Omsorg att lita på

Varje brukare inom den offentligt finansierade omsorgen ska mötas med värdighet och ses som individer med olika behov. Tid ska finnas för mänskliga möten som är det viktigaste inom omsorgsarbetet. Omsorg av barn, gamla, sjuka och personer med funktionsvariation ska vara en gemensam angelägenhet både för män och kvinnor. Merparten av omsorgsarbetet utförs av kvinnor – i hemmet eller i omsorgsyrken. Mycket av omsorgsarbetet utförs fortfarande i hemmet, företrädesvis av mödrar, döttrar och makor som en tung arbetsbörda. Kvinnors arbetstid är generellt längre än mäns om man slår ihop den betalda lönearbetstiden med den obetalda omsorgsarbetstiden i hemmet. Det är helt avgörande för jämställdheten att den offentliga omsorgen är väl utbyggd och av god kvalité. Det behövs också stora insatser för att få män att välja omsorgsyrken.

 

PRIORITERADE INSATSER FÖR EN OMSORG ATT LITA PÅ

• Arbeta långsiktigt och systematiskt för att höja omsorgsyrkenas status. Löner, arbetsvillkor och möjlighet till inflytande över sitt arbete behöver förbättras. Heltid ska vara norm – deltid en möjlighet. Insatser för att få fler män att arbeta med omsorgsyrken behövs.

• Tillför mer resurser. För att höja kvalitén i omsorgen behövs mer ekonomiska resurser.

• Återskapa en kommunal hemtjänst. Hämta inspiration från hemtjänster som är ”bäst i klassen” i Sverige för att skapa kvalité genom personalinflytande och goda arbetsvillkor.

• Tillgången till personlig assistans är helt avgörande för många med funktionsvariation. Det är en rättighet enligt LSS som tyvärr urholkas av direktiv till försäkringskassan om snävare tillämpning av regelverk. Därmed övervältras kostnader på kommunen. Kommunen ska ta sitt ansvar och verka för att staten tar sitt.