FullSizeRender (17)

Vänsterpartiet lägger tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Väsbys bästa fram en budget för 2017-2019 med fokus på skola, trygghet och bostäder. Mer om satsningarna kan du läsa här. Det finns en hel del att glädjas åt i budgeten ur ett vänsterperspektiv. Här kommer några av höjdpunkterna.

Anders Rosén, Kommunalråd för Vänsterpartiet

Satsningar

*Välfärden får nödvändiga resurser. En prisuppräkning på 2 % till Utbildningsnämnden, Social- och äldrenämnden och Kultur- och fritidsnämnden. Det är mer än de flesta andra kommuner förmår.

* Sex miljoner extra till förskolan för att stärka förskolepengen. Vi ser över och förstärker den socioekonomiska viktningen även i förskolan, på samma sätt som vi tidigare gjort med skolan.

* Historiskt stora investeringar i nya skolor och förskolor. En planering för en ny skola i Vilundaparken med 600 platser har påbörjats. Nya förskolor möter både det ökande behovet av platser och möjliggör för färre barn i grupperna när de står klara.

* Kund blir medborgare. I styrdokument införs rubriken medborgare i stället för kund. Det är en viktig ideologisk markering. Ett nytt demokratimål införs som ett övergripande mål från fullmäktige.

* Satsning på öppen ungdomsverksamhet. 3,6 miljoner satsas för att utveckla Messingen till ett allaktivitetshus för alla åldrar. En tydlig ungdomsdel ska finnas med fritidsledare på plats. Messingen ska bli ett trygghetsnav vid stationsområdet.

* Nytt ridhus. Äntligen är investeringen beslutad, 20 miljoner anslås och projekteringen är påbörjad. Viktigt ur genusperspektiv för fördelning av investeringsmedel mellan ”kill- och tjejidrott”.

* Jämställdhetsintegrering. Tjänstemannaorganisation med jämställdhetsstrateg och projektledare finns nu på plats. Medel är anslagna för fortbildning.  Det finns skarpa uppdrag till alla nämnder att analysera verksamheten ur genusperspektiv och vidta åtgärder.

* Bostadssocial funktion. 4 miljoner avsätts för att inrätta en bostadssocial funktion med uppgift att samordna och underlätta alla insatser för att få fram bostäder till sociala ändamål, skyddat boende och nyanlända med flera.

Uppdrag

I budgeten formuleras cirka 150 stycken uppdrag från politiken till nämnderna och kommunorganisationen. Här är ett litet urval:

* Arbeta inkluderande och skapa förutsättningar för alla grupper att delta i samhällsutvecklingen. Alla ska aktivt kunna delta oavsett vem du är eller var du befinner dig i livet.

*Utred behovet av en förstärkning av möjligheterna för vuxenutbildning och livslångt lärande utifrån behoven hos nyanlända och ensamkommande ungdomar.

* Skapa alternativ i kommunal drift där det nu saknas ett kommunalt alternativ för medborgarna att välja. Utred behov, konsekvens och ekonomiska förutsättningar. Skapa även förutsättningar för sociala företag, personaldrivna kooperativ, intraprenader och andra icke vinstdrivna verksamhetsformer för att öka mångfalden.

* Trygghetsfrämjande och förebyggande insatser – samarbete mellan fritidsfältare, fritidsgårdar, elevhälsa på skolorna och ungdomsmottagning.

* Säkerställ att insatser för mottagning av flyktingar, integration och sysselsättning utvecklas i enlighet med uppdragen från det nya utskottet för integration och arbetsmarknad.

* Genomför jämställdhetsstrategin anpassad till respektive nämnds verksamhet.

* Inventera verksamheterna för åtgärder som skapar trygghet ur genus- och HBTQ-perspektiv. Verka för möjligheten till jämställdhets- och hbtq-diplomering.

* Inrätta en funktion för att utveckla och driva arbetet för att uppnå målen i det måltidspolitiska programmet samt samordna uppföljning, kontroll och styrning av kommunens måltidsverksamhet inklusive måltidsavtal. Öka andelen tillagningskök.

* Vidareutveckla projektet ”Hållbara Väsby” om höjda miljö- och hållbarhetsambitioner.

* Genomför en inventering av förskolelokaler och sätt in åtgärder för en hälsosam och giftfri inom- och utomhusmiljö.

* Ta fram en plan för klimatsmart resande, med bland annat kollektivtrafik, cykelstrategi och parkeringsstrategi.

* Utveckla Vilundaparken inklusive ny kommunal skola och förbindelse över E4:an. Planen ska hantera de långsiktiga behoven av idrottsanläggningar och bostäder i ett växande Väsby.

* Samla arbetet med att stärka omsorgsyrkenas långsiktiga attraktivitet och innehåll till en sammanhållen strategi.