På kommunfullmäktige i måndags den 15 juni antogs budget och flerårsplan. Här nedan hittar du en sammanfattning av budgeten.

SAMMANFATTNING AV FLERÅRSPLAN MED BUDGET 2016-18

Kommunens verksamhet beräknas kosta 2 268 mkr under 2016. Verksamheterna tillförs 80 mkr jämfört med 2015 (+4,1%). Av det är 62 mkr ökade volymer och kompensation för prisökningar. Utrymmet för nysatsningar är 17,5 mkr. Utöver detta tillkommer pengar från nationella satsningar för mindre barngrupper i förskola, fler lärare och ökad bemanning i äldreomsorgen.

I ett nationellt perspektiv är kommunens ekonomi god. Upplands Väsby är en tillväxtkommun med skatteunderlag högre än genomsnittet och en gynnsam åldersstruktur med en stor andel i ”produktiv” ålder. Drygt 2 miljarder kronor är en väldig massa pengar och vi bör väl påminna oss om allt det fantastiska vi faktiskt får ut av den offentligt finansierade sektorn. Rent vatten och effektiv avloppshantering, räddningstjänst, vägar och cykelbanor (nåja med ett och annat gupp), förskola för alla barn, 9-årig skola för alla, gymnasieutbildning för de flesta, omsorg av funktionshindrade och äldre, simhall, idrottshall, kulturhus, bibliotek och en hel del mer därtill.

Nysatsningar

Vi slår oss naturligtvis inte till ro med det. Välfärden behöver stärkas och byggas ut och kvalitén förbättras. Nya pengar tillförs för.

· Rätt till 30 timmar på förskola, effekt fullt ut på helår. Barnomsorg under obekväm arbetstid erbjuds.

· 12 mkr för skolutveckling inom projektet ett lärande Väsby, det är 7mkr mer. Används bland annat för IT-satsning som påbörjades 2015 och framförallt förstärkning av den socioekonomiska viktningen i skolpengen.

· Projekt romsk inkludering med bland annat en sk brobyggarfunktion.

· Utökad ram för bidrag till ideella organisationer som komplement till socialtjänsten. Inkluderar bl a Kvinnojour och tjejjour.

· Kultur- och fritidsnämnen får den största procentuella ökningen + 7,1 %. Detta till följd av de stora investeringarna i nya kulturhuset, tennishall samt Vega. En riktad satsning görs gör att höja musiklärarnas löner som omotiverat legat lägre än andra lärargrupper.

· Minskning v den så kallade underhållsskulden på gator och gång cykelvägar. 5 mkr per år anslås extra för att arbeta igen eftersatt underhåll.

Investeringar

Investeringsbudgeten för de kommande åren är större än på mycket länge ca 1 100 mkr under 2016-18 (exklusive VA-investeringar). Exploateringskostnaderna för Eds allé, Fyrklövern, Väsby entré mm står för 60 %. Bland övriga investeringar kan nämnas

· Förstärkta mottagningskök för möjlighet att laga mat lokalt i skolor (6mkr)

· Ny skola, Vikskolan (93 mkr)

· 7 nya gruppbostäder, varav 4 ersätter gamla boenden. (112 mkr)

· Ridanläggning Sättra (20 mkr)

· Tennishall (15 mkr + 15 som ligger på 2015)

· Friluftsanläggningar i Sättra och Runbyskogen (16 mkr)

· Utveckling av Vilundaparken (10 mkr)

· Gång och cykelvägar, kraftig satsning (54 mkr)

· Energieffektivisering, miljö och naturvård (19,5 mkr)

Nya förskolor och ny skola Smedbynära/i Fyrklövern finns med som poster i investeringslistan. Inga summor är ännu satta utan det ligger som ett utredningsuppdrag till tjänstemannaorganisationen. Vi hoppas att kunna sätta summor till kompletteringsbudgeten i november.

Uppdrag

Utöver pengarna så styr budgeten kommunens övergripande mål och strategier samt ger specifika uppdrag till organisationen. Kapitel två i Flerårsplan med budget är det viktigaste politiska dokument som majoriteten lägger fram. Läs gärna den delen för att få en uppfattning om helhetsinriktningen på majoritetens politik. Här är ett axplock av skrivningar med speciellt intresse ur ett Vänsterpartiperspektiv.

· Kommunen ska kännetecknas av att varje människa, oavsett kön eller andra av lagen definierade diskrimineringsgrunder, har samma förutsättningar att forma samhället och sina egna liv.

· Nästa steg i skolutvecklingsprojektet är att samordna delprojekten ersättningsmodeller, nyanlända, lokalförsörjning och barn i behov av stöd för att de gemensamma resurserna maximalt ska stödja målet för Ett lärande Väsby

· Tydligare styrning och ledning genom den nya organisationen inom utbildningsområdet och att hela kommunorganisationen bidrar till skolutvecklingen

· Planera för en ny kommunal skola Smedbynära/ i fyrklövern. (UBN)

· Utveckla en strategi för demokratiutveckling som inkluderar medborgardialog, medborgarförslag och samverkan med civilsamhället, samt kommunens kommunikation med medborgarna .(KS)

· Skapa förutsättningar för sociala företag, personaldrivna kooperativ, intraprenader och andra icke vinstdrivna verksamhetsformer för att öka mångfalden.

