Åtta år med högerstyre i Väsby är nog. Tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill vi ha en ny majoritet för att stärka välfärden. Din röst avgör hur stark vänsterprägel den nya politiken får.


‘LIKVÄRDIG SKOLA FÖR ALLA’

Skolresultaten i Upplands Väsby är dåliga. Vänsterpartiet fokuserar på fem områden för att få en likvärdig skola för alla barn.

RESURSER
Mer resurser för mindre grupper i förskolan och fler lärare och vuxna i skolan. Stöd till elever med särskilda behov. Vi föreslår en skattehöjning på 60 öre för att satsa på skolan

SYSTEMFELEN
Rätta till systemfelen där skolan har blivit en anarkistisk marknad som ingen kan styra. Inga riskkapitalister ska kunna göra vinster på våra skattepengar.

ALLA SKA MED
Skolan ska vara likvärdig för alla och ge mer resurser till elever från hem med kort studietradition. Resurser ska styras till elever med störst behov. Ta tillvara det mångkulturella Väsbys möjligheter. Satsa på hemspråksundervisningen.

LITA TILL PROFESSIONEN
Lärare och skolledare behöver arbetsro och goda arbetsvillkor. De är bäst på pedagogiken, inte politiker och föräldrar som gick i skolan för decennier sedan.

GENUSPERSPEKTIV
Pojkarnas skolresultat är markant lägre än flickornas. Stereotypa könsmönster återskapas i skolan. Det vill vi ändra på genom en systematisk genuspedagogik.


 

‘SKATTEPENGAR SKA INTE GÅ TILL PRIVATA VINSTER’

• Stopp för ytterligare privatiseringar av välfärden. Börja ta tillbaka de omfattande privatiseringar alliansen genomfört. Merparten av välfärden ska vara i kommunal drift.

• En väl utbyggd offentlig välfärd är viktig för att alla ska få en reell möjlighet att påverka sina liv. Tillgång till skola, vård och omsorg för alla på lika villkor är helt avgörande för valfriheten.

• Ge mer inflytande till de anställda i kommunen för att utveckla alternativ inom kommunen.

• Utveckla brukarinflytande och medborgardemokrati.

• Kooperativ och andra gemensamma organisationsformer kan uppmuntras. Utveckla system med frivilliga insatser som komplement i de kommunala verksamheterna.

• Privat drift enbart om det tillför kvalité och nya verksamhetsidéer, och självklart utan vinstintresse.

• Privatisering medför ofta försämrade arbetsvillkor för de anställda och allmän oreda på arbetsmarknaden. Förbättra arbetsvillkor och höj statusen på arbete inom vård, skola och omsorg. Vi är övertygade att detta görs bäst med en demokratiskt styrd organisation som huvudman.


 

‘KLIMATSMART & HÅLLBART’

Vi måste tänka globalt och handla lokalt för att avvärja klimatförändringarna och skapa en hållbar miljöutveckling.

• Maten på förskolor, skolor och äldreboenden ska vara närproducerad, Krav-märkt och lagad från råvaror.

• Satsa på att spara energi och på förnyelsebara energikällor. Investera i ytterligare ett vindkraftverk.

• Naturvården ska stärkas. Upplands Väsby har riksintressanta naturområden att skydda från storstadens expansion.

• Gör kommunen ”Fair trade city”-diplomerad. Det syftar till att stärka rättvis handel och etisk upphandling.

• Ge ett tydligt miljöuppdrag till Väsbyhem vid nybyggande och reparation av bostadsbeståndet.

• Förtäta stadsbebyggelsen vid det goda kommunikationsläget i kvarteret Messingen, fd Smedsgärdsskoletomten och i Väsbys centrala delar.

• Vi säger nej till ”Väsby Sjöstad”.

• Förbättra kollektivtrafiken. Vi stödjer planerna på ett nytt stationsområde med bland annat resecentrum. Men anpassa dem till förutsättningarna i en medelstor ort så att de ekonomiska investeringarna blir rimliga.

• Cykelbanorna ska vara funktionella och trafiksäkra. Skapa kamerabevakade cykelparkeringar vid Väsby station. Cykelstölder är tyvärr ett stort problem.


