Väsby kommuns bokslut för 2017 har precis kommit. Vi har frågat kommunalråd Anders Rosén (V) hur han ser på det ekonomiska läget i kommunen efter att han tagit del av resultatet.

Hur ser ekonomin för Upplands Väsby kommun ut?

Vi gör ett riktigt starkt resultat 2017 med ett årsresultat på nästan 60 miljoner kronor. Det är ungefär 15 miljoner kronor mer än vi hade budgeterat för.

Under året har 307 stycken lägenheter färdigställts och vi har haft en befolkningsökning på ungefär 715 personer. Under året genomförde vi också investeringar för 380 miljoner kronor.

Moderaterna har anklagat dig och de andra kommunalråden som leder Väsby för att inte har koll på ekonomin. Vad menar de med det?

De grundar sitt påstående på en prognos från oktober som slog fel. Resultatet på 60 miljoner kronor är 72 miljoner lägre än en prognos i oktober som prognostiserade en vinst på 131 miljoner kronor. Det är skillnaden mellan prognos och faktiskt resultat de har reagerat på.

Hur kan en prognos i oktober och det faktiska resultatet vid årets slut skilja sig åt så mycket?

Det handlar dels om att vi haft en långsammare tillväxt i kommunen. Färre har flyttat in än vad vi hade räknat med. Några av kommunens byggprojekt har dragit igång lite senare än vi hade räknat med och det ger minskade exploateringsintäkter. Men det kommer inte vara en lång fördröjning utan det här är pengar som med största sannolikhet kommer att visa sig i det här årets resultat istället.

Att färre än förväntat har flyttat in ger också effekter på Utbildningsnämndens resultat. De förväntades göra ett underskott på 3 miljoner kronor men landade på 20 miljoner kronor i underskott. När människor förväntas flytta in i kommunen så behöver vi förbereda förskole- och skolplatser till de barn som vi tänker oss kommer flytta in. En lägre inflyttningstakt betyder färre barn än vi planerat för. Därför har vi nu en del platser som står tomma och då blir till en kostnad för Utbildningsnämnden istället för en intäkt.

Ser du allvarligt på den här situationen?

Det är viktigt att ha en god ekonomi och koll på pengarna. Det skulle jag säga att Väsby har. Att ställa prognoser för framtiden är väldigt komplext eftersom saker man inte hade kunnat förutse kan hända. Det viktiga i den här situationen tycker jag dels är att konstatera att Väsbys ekonomi går bra. Vi gör ett starkt resultat. Vi har inte förlorat pengar som vi haft utan inte fått in pengar som vi räknat med. Men dessa pengar kommer med stor sannolikhet istället visa sig i 2018 års resultat. Det andra är att vi nu måste analysera den här situationen och se över hur vi på bästa sätt utvecklar och förfinar våra prognoser. Det är ett arbete som pågår för fullt.