Stadsplanefrågor har tagit mycket plats i det kommunalpolitiska arbetet efter jul. Vi vill hålla en hög takt med bostadsbyggande och Vänsterpartiet bevakar att det sker med en hög andel hyresrätter. Det är framförallt viktigt för våra ungdomar och alla andra som drabbas i bostadsbristens Stockholm. Men det är också viktigt för den kommunala ekonomin att vi får en befolkningsökning med större skatteintäkter för att bära välfärden och gemensamma investeringar. Förtätning och exploatering av nya områden skapar dock alltid diskussion och kniviga frågor att hantera där olika intressen står mot varandra.

 

Fyrklövern och Dragonvägen

Fyrklöverprojektet där det planeras uppemot 1300 nya lägenheter börjar nu komma i skarpt läge där detaljplaner antas. Efter det börjar det succesivt att byggas. En stötesten är om och hur nya vägdragningar ska ske runt ”blå husen” på Dragonvägen. Som bekant finns det en stark lokal opinion emot och planförslag har tagits ut på förnyade samrådsrundor. Vänsterpartiet har satt ned foten och tycker att lösningen med sk gångfartvägar (med max 7 km/h för bilar som ska in i området och utformning anpassad för gång och cykeltrafik) är acceptabel. Om du vill ha mer underlag kring vårt ställningstagande så kontakta gärna Nike så skickar hon det, eller prata med Hanna Anagrius som är vår representant i byggnadsnämnden och miljö- och planutskottet.

 

Vision Västra Väsby

Majoriteten håller nu på att ta ett samlat grepp om byggande och övrig verksamhetsutveckling i Västra Väsby. Vi kommer att presentera ”Vision Västra Väsby” med satsning på byggande i Runby – väsby entré och i stråket utmed Edsvägen, Runbyrondellen och upp mot Runbyskolan. Kairo/Sättra utvecklas till ett förstärkt friluftsområde. Hela visionen kan sägas bli vårt alternativ till alliansens Väsby sjöstad och ska formas i medborgardialog för att få bred förankring i området.

 

Fysisk översiktsplan

Fysisk översiktplan (FÖP) är ett dokument som är tänkt att styra markanvändning och stadsbyggande på lång sikt i kommunen. En ny sådan FÖP håller på att arbetas fram. Nu går det in i ett mer skarpt läge. Vänsterpartiet förordar utveckling i en stark och tät stadskärna som kan försörjas med kollektivtrafik och närservice. De sk grönkilarna ska värnas från exploatering och den ytkrävande och bilberoende ”villamattebebyggelsen” begränsas. För mer info eller synpunkter kring FÖP så kontakta även här Nike eller Hanna.

Budgetförutsättningar 2016

Majoritetens kommunbudget för 2015 antogs i december. Innehållet beskrev jag i förra månadsrapporten. Nu ska den omsättas i nämndernas arbete där vi speciellt bevakar att ”våra” uppdrag omsätts i praktiken. Samtidigt startar budgetprocessen för 2016 som ska resultera i en budget som antas i juni. Tyvärr ser de ekonomiska prognoserna inte jättebra ut. Upplands Väsby växer, både befolkningsmässigt och vad det gäller skatteintäkter, men inte så mycket som man har haft som prognos i flerårsplaner. Orsaken är vikande konjunkturläge. Det innebär att utrymmet för nysatsningar och reformer är begränsat. När vi vill åstadkomma något nytt behöver vi arbeta genom att göra andra prioriteringar och se över ”onödiga” kostnader i kommunens organisation, vilket är lättare sagt än gjort.

 

Smedbyskolan – Smedbylyft

En för oss central fråga är under uppsegling. Smedbyskolan har problem med vikande elevunderlag o dåliga resultat och stora ekonomiska underskott. Vi ser det framförallt som en följd av segregering och dålig styrning av skolresurser. Vänsterpartiet förordar att vi ger signaler om tydliga satsningar på Smedbyområdet med helhetssyn på social områdesmobilisering. Skola, fritidsgårdar, socialtjänst m fl kan samordnas för att ge området ett lyft. Det finns goda exempel från andra likande områden och situationer i Sverige där man lyckats vända utvecklingen. Tyvärr är inte vårt perspektiv självklart bland andra politiker och tjänstemän. Här spelar vi en viktig opinionsbildande roll och arbete pågår för att förankra vårt synsätt i majoriteten.

 

Upptakt och Nike

I det inre arbetet så genomförde vi en lyckad upptaktshelg med kommunala gruppen på Syninge kursgård 18-19/1. Hoppas ni också noterat att vår nye politiske sekreterare Nike Dahlskog nu finns på plats. Vi har också installerat oss i vårt nya kontor i Messingenhuset, besök oss gärna. Slå en signal först så ser vi till att du kommer in på den tredje våningen där vi finns.

PÅ GÅNG I PARTIFÖRENINGEN

Ny facebookgrupp

En ny Facebookgrupp för Vänsterpartiet i Upplands Väsby har skapats. Gruppen är tänkt som ett forum där vi kan samordna aktioner, utbyta erfarenheter och inspireras och inspirera. Gå gärna med! Här kommer även tider att läggas ut för medlemsmöten, möten i kommunfullmäktige och andra möten öppna för medlemmar. Du hittar gruppen ”Vänsterpartiet Upplands Väsby” här: https://www.facebook.com/groups/959206774091355/

Release för fråga orten

Vänsterpartiet Storstockholm lanserar en ny kampanj som går under namnet ”Fråga orten”. Det är en kampanj där vi vänsterpartister går ut i våra bostadsområden och på nätet och frågar ”Vad tycker du?”. Release för kampanjen kommer att hållas den 7 februari på Kafé Marx. Eventet hittar du här: https://www.facebook.com/events/1411480565812106/?fref=ts Är du nyfiken på hur Vänsterpartiet i Upplands Väsby kommer att jobba med kampanjen så är du välkommen att höra av dig till Nike eller mejla info@vasbyvanstern.se.

Kurser för nya medlemmar

Kurs för nya medlemmar är en introduktionskurs som sträcker sig över en helg (ges även som kvällskurs), för nya vänsterpartister i Storstockholm. Kursen ger en grundläggande inblick i Vänsterpartiets politik och organisation och är ett utmärkt tillfälle för dig som nyss gått med i partiet att lära känna andra och lära dig mer om partiets politik eller för dig som vill fräscha upp dina kunskaper om partiet. På Vänsterpartiet Storstockholms hemsida hittar du alla kurstillfällen: http://storstockholm.vansterpartiet.se/medlem/kurs-for-nya-medlemmar/

Nästa medlemsmöte

Nästa medlemsmöte kommer att hållas den 17 februari i vår partilokal på Dragonvägen 30. Vi håller på mellan 18.30 och 20.30. Välkommen!

Kontaktuppgifter

Nike Dahlskog 073910 45 95

Kamal Schtaie 0702054764

Anders Rosén 073910 42 58

Hanna Anagrius 073622 53 87
Mail info@vasbyvanstern.se