På utbildningsnämndens sammanträde igår (10/6) fattades ett beslut om att avveckla Smedby skola. Vänsterpartiet deltog inte i beslutet och lämnade ett särskilt yttrande. Yttrandet i sin helhet kan du läsa här nedan.

Vänsterpartiet Upplands Väsby

150610

Särskilt yttrande till utbildningsnämndens möte 150610

SMEDBYSKOLAN

Vänsterpartiet vill ha en likvärdigt och kompensatorisk skola. Alla skolor i kommunen ska ha god kvalité. Ingen skola får lämnas på efterkälken och kraftfulla insatser ska riktas till skolor som får problem. Kommunen har rollen att garantera en skolstruktur som är långsiktigt hållbar och som fördelar resurser dit behoven är som störst. Vår målbild är att det ska finnas en ryggrad av skolor i kommunal drift jämt spridda inom kommunen. Denna struktur ska upprätthållas med långsiktiga beslut. Av speciell vikt är närvaro av kommunal skola i socioekonomiskt utsatta områden. Där är behoven av kompensatoriska skolinsatser som störst. Till denna kommunala ryggrad kan fristående skolor vara komplement utifrån specifika verksamhetsinriktningar och behov.

VÄNSTERPARTIETS AGERANDE

Vänsterpartiet har framfört förslag för att utveckla Smedbyskolan och förhindra nedläggning. Förslaget baserar sig på ett långsiktigt ansvarstagande för en kommunal skola i Smedby och att det finns systemfel att rätta till. Se nedan för mer detaljerad motivering. Vi har förespråkat en satsning under en överbryggningsperiod innan systemfelen åtgärdas och elevunderlaget vänder uppåt när Smedby och centrala Väsby växer. Detta i kombination med ett områdesarbete där lokal kraft mobiliseras till stöd för skolans utveckling. I vårt perspektiv skulle Smedbyskolan vara navet i ett Smedbylyft med ytterligare satsning på fritidsgård, trygghetsarbete, nya bostäder genom försiktig förtätning och förnyelse av kommunal och kommersiell service i området.

Vår målsättning är att trygga en god utbildning för barnen i Smedby. Vi har respekt för att man kan komma till andra slutsatser utifrån bedömning av skolans kris samt ambitionen att säkra en god kvalité i utbildningen för eleverna. Vi accepterar att vårt förslag på lösning för att utveckla Smedbyskolan inte fått gehör. Vi väljer att markera vår ståndpunkt genom ett särskilt yttrande och att lägga ned våra röster. Vi sluter därefter upp bakom majoritetens budget och i det fortsatta långsiktiga arbetet för att ge barnen i Upplands Väsby en bra skola. Budgeten bygger på de beslut som fattas i utbildningsnämnd och kommunfullmäktige om nedläggning av Smedbyskolan.

Utifrån majoritetens budget 2016-18 och resultaten från delprojekten i Ett lärande Väsby, ser vi goda möjligheter att forma den likvärdiga och kompensatoriska utbildning med god kvalité som alla våra barn har rätt till. Budgeten tillför ökade resurser till skolan och har som en prioriterad åtgärd att stärka den socioekonomiska viktningen av skolpengen. I budgeten finns också uppdrag om investering i ny kommunal skola Smedbynära/ i Fyrklövern när elevunderlaget växer i centrala delarna från 2018.

När avvecklingen nu är ett faktum kommer vårt fokus att ligga på att Smedbyskolas nuvarande elever ska få ett kraftfullt stöd under omställningsperioden. Centralt är att det ska finnas en kontinuitet med lärare och annan personal, att Skolinspektionens förbättringskrav ska uppfyllas oavsett var Smedbyeleverna hamnar och att ersättningsmodell med stärkt socioekonomisk viktning prioriteras med tillämpning från 2016.

MARKNADSSTYRNING VID VÄGS ÄNDE

Sverige har ett i världsmåttstock unikt skolsystem. Inga länder har ett sådant långt gången fri etableringsrätt av privata skolor. Efter godkännande av skolinspektionen finns mycket små möjligheter för en kommun att påverka skoletableringar. Under namnet av valfrihet ser vi effekterna i överetablering, resurssplittring, ökad segregation mellan skolor, försvårad möjligheter till helhetsstyrning och svagt samarbete mellan skolor.

I Upplands Väsby har försöken att styra med marknaden som modell gått långt. Hälften av grundskolorna är i olika former av privat regi. Även skolorna i kommunal drift sattes i en intern styrform där ansvaret blev otydligt. Detta skedde på grunden av skolor som drabbades relativt hårt av 90-talets krisnedskärningar i form av minskade resurser till bland annat elevhälsan och annan ”kringpersonal” i skolan. Resultatet ser vi i vår kommuns skolkris där vi, trots goda insatser med projektet Ett lärande Väsby de senaste åren, parkerar oss i bottenskiktet bland Sveriges kommuner.