 

‘OMSORG’

• Ge omsorgspersonal tillräckligt med tid för att hinna med de mänskliga möten som är omsorgsarbetets viktigaste kvalité. Värna en hög personaltäthet.

• Tillför nödvändig resursförstärkning till hemtjänsten när allt fler blir allt äldre. Återskapa hemtjänst i kommunal regi. Ge utökat stöd och uppmuntran till anhörigvårdare.

• Tillgodose äldre invandrares behov av omsorgspersonal som behärskar hemspråket.

• Fokusera på och stärka funktionshindrades möjligheter. Hindren ligger oftast i samhällets villkor och attityder. Anpassa miljöer och verksamheter så att alla kan delta.

• Ge funktionshindrade på gruppboenden rätt till fritidsaktiviteter som de får välja själva

‘JOBB OCH BOSTAD ÅT UNGA’

• Stopp för ungdomsrean. Unga vuxna har ofta en eländig arbetssituation. Allt fler är arbetslösa eller jobbar i tillfälliga otrygga anställningar med låga löner.

• Vi vill ha fler riktiga arbeten. Med satsningar på välfärden skapas fler jobb. Större investeringar för klimatomställning, exempelvis i kollektivtrafiken, skapar fler jobb.

• Vi vill stödja arbetskooperativ, ekonomiska föreningar och andra former av företagande som framförallt har sociala mål.

• Kommunen ska satsa på fler sommarjobb åt ungdomar.

• Bygg fler hyresrätter i Väsbys centrala delar. Väsbyhem ska få en aktivare roll för att bygga och pressa priserna på bostadsmarknaden.

• Att det byggs 2 300 nya bostäder under de närmaste fem åren i följande områden: Tomten vid fd Smedsgärdsskolan, Fyrklövern runt Väsby centrum, Eds allé, Runby hage, Norr om Vikskolan samt Messingenområdet. På lite längre sikt en större exploatering för bostäder i Älvsundadalen.

• Det går att bygga snabbare, enklare och billigare. Vi stöder fler projekt som studentbostäderna i Runby Hage.

• Pröva nya upplåtelseformer inom Väsbyhem där exempelvis ungdomar och studenter smidigt kan dela på ett kontrakt.


‘FRITID OCH KULTUR’

• Ge mer resurser till den öppna ungdomsverksamheten på fritidsgårdar. Återskapa åtminstone en fritidsgård i kommunal drift.

• Främja folkhälsan genom låga inträden för barn- och ungdomar på Vilundabadet.

• Värna folkbiblioteket och ge stöd till studieförbund.

• Stödet till ideella kultur- och idrottsföreningar ska vara frikostigt.

• Utveckla musikskolan till en kulturskola i samverkan med folkbildning och Väsby konsthall.

• Flickornas fritidsaktiviteter ska ges likvärdigt stöd som pojkarnas.

• Underhåll de små, enkla, bostadsnära idrottsanläggningarna, enkla bollplaner, basketkorgar, motionsslingor och gräsytor för spontanidrott.


‘FLER FEMINISTISKA INITIATIV’

Vi driver på för jämställdhet i kommunal verksamhet. Vi vill:

• Prioritera lönehöjningar i de kvinnodominerade låglönejobben i kommunen.

• Att heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

• Att kommunen inleder försök med arbetstidsförkortning.

• Fostra jämställt i förskolan och skolan. Tjejer och killar ska likabehandlas och utvecklas som individer efter läggning. Könssterotypa normer motarbetas. För det behövs det genuspedgogik.

• Satsa på fortbildning i genuspedagogik för lärare.

• Att en kvinnojour ska ha permanent starkt stöd från kommunen.

• Att all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Effekterna av beslut och resursfördelning ska analyseras ur könsperspektiv.

• Det ska finnas en jämställdhetsstrateg på kommunstyrelsekontoret som driver på jobbet.

• Sexualiserat våld ska motarbetas kraftfullare. Stöd olika former av feministiskt självförsvar som syftar till att motverka sexism och stärka unga tjejers och kvinnors självkänsla.


 

En röst på Vänsterpartiet garanterar:

– En tydlig rödgrön majoritet. Ingen flirt med de borgerliga mittenpartierna.

– En feministisk kraft som driver på för jämställdhet i handling.

-Stopp för privatiseringar och privata vinstuttag ur välfärden.