Vi bygger den täta och hållbara staden

Den kommunala samhällsplaneringen är ett viktigt redskap för att ställa om till en hållbar utveckling. Vi vill bygga en stad som stärker social sammanhållning och är ekologiskt hållbar. Det ska vara nära till service, arbete och fritidsaktiviteter så att många kan gå och cykla dit de ska. Det ska vara lätt att förse staden med kollektivtrafik. Det innebär att vi fortsatt vill bygga en tät stad i de centrala delarna. Vi vill inte ha nya