Vänsterpartiet anser att möjligheten till demokratisk styrning av skolan behöver stärkas. Regelverket påverkas i huvudsak på riksnivå, där vi bland annat verkar för kommunal vetorätt vid etablering av skolor, begränsade vinsuttag för skolföretag och ett statligt huvudansvar för skolväsendet. Men viktiga steg kan också tas lokalt. Vi välkomnar den nya kommunala organisationen som ger oss en tydlig utbildningschef och utbildningsförvaltning. Vi ser positivt på de samverkansformer som utvecklas inom projektet Ett lärande Väsby. Vi ser en ökad politisk vilja att styra upp hela skolstrukturen i Väsby och tydligare styra resurser dit de bäst behövs genom stärkt socioekonomisk viktning i ersättningssystemen.

SMEDBYSKOLANS KRIS

Smedbyskolan är utan tvivel en skola i kris. Skolan tappar elever. Nuvarande elevvolymer gör det svårt att hantera specialfunktioner. Ekonomin urholkas och ger ett stort underskott utifrån dagens ersättningssystem. Vikande ekonomi tvingar fram nedskärningar som ger allvarliga kvalitetsbrister. Skolinspektionens rapport 2015 ger oss ett kvitto på detta. Detta ifrågasätter vi inte. Smedbyskolan kris är ett symptom på flera systemfel och utmaningar.

Socioekonomisk underkompensation

Skolforskningen visar ett mycket starkt samband mellan föräldrars utbildningsnivå och barnens skolresultat. I Smedbyskolans naturliga upptagningsområde har föräldrarna lägst utbildningsnivå i Upplands Väsby. För att en skola ska ha resurser som kompenserar så finns det olika former av viktning i ersättningssystem. Denna viktning är svag i Väsby. Inom skolprojektet Ett lärande Väsby ses detta över. Ett räkneexempel som utgår från den modell som finns i vår grannkommun Sollentuna visar att Smedbyskolan skulle få ca 2 mkr mer i anslag varje år med en stärkt viktning. Vi kan med fog säga att ungefär hälften av skolan ekonomiska underskott orsakas av att de är underkompenserade för de socioekonomiska utmaningarna.

Lokalersättningssystemet

Skolorna i Upplands Väsby verkar under ett starkt ifrågasatt lokalersättningssystem. Eleverna i olika skolor får inte en likvärdig resurs till undervisning. Beroende på vilka lokaler skolan råkar ha så varierar andelen som går till lokalersättning kraftigt mellan skolorna. Elever i nybyggda skolor missgynnas och elever i 80-talsskolor som Smedby med stora gemensamhetsytor missgynnas. Det är sedan detta system till fullo trappades in som Smedbyskolan visade sina ekonomiska underskott (2012 var ekonomin i balans). Vi förespråkar en modell där kommunens kostnader för skollokaler fördelas jämt på alla skolor så att skolpengen till undervisning blir lika. Nödvändig lokalanpassning och lokaleffektivisering får skötas på övergripande kommunnivå.

Vikande elevunderlag

Det vikande elevunderlaget har två orsaker. Det första är rent demografiskt, det är relativt små elevkullar just nu. Men prognoser visar att detta vänder till 2018 när det byggs i Fyrklövern och Smedby. Sedan uppstår succesivt ett ökat behov av skolplatser. Den andra orsaken är marknadsmodellen beskriven ovan som försatt Smedbyskolan i en nedåtgående och starkt segregerande spiral. När resurser sviktar i en skola är det ett välkänt faktum att det är de mer resursstarka föräldrarna som flyttar sina barn till andra skolor.

Ledningsstöd

Skolinspektionens rapport 2015 visar på allvarliga kvalitetsbrister. Att åtgärda bristerna i rapporten bör ses som en hjälp och vägledning för att lyfta resultaten i skolan. Problemen är enligt vår mening i huvudsak ett resultat av svag resursstyrning men även ledningsstöd behöver förbättras. För att vända en utveckling med brister i kvalitén krävs en tydlig satsning med stark uppbackning av huvudman till skolledning och lärare. Behovet av ledningsstöd och uppbackning kvarstår oavsett om Smedbyskolans elever finns i nuvarande skola eller i andra skolbyggnader.

Överbryggning?

Givet ett nedläggningsbeslut gör den nya utbildningsförvaltningen ett fantastiskt arbete med avvecklingen av Smedbyskolan. Resurser, engagemang och kreativitet mobiliseras för att lösa svåra omställningsuppgifter under en kort tid. Även en avveckling drar extra kostander för omställning av lokaler, flytt och extraarbetet för personal. Detta engagemang, lösningsinriktade fokus och extraresurser hade kunnat använts för vår idé om en överbryggningsperiod för att ge Smedbyskolan en långsiktig stabil grund att verka på.

SÄKRA EN GOD UTBILDNING FÖR SMEDBYELEVERNA

Sammanfattningsvis har det inte varit Väsbyvänsterns vilja att Smedbyskolan ska läggas ned och vi har arbetat för att få fram en annan lösning. Nu har vårt förslag inte vunnit gehör och vi tar då vårt ansvar i samarbete i majoriteten för att säkra Smedbyeleverna en fortsatt kvalitativ utbildning även fortsättningsvis