Rätt till arbete och bostad.

Rätt till arbete och bostad är delar av FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Utan arbete och bostad är det svårt att ha ett bra liv i övrigt. Alla som kan arbeta ska ha möjlighet till ett arbete med goda arbetsförhållanden. Det ger oss försörjning, identitet, en känsla av att höra till och bidrar till samhällets välstånd. Ett starkt lokalt näringsliv i samverkan med offentlig sektor ger oss välstånd och trygghet. Vi stöder insatser för entreprenörskap, företagande och lokal näringslivsutveckling. Vi verkar också för fler företag inom ideell sektor som framförallt har sociala mål samt för ekonomiska kooperativ.

Ett hållbart arbetsliv.
Våra mål: 

Arbetslivet måste bli mer mänskligt. Det ska vara schyssta arbetsvillkor och meningsfulla arbetsuppgifter. Det ska finnas tid att leva vid sidan av arbetet. En ska kunna arbeta ett helt arbetsliv utan att bli utbränd och utsliten. Det är dags att på allvar arbeta för arbetstidsförkortning.

Nuläget och förslag från VäsbyVänstern.

Arbetsmarknaden delas allt mer upp i ett A- och B-lag. De som har jobb arbetar alldeles för hårt.  Samtidigt står många helt utanför i öppen arbetslöshet eller befinner sig i olika ”åtgärder”. Många arbetar i tillfälliga och otrygga arbeten på den gråa och svarta arbetsmarknaden. Kommunen kan inte ensam lösa dessa problem, men som stor arbetsgivare kan mycket göras i arbetsorganisation och främjande av socialt företagande. Fackföreningar är en viktig faktor för att skapa goda arbetsvillkor och inte minst för att stävja den svarta arbetsmarknaden och rensa bort oseriösa arbetsköpare.

 • För en expansiv ekonomisk politik som ger fler jobb. I vården och omsorgen behövs fler anställda. I skolan behövs fler vuxna. Små och medelstora företag gynnas av ökad efterfrågan på hemmamarknaden. En vänstermajoritet i riksdagen är en förutsättning för en sådan inriktning på politiken.
 • Kommunen ska vara ett föredöme och ta täten för attraktiva arbetsvillkor. Öka personaltätheten och utveckla modern arbetsorganisation i kommunala verksamheter inom vård, omsorg, skola och förskola. Det gör den kommunala verksamheten attraktiv och ökar kvalitén i tjänsterna till medborgarna. Det påverkar även andra ideella och privata aktörer som finansieras med skattemedel. Tidigare nedskärningar har skapat en ökad arbetsbörda som gett försämrad arbetsmiljö, ökad sjukfrånvaro samt minskad tillgång och sämre kvalitet för medborgarna. Därför vill vi satsa resurser på personalen i dessa verksamheter, för att de ska få bättre arbetssituation.
 • Fackliga rättigheter. En stark fackföreningsrörelse är avgörande för att skapa ett hållbart arbetsliv med hälsosam arbetsmiljö och schyssta villkor. Vi slår vakt om den svenska modellen för lönebildning. Den kommunala organisationen ska vara ett föredöme. Utbildning kring fackliga rättigheter ska vara lika självklara som utbildning i entreprenörskap i skola och integration av nyanlända.
 • Schyssta villkor vid upphandling i kommunen. Genom samverkan med facken ska kommunen säkerställa att all upphandling ställer krav på anbudsgivaren genom kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor. Så bidrar kommunen till att trygga arbetsvillkoren, förbättra arbetsmiljön samt motverkar arbetsgivare som konkurrerar genom att utnyttja sina medarbetare på arbetsmarknaden.
 • Uppmuntra småföretagandet och mångfald av företagsformer i kommunen genom stöd till Väsby Promotion och andra företagarnätverk. Vi vill prioritera stöd till arbetskooperativ, ekonomiska föreningar och andra former av företagande som framförallt har sociala mål samt återinvesterar sin vinst i verksamheten.
 • Sommarjobb. Vi vill se en fortsatt kommunal satsning på sommarjobb åt ungdomar.

Prioriterade insatser för ett hållbart arbetsliv.

 • Högre lön i kvinnodominerade yrken. Prioritera lönehöjningar i de kvinnodominerade låglönejobben i kommunen. Lönerna måste höjas mer än genomsnittet. Detta kan ske med riktade statliga bidrag till kommunerna såsom Vänsterpartiet föreslår i riksdagen.
 • Omsorgslyft. Förbättra arbetsvillkor inom omsorgsyrken som finansieras av kommunen. Heltid ska vara norm, deltid en möjlighet. Delade turer får inte förekomma. Utveckla arbetsorganisation och schemaläggning där de anställda kan påverka sina arbetstider på ett mer flexibelt sätt.  Arbeta med chefsutveckling och för att lära av ”bästa praktiken” runt om i landet som skapar en modern arbetsorganisation där tillit till de anställda är ledstjärnan.
 • Arbetstidsförkortning Starta ett pilotprojekt med arbetstidsförkortning – 30 timmars arbetsvecka – i en kommunal verksamhet inom omsorgen. Bygg på erfarenheterna från liknande framgångsrika projekt i andra kommuner.
 • Allmän visstidsanställning. Arbeta för att avskaffa allmän visstidsanställning som anställningsform i kommunen. Minska kraftigt andelen timanställda. Upplands Väsby hör till kommuner med högst andel timanställda i Stockholms län.

