I valrörelsens slutskede ställdes många frågor om Väsby Entré och spreds missvisande uppgifter om projektet. Väsbys Bästas valframgång kan delvis förklaras av detta.

Vänsterpartiets ståndpunkt är följande:

Väsby Entré är viktigt för klimatsmart samhällsbygge. Det behövs fler bostäder. Projektet inrymmer cirka 1 000 lägenheter. Det är bra att bygga dem i kollektivtrafiknära och centrala lägen. Då blir staden tät och understöder en livsstil som gör att en inte blir bilberoende. Bostäderna byggs i form av studentlägenheter på Östra sidan och framförallt på nuvarande parkering och grönytor på Västra sidan.

Grönytor och kulturmiljöer kommer att finnas kvar. Ett stråk mellan parkering och nuvarande bebyggelse i Runby bevaras och tillgängliggörs. Där finns Hembygdsgården, Karlsro, fornlämningar och några ekologiskt värdefulla naturmiljöer.

Övergångarna över järnvägen moderniseras och förbättras. Runbysidan byggs samman med de centra delarna i form av en bred bro. Ingen mörk och trång tunnel och Bankes bro byggs nu mer söderut och får nedgång till perrongen samt anknyts till arbetsplatser och nya bostäder i Optimusområdet. Det ger ökad livskvalité för alla som dagligen rör sig i området. Där kommer också finnas plats för daglig kommersiell service riktad till pendlare.

En ändamålsenlig bussterminal (resecentrum) byggs för att göra kollektivresandet mer attraktivt. Hela bussområdet på östra sidan får en ansiktslyftning där bland annan Väsbyån friläggs och blir ett synligt vattenstråk.

Kommunen investerar OCH får intäkter. Kommunen investerar i gator, broar och annan infrastruktur. Kommunen investerar inte i husen och resecentrum. Detta är helt normalt vid all samhällsutveckling. Kommunens investeringar beräknas till 850 miljoner. Samtidigt får kommunen en intäkt i form av markförsäljning till byggare på cirka 585 mkr. Nettokostnaden blir således cirka 285 mkr. Notera att det inte är en investering under ett år utan det sprids ut under närmare tio år. Stor satsning, ja. Orimligt, nej. Det är ganska normalt jämfört med vad investeringar i infrastruktur kostar i nya områden.

Kommunen får nya skatteintäkter. När 1000 bostäder byggs innebär det många nya invånare och därmed skatteintäkter. Verksamhetslokaler i bästa kollektivtrafikläge kan också skapa fler arbetstillfällen i Väsby.

Arkitektur och utformning? Vänsterpartiet ser gärna intressant arkitektur och ett högre hus i området. Vi har dock hela tiden varit noggranna med att betona att det ska finnas ekonomi i byggena och att det ska anpassa till Upplands Väsbys skala och förutsättningar. Zaha Hadids illustrationer är bara en idéskiss och koncept att arbeta vidare utifrån. Den slutliga arkitektoniska utformningen är långt ifrån klar och den processen är just påbörjad och ska formas i gängse demokratisk process för stadsbyggnadsfrågor. Där kommer medborgarna och partierna ha många tillfällen att påverka.