med de boende.

Påbörjat inom fem till tio år. Runbyskolan och ”Runby U-et”. En ny skola byggs och den stora tomten frigörs delvis till bostäder. Förtätning längs ”U-et” Lövstavägen – Hemköp – Edsvägen – Runby torg. Förtäta i Smedby längs Ekebovägen, i övrigt en försiktig förtätning i Smedby, med bevarande av Smedbyskogen och Norra berget.

Påbörjat inom perioden 2032-2040. Löwenströmska gamla sjukhusområde. Stor potential i naturnära läge. För närvarande svårt att bebygga på grund av restriktioner för buller från Arlanda. Kan bli aktuellt om flyget hittar andra inflygningssätt och tekniska lösningar för mindre buller. Den täta bebyggelsen från centrala Väsby förlängs via Smedby och Älvsundadalen till Bredden. Möjlighet för stor exploatering och etablering av ett effektivt kollektivtrafikstråk. Frestavägen/Borgby staden. Ett möjligt läge för flerfamiljshus i de östra delarna för att skapa ökad mångfald i boendeformer. Utveckling i Älvsundadalen utifrån hänsyn till grundvattenreserv.

De storstilade planerna från fastighetsägarna i Bredden om bostads och centrumutbyggnad har flera grundläggande frågetecken inna vänsterpartiet kan prioritera projektet. Det gäller dagvattenhantering, kollektivtrafikförsörjning och buller.

Här vill vi inte bygga.

I följande områden, där större bostadsprojekt tidvis lanserats, vill vi inte ha någon exploatering för bostäder annat än mycket småskaligt i anslutning till befintlig bebyggelse. Grönkilarna ska värnas liksom strävan att skapa en mycket tät stadsbebyggelse utan ytterligare stadsutglesning (urban sprawl). Runsa – Sättra – Kairo, Området runt Eds kyrka, Sydvästra delarna – Vällsta och Söderby Sydöstra delarna – Alby och Landsbygden öster om Fresta by.

Vid förtätning i de centrala delarna ska mycket stor hänsyn tas till bostadsnära grönområden. De är viktiga för barns lek och rekreation för alla som inte är bilburna eller på andra sätt har svårt att ta sig ut i naturen. Exempel på centralt belägna naturområden som ska bevaras är Norra berget/Smedbyskogen, Hasselskogen, Åsryggen vid Apotekskogen och Råbäckskogen.

STADSFÖRNYELSE – LJUST TRYGGT AKTIVT

När Väsby växer och vi bygger nytt är det samtidigt viktigt att vårda befintliga områden. Kommunen ska samverka med bostadsbolag, hyresgäster, civilsamhälle och polis för att skapa trevliga och trygga boendemiljöer. Det ska vara välskött, finnas lokal service och möjligheter till fritidsaktiviteter nära där en bor. Resurser ska avsättas och ses som sociala investeringar. I Smedby och Sigmaområdet genomförs nu delvis en sådan stadsförnyelse. Erfarenheterna från detta ska tas tillvara och tillämpas på fler områden, främst i de centrala delarna. Vi vill stärka de lokala mötesplatserna – nära kommersiell service och matställen, möteslokaler och torg –  i Runby, Smedby och Sigma. I östra kommundelarna behöver mötesplatser tillskapas.

Arbeta för att bostadsnära grönområden byggas samman och utvecklas med aktiviteter för spontanidrott, lek, hundrastgårdar, grillplatser och nära friluftsliv.

Trafik.

Ge hög prioritet åt att bygga ut cykelbanor och trygg cykelparkering vid stationen och andra stora målpunkter. Skapa ett cykelservicecenter vid stationen när Väsby entré byggs. Gärna i form av ett socialt företag med stöd från kommunen.

Kollektivtrafiken är regionens ansvar. Väsby har utmärkta pendeltågsförbindelser, medan turtätheten i busstrafiken måste förbättras.

När Väsby växer krävs på lång sikt insatser för vägtrafiken för att staden ska fungera. Vi stöder planerna på en ny Norra trafikplats vid E-4 och att Vallentunavägen moderniseras i befintligt läge. I Västra kommundelen bör Ladbrovägen förlängas efter den nya påfarten till Mälarvägen så att trafik leds intill järnvägen till Älvsundavägen.  Vi stöder planerna på att ge Älvsundavägen ny dragning genom Älvsundadalen och koppling till Breddens trafikplats. Med dessa insatser kan vägtrafik ledas runt bostadsområden och de centrala delarna. Men under rådande klimatnödläge anser vi inte att kommunen ytterligare ska driva på gentemot Trafikverket att de ska förverkligas eller att de prioriteras bland knappa medel i kommunens egen investeringsbudget.

Väsbys stora tillgång är det goda kommunikationsläget nära flyg, E-4 och järnväg. Det ger samtidigt tyvärr också stora bullerproblem. Kommunen ska fortsatt vara en mycket aktiv aktör för att inflygningarna från Arlanda ska ske med strängaste bullerskyddskrav. Det ska avsättas medel för att systematiskt bygga bullerplank och andra åtgärder som skyddar från buller från järnväg och större vägar.

Prioriterade insatser för klimatsmart samhällsbygge.

 • Förbättra kollektivtrafiken. Väsby entré med ett modernt resecentrum är en viktig del. SL måste komplettera detta med tätare busstrafik. Skapa en ny resursstarkt stomlinje för bussar i stråket som sammanbinder Väsby station – Väsby centrum – Vilundaparken– Smedby – Älvsundadalen – Bredden och ned till Rotebro station.
 • Gör Väsby till en cykelstad. Cykelbanorna ska vara funktionella och trafiksäkra och samordnade i ett fungerande nät, där ”missade länkar” byggs, och kopplas till grannkommunernas nät. Skapa kamerabevakade cykelparkeringar vid Väsby station.
 • Genomför med hög takt de stora stadsbyggnadsprojekten i centrala delarna – Fyrklövern, Väsby entré med fortsättning i Skanskaområdet och Optimusområdet
 • Ljust, Tryggt Aktivt. Vårda och förnya våra befintliga bostadsområden för att stödja social och ekologisk hållbarhet.