Bostäder som vi har råd med.

Våra mål: 

Vi vill dämpa den starkt överhettade bostadsmarknaden genom att bygga en högre andel hyresrätter. En ska inte behöva ha ett flermiljonkapital eller ta stora lån för att komma in på bostadsmarknaden. Priserna måste pressas genom att främja konkurrens och släppa in mindre byggföretag, genom smarta lösningar och genom återupprättande av en statlig bostadspolitik som ger rättvis finansiering av olika boendeformer. Väsbyvänstern driver på för att förverkliga kommunens bostadsplaner. Med Väsbyhem som starkt kommunalt bostadsbolag och ett utvecklat samarbete med aktörerna på byggmarknaden kan vi bygga 4 000 nya lägenheter de kommande tio åren.

Vi vill ha fler boendeformer som stärker gemenskap och social sammanhållning. Det medför trygghet i vardagen att känna sina grannar. Grannsamverkan minskar brott och främjar att en hjälper varandra med enklare behov. Den sociala gemenskapen ger livskvalité och skapar grund för ett starkt civilsamhälle. Ökad gemenskap i boendet möjliggör också sambruk av prylar och utrymmen som används sällan och därmed minskad miljöpåverkan på grund av konsumtion. Vi ser gärna att boendeformer utvecklas där man inte behöver ha egen bil, exempelvis med bilpool kopplat till boendet.

Nuläget och förslag från VäsbyVänstern.

Stockholmsregionen och Upplands Väsby växer kraftigt. Samtidigt är bostadsbristen ett stort problem, unga vuxna kan inte flytta hemifrån, företag har svårt att rekrytera arbetskraft och integrationen av nyanlända försvåras. Marknadskrafterna förmår inte lösa problemet. Det har under flera decennier byggts för lite och för dyrt. Det är bra att bostadsbyggandet kommit igång, men det är alldeles för dyrt i nyproduktion.  Därför behövs en aktiv statlig, regional och kommunal politik som driver på och som på alla plan stödjer en social bostadspolitik som pressar priser, ger goda förutsättningar för hyresrätten och upprätthåller en jämn och hög byggtakt.

 • Gemenskap. Ta till vara på erfarenheterna från Bo85 där boendegemenskap stod i fokus. Exempelvis flerfamiljsvillor, generationsboenden och grannskapsgårdar. Tänk kreativt kring ungdoms-, student- och introduktionsboenden där något enklare lägenheter kan kompletteras med gemensamma utrymmen.
 • Kollektivhus och byggemenskaper. Ge uppdrag till Väsbyhem att bygga minst ett kollektivhus i ett flerfamiljshus med hyresrätter och att utveckla upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Kooperativ hyresrätt är en ”mellanform” mellan hyresrätt och bostadsrätt. De boende samverkar och styr sitt boende i en förening, men lägenheterna kan inte säljas och köpas till marknadspriser. Skapa fler seniorboenden med gemenskap och omsorg där växande och varierande omsorgsbehov hos de boende kan mötas på ett flexibelt sätt.  Pröva byggemenskaper som alternativ form av byggherre där de tilltänkta i boendet styr byggprocessen tillsammans med kommunen.

Prioriterade insatser för rätten till bostad.

 • En stark allmännytta. Använd och stärk Väsbyhem för att bygga hyresrätter i hög och jämn takt.
 • Starta ett projekt för att pressa priserna i nyproducerade lägenheter. Rikspolitiken behöver skapa andra spelregler på bostadsmarknaden. Lokalt ska vi starta ett projekt kommun/ Väsbyhem med uttalat syfte att pressa priserna vid nyproduktion så långt som möjligt. Anknyt till projekt som bygger enkelt men bra med inriktning på ungdomar och studenter.
 • Utveckla hyresrätten som alternativ med fler former för socialt och ekologist hållbara boenden som främjar gemenskap.
 • Sociala hyreskontrakt. Kommunen ska ha god tillgång till lägenheter för att stödja rehabilitering, skyddat boende och andra sociala ändamål.  Redan i dag tar Väsbyhem ett stort socialt ansvar i uthyrningen av sina lägenheter. Liknande samarbeten ska utvecklas med privata hyresvärdar.