I detta brev hittar du en sammanfattning om vad som händer i kommunpolitiken. Ett särskilt fokus är lagt vid social hållbarhet denna månad. Det är också mycket som händer i partiföreningen. Det är dags att anmäla sig till Vänsterdagarna, anmäla om du vill vara åhörare på distriktsårskonferensen och vi samlas för att tillerka en banderoll inför 1 maj.

MINSKA KLYFTORNA – FÖR SOCIAL HÅLLBARHET

Det enskilt viktigaste området för att utjämna olika livsvillkor är skolan. När Sverige förde en skolpolitik som var inriktad på att skapa likvärdiga skola för alla och kompensera till barn från studieovana hem så minskade klasskillnaderna. Nu är det precis tvärtom. Olikheterna mellan skolor tilltar och segregationen ökar. Att vända den utvecklingen är den viktigaste utmaningen för vänstern i kommunalpolitiken.

Det är välkänt att skolresultaten i Väsby generellt är dåliga. Gör man sedan en mer detaljerad analys utifrån klass-, etnicitet och kön så ser vi att de är katastrofala på sina håll. Skolorna i Väsby är definitivt inte likvärdiga och kompensatoriska. Tvärtom, här ser vi resultatet av ett starkt segregerande friskolesystem i kombination med alliansens prioritering av skattesänkning före resursförstärkning till skolorna. Lägg därtill en bristfällig ledning och styrning av skolorna i kommunen.
Därför har det skapats ett brett sammansatt skolutvecklingsprojekt som arbetar över partigränserna. Uppgiften är att inkludera allt från forskare och debattörer och politiker till skolledare, lärare, elever och föräldrar i gemensamma fokusgrupper för att lyfta skolresultaten. Projektet har nu arbetat under drygt ett år och börjar ge en del resultat som tillsammans med den nya majoritetens politiska inriktning kan börja vända utvecklingen. Några punkter att lyfta fram:

  • Resurserna till undervisning i de lägre årskurserna har stärkts med inriktning på att garantera och följa upp grundläggande färdigheter. Resultaten efter årskurs 3 har glädjande nog förbättrats påtaglig!
  • Den otydliga ledningen av skolorna i kommunen, där ingen till slut tog ansvar, har avskaffats. Nu har vi en ny utbildningschef, Astrid Täfvander, och utbildningsförvaltning som direkt verkar under utbildningsnämnden med ansvar för helheten – oavsett driftform.
  • Ersättningssystemen till skolorna har utretts. Vi vill ha ökad så kallad socioekonomisk viktning för att styra resurser till skolor och barn som behöver det bäst. Utredningen stödjer det. Det har visat sig att viktningen har varit betydligt lägre i Väsby än exempelvis vår grannkommun Sollentuna. Det kommer ett förslag på nya ersättningssystem innan sommaren. Det skulle ge mer resurser till framförallt Väsbyskolan och Smedbyskolan.
  • Utveckling pågår. Skolprojektet har initierat utvecklingsinsatser för skolledare och för att stimulera IT-användning i lärandet. Det är insatser som vi tycker är bra och som uppskattas på skolorna.
  • Lärarlönerna höjs något mer än genomsnittet, men det saknas resurser till det lärarlyft som skulle behövas. Det är utlovat statliga pengar för detta, men budgetkaoset i riksdagen fördröjer alla sådana satsningar. Det gäller också efterlängtade satsningar på förstärkning av elevhälsan. Ännu ett skäl att argumentera för att rösta rätt nästa gång!
  • En hårdare nöt att knäcka är skolstrukturen i Väsby. Vilka skolor ska vi ha? Vilka ska moderniseras? Var behövs nya skolor när Väsby bygger nytt. Hur förhåller vi oss till den överetablering som uppstår när friskolor kan etablera sig utan möjlighet för kommunen att styra? Detta blir grannlaga frågor att lösa för vår majoritet framöver.

Fritidsgårdar och återkommunalisering

Väsbys fyra fritidsgårdar kommer att vara i förenings- och privat drift i ytterligare två år. Vi fick inte gehör för vårt förslag att två av gårdarna skulle återkommunaliseras för att främja en verklig mångfald av driftsformer. Dock fick vi igenom ett beslut om att utreda förutsättningarna för att öppna en femte gård i kommunal drift.
Stärkandet av den kommunala driften har också varit aktuell inom Social- och äldrenämnden. Det nya gruppboendet på Baldersvägen kommer att drivas av kommunen. Vi verkar under en gällande konkurrensutsättningsplan som utmanar Vänsterpartiets inriktning på att stärka den kommunala driften. Vi försöker nu fördjupa vår strategi för att få genomslag för vår politik inom detta område. Ett diskussionsunderlag är framtaget till den kommunala gruppen. Beställ gärna av Nike om du är intresserad.

