Vad är HBTQ?

HBTQ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transsexuella och personer med queera uttryck och identiteter.

H – Homosexuell är en person som har förmågan att bli kär och/eller attraherad av någon av samma kön.

B – Bisexuell är en person som har förmågan att bli kär och/eller attraherad av människor oavsett kön.

T – Transsexuell är en person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön den har fått tilldelat vid födseln

Q – Queera uttryck och identiteter kan innebära en önskan att inte behöva definiera sitt kön eller sin sexuella läggning, medan en del använder queer som ett sätt att beskriva sin könsidentitet eller sin sexualitet.

Varför behöver man dela upp människor? Kan man inte bara föra en politik för alla?

En politik för ”alla” är i och för sig bra. Men risken är att man med” alla” oavsiktligt menar de som omfattas av den rådande normen. De generella politiska åtgärderna behöver därför kompletteras utifrån insikten att minoritetsgrupper kan behöva särskilda åtgärder och insatser. Detta för att säkerställa att de blir inkluderade på samma villkor.

Ett exempel kan vara att kommunen bestämmer sig för att bygga fler fritidsgårdar så att alla ungdomar ska nås. Det är bra. Men om vi inte samtidig funderar på utformning och innehåll i verksamheten så riskerar vi att vissa grupper inte kommer att gå dit. Normen på fritidsgårdar är idag väldigt dominerad av hetrosexuella pojkar. Det kan ett HBTQ-perspektiv förändra.

Nu ska kommunen genomföra utbildningar för att öka kunskapen om HBTQ-frågor? Vilka är det som skall utbildas?

Det är de som är anställda i kommunens välfärdsverksamheter som ska utbildas. Alla som möter människor behöver kompetens kring HBTQ-frågor för att kunna ge ett gott bemötande. Särskilt vill vi fortbilda de som arbetar nära barn och unga.

Upplands Väsby kommun ska verka för ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt. Vad betyder det?

Inkluderande betyder att alla ska få plats på lika villkor, med samma rättigheter och samma skyldigheter oavsett exempelvis vilket land man är född i, sexuell läggning eller kön. Normkritik handlar om att vända och vrida på de värderingar och de förväntningar som finns på hur man ska vara. En norm är aldrig neutral utan speglar de maktförhållanden som finns i en grupp eller i ett samhälle och är oftast en återspegling av majoritetsgruppers intressen. Normer kan vara förtryckande och skapa över- och underordning.

Normer och värderingar behövs för att vi ska kunna hålla samman. Men de ska bidra till frigörelse och alla människors lika värde. Värderingar och normer förändras hela tiden i ett öppet samhälle. Med normkritik vill vi bidra till den processen – att frigöra människor.

Vad hoppas du att arbetet med HBTQ-frågorna ska ge?

Ett mångfaldigare Väsby där ännu fler kan känna sig hemma och välkomna.

Hur kommer väsbyborna märka av att kommunen blir bättre på dessa frågor?

Jag ska inte skriva något handlingsprogram men några exempel som jag kan tänka mig är att förskolan inte alltid pratar om familj som ”mamma, pappa, barn”; att omklädningsrum i skolor och fritidsanläggningar byggs om med könsneutrala duschbås; att vi i kommunikationen oftare använder det könsneutrala ordet ”hen” för att inte omedvetet bygga eller upprätthålla normer för vad som är ”kvinnligt respektive manligt”; att skolornas värdegrundsarbete utvecklas till konkreta handlings- och bemötandeplaner mot homofobi.