Vänsterns valfrihet

Privatiseringar av omsorg, förskolor, skolor och kommunalt ägda bostäder innebär att det blir mindre att besluta om gemensamt. Det demokratiska styret försvagas. Det är en utveckling som vi motsätter oss. Omsorg om barn, gamla, sjuka och personer med funktionsvariation får inte bli en marknadsplats där de resursstarkaste tar för sig mest. ”Kunderna” är ofta heller inte i en situation där de kan vara aktiva konsumenter som väljer sin ”vara”. Prioriteringar av knappa resurser ska ske öppet, inte i slutna företagsrum. Människors grundläggande behov är en helt annan sak än varor och kräver därför andra – demokratiska – styrformer.

Vänsterpartiet har i den rödgröna majoriteten påbörjat det långsiktiga arbetet med att stärka medborgarperspektiv före kundperspektiv och utveckla de demokratiska styrformerna, öka kvalitén och återta verksamheter i kommunal drift. Vi vill dock inte bara ”tillbaka till det gamla”. Vi vill bygga vänsterns valfrihetssystem inom ramen för det gemensamma ägandet.

 

PRIORITERADE INSATSER FÖR DEMOKRATI OCH VALFRIHET

• Öka andelen av verksamheter i kommunal drift. Motverka privatisering och utförsäljning av kommunal verksamhet till företag med vinstmotiv.

• Samverka med civilsamhället. Civilsamhällets organisationer är ofta ett viktigt komplement till den kommunala verksamheten. Utveckla och systematisera samarbetet exempelvis med att teckna IOP-avtal (ideellt offentligt partnerskap).

• Ge stöd till studieförbund och annan folkbildning i föreningslivet som syftar till att öka delaktighet och medborgarkunskap.

• Stöd och uppmuntra den tredje sektorn, det vill säga företag och verksamhet som drivs av i huvudsak ideella motiv – exempelvis kooperativ, föreningsdrift, arbetskooperativ ,och arbetsintegrerade sociala företag.