Vänsterpartiet har framfört förslag för att utveckla Smedbyskolan och förhindra nedläggning. Förslaget baserar sig på ett långsiktigt ansvarstagande för en kommunal skola i Smedby och på att det finns systemfel att rätta till.

Vi har förespråkat en satsning under en överbryggningsperiod innan systemfelen åtgärdas och elevunderlaget vänder uppåt när Smedby och centrala Väsby växer. Detta i kombination med ett områdesarbete där lokal kraft mobiliseras till stöd för skolans utveckling. I vårt perspektiv skulle Smedbyskolan vara navet i ett Smedbylyft med ytterligare satsning på fritidsgård, trygghetsarbete, nya bostäder genom försiktig förtätning och förnyelse av kommunal och kommersiell service i området.

Vår målsättning är att trygga en god utbildning för barnen i Smedby. Vi har respekt för att man kan komma till andra slutsatser utifrån bedömning av skolans kris samt ambitionen att säkra en god kvalité i utbildningen för eleverna. Vi accepterar att vårt förslag på lösning för att utveckla Smedbyskolan inte fått gehör. Vi väljer att markera vår ståndpunkt genom ett särskilt yttrande och att lägga ned våra röster. Vi sluter därefter upp bakom majoritetens budget och i det fortsatta långsiktiga arbetet för att ge barnen i Upplands Väsby en bra skola. Budgeten bygger på de beslut som fattas i utbildningsnämnd och kommunfullmäktige om nedläggning av Smedbyskolan.

Utifrån majoritetens budget 2016-18 och resultaten från delprojekten i Ett lärande Väsby, ser vi goda möjligheter att forma den likvärdiga och kompensatoriska utbildning med god kvalité som alla våra barn har rätt till. Budgeten tillför ökade resurser till skolan och har som en prioriterad åtgärd att stärka den socioekonomiska viktningen av skolpengen. I budgeten finns också uppdrag om investering i ny kommunal skola Smedbynära/ i Fyrklövern , när elevunderlaget växer i centrala delarna från 2018.

När avvecklingen nu är ett faktum kommer vårt fokus att ligga på att Smedbyskolas nuvarande elever ska få ett kraftfullt stöd under omställningsperioden. Centralt är att det ska finnas en kontinuitet med lärare och annan personal, att Skolinspektionens förbättringskrav ska uppfyllas oavsett var Smedbyeleverna hamnar och att ersättningsmodell med stärkt socioekonomisk viktning prioriteras med tillämpning från 2016.

För frågor om avvecklingen av Smedbyskolan:

Lars Valtersson (Mp), ordförande i utbildningsnämnden, 08-590 975 54

Astrid Täfvander, utbildningschef, 08-590 975 31

För frågor om Vänsterpartiets hållning:

Karin Lindh, ledamot i utbildningsnämnden, 070-601 90 12