· Säkerställa att det finns ett varierat utbud av bostäder inom varje stadsdel för att öka sammanhållningen och minska segregationen.

· Alla medborgare ska ges likvärdiga livsvillkor, känna trygghet i tillvaron och ges frihet att själva kunna styra sina liv oberoende av kön, ålder, funktionshinder eller andra enligt lagen definierade diskrimineringsgrunder.

· Ett genusperspektiv ska genomsyra verksamheterna genom jämställdhetsstrategins genomförande

· Inventera verksamheter för åtgärder som skapar trygghet ur genus- och hbtq-perspektiv. Verka för att fler verksamheter inom kommunen blir hbtq-diplomerade eller certifierade

· Skillnader i pojkars och flickors studieresultat liksom traditionellt könsuppdelade yrkesval skall motverkas

· En kommun fri från våld- Våld i nära relationer och könsrelaterat våld ska aktivt motverkas.

· Barns och ungdomars behov och intressen ska tillvaratas när kommunen fattar beslut i enlighet med barnkonventionen.

· Undersöka möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet och att genomgå eventuell certifiering såsom Fair Trade City. (KS)

· Föreslå åtgärder för att främja barn och ungdomars fysiska aktiviteter, exempelvis lekanläggningar och spontanidrottsplatser. (KFN)

· Vidareutveckla projektet ”Hållbara Väsby” om höjda miljö- och hållbarhetsambitioner. (KS)

· Genomföra en inventering av förskolelokaler och sätta in åtgärder för en hälsosam inomhusmiljö. (KSTFU)

· Kommunen ska stödja ungdomar, nyanlända, långvarigt arbetslösa med försörjningsstöd och funktionsnedsatta på deras väg in på arbetsmarknaden.

· Arbeta för att införa sommarjobbsgaranti för gymnasieungdomar.(KS)

· Genomföra särskilda insatser för att motverka arbetslöshet hos unga(SÄN)

· Utveckla handlingsprogram för det goda arbetsgivarskapet utifrån förbättringsområden identifierade av komunkompassen (KS).

· Samla arbetet med att stärka omsorgsyrkenas långsiktiga attraktivitet och innehåll till en sammanhållen strategi. (KS)

Väsby växer

Behovet av bostäder och fortsatt samhällstillväxt på lite längre sikt än kommande treårsperiod kräver redan nu att nya samhällsutvecklingsprojekt initieras. Utöver fortsatta medel för arbete med översiktsplan, Väsby Entré och Fyrklövern planeras följande utredningar att genomföras. Utredningsmedel på 40 mkr under tre år anslås för nedanstående.

· I Vilundaparken och Smedsgärdstomten (inklusive åsen ner mot E4) finns möjligheter till en kombination av ett attraktivt boende och ett aktivt idrotts- och friluftsliv. Tillsammans med Fyrklövern och övriga centrala delar av Väsby finns goda förutsättningar för ett framtida boende för alla åldrar med varierande intressesfärer och krav på samhällsfaciliteter.

· Smedbyområdet förtätas med bevarande av bostadsnära grönområden.

· I samverkan med Sollentuna kommun och andra aktörer lyfts de södra delarna av kommunen fram för tänkbar exploatering av i första hand Älvsundadalen och utveckling av området kring Infra City. I utredningen ska det finnas med en anslutning av Älvsundavägen till Breddens trafikplats.

· Bostadsbyggandet i Eds Allé tar fart under kommande år vilket innebär att den framtida utvecklingen av delar av västra Väsby aktualiseras och behöver analys- 53 eras på ett djupare plan. Intentionen är att ta ett helhetsgrepp för området kring Runbyskolan, Runbytorg, Edsvägen och närliggande områden.

· I de norra delarna undersöks möjligheterna för en trafikplats och kommunikationsmöjligheter över E4:an i form av kombinerad cykel- och bussbro.

· Ta fram förslag med hjälp av medborgardialog för utveckling av natur- och friluftsområdet i Sättra och Runbyskogen som tar sikte på en långsiktigt hållbar lösning och inbegriper ny översiktsplan.

· Utreda möjligheterna över tänkbara lokaliseringar av spontanidrottsanläggningar i samarbete med Väsbyhem och andra intressenter.

· Förstudiearbete för området kring Stora Vilunda beräknas återupptas under 2015 och utredning om fastighetens användning sker parallellt.

· Löwenströmska området är intressant för utveckling av verksamheter och möjligheter att bygga bostäder ska utredas. De kulturhistoriska delarna måste värnas.

 

Klicka här för att hämta flerårsplan