Samla och stärka arbetet för social hållbarhet

Vänsterpartiet verkar för att utjämna klyftor baserade på klass, kön och etnicitet, arbeta mot diskriminering och för ett konsekvent förverkligande av mänskliga rättigheter. I det kommunala perspektivet sorteras detta in under begreppet social hållbarhet med följande definition från SKL.
”Social hållbarhet handlar om att bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas strukturellt. Alla har lika rättigheter. En hållbar utveckling ska stå på tre stadiga ben. Vårt samhälle måste vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Ett socialt hållbart samhälle innebär att alla individer får sina rättigheter respekterade. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Vi når dit genom att exempelvis arbeta med antidiskriminering, integration, folkhälsa, mångfald, jämställdhet och barns rättigheter.”

Vi arbetar nu för att stärka och samla resurserna för detta arbete under kommunstyrelsen så att det blir större fokus, ökad tyngd och mer verkstad. Med initiativ inom detta område så kan V göra skillnad.

VI SÖKER PERSONER TILL FÖRTROENDEUPPDRAG

Rådet för medborgardialog och Namnberedningen skall tillsätta personer från respektive parti. Vänsterpartiet har möjlighet att välja en representant till respektive uppdrag. Tycker du att det låter intressant och vill veta lite mer om vad uppdraget innebär så kan du höra av dig till vår politiska sekreterare.

VILL DU ÅKA PÅ VÄNSTERDAGARNA?

Den 12-13 september hålls Vänsterdagarna i Malmö. Alla Vänsterpartister är välkomna att delta, politiker på alla nivåer såväl som helt nya medlemmar. VäsbyVänstern kommer förstås att åka ned till Malmö och delta i två dagar fyllda av spännande seminarier.

Kostnaden är 1290 kronor för själva dagarna samt 1200 kronor i reseavgift (alla betalar samma för att jämna ut kostnadsskillnaderna). Utöver detta tillkommer boende.
Mer om Vänsterdagarna kan du läsa här:

http://vansterdagarna.vansterpartiet.se/

Föreningen har avsatt pengar till kostnaderna i samband med Vänsterdagarna och vill nu så snart som möjligt ha in din anmälan om du är intresserad av att åka med. Anmälan skickar du till Nike senast den 20 april. Om det blir fler anmälningar än föreningen har råd att betala för har styrelsen beslutat att lotta fram vilka som åker med på föreningens bekostnad. Om lotten inte faller på dig så är du förstås välkommen att följa med ändå men då kommer du att behöva stå för dina kostnader själv.

DISTRIKTSÅRSKONFERENS 30-31 MAJ

Den 30-31 maj håller Vänsterpartiet distriktsårskonferens i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. VäsbyVänstern har på ett medlemsmöte beslutat vilka som åker som ombud för föreningen men det går även bra att åka med som åhörare. Vill du åka som åhörare så mejlar du din anmälan till Storstockholm@vansterpartiet.se senast den 15 maj. Om du vill ha mat under konferensen så betalar du in 100 kronor per dag till Vänsterpartiets postgirokonto 57624-9. Om du inte vill ha mat så är det gratis att åka som åhörare men du behöver ändå anmäla dig.

Mer om distriktsårskonferensen kan du läsa här: http://storstockholm.vansterpartiet.se/distriktsarskonferensen-2015/

FIRA 1 MAJ MED VÄSBYVÄNSTERN

VäsbyVänstern kommer att samlas vid Väsby station klockan 10 den 1 maj för att dela flygblad och prata med folk. Efter det åker de som vill tillsammans in till Stockholms stad för att delta i den stora demonstration som Vänsterpartiets distrikt ordnar och som avgår från Medborgarplatsen.

Om du vill vara med och tillverka en banderoll eller ett plakat som VäsbyVänstern kan bära i demonstrationståget så hör av dig till Nike. Banderollverkstad kommer att anordnas i samband med Röd Lördag den 25 april mellan klockan 11 och 13.

VÄSBYVÄNSTERNS NYA STYRELSE

På VäsbyVänsterns årsmöte i söndags valdes en ny styrelse. Mötet valde att välja om Kamal Schtaie som ordförande och Ali Bozorg som kassör. Som ordinarie ledamöter valdes Karin Lindh, Päivi Verdier och Morlin Schubert. Som ersättare valdes Leif Bejhed och Anders Rosén.

KONTAKTUPPGIFTER:
Kamal Schtaie, ordförande, kamal@schtaie.se
Anders Rosén, kommunalråd, anders.rosen@upplandsvasby.se

Nike Dahlskog, politisk sekreterare, nike.dahlskog@upplandsvasby.se
Tele: 08-590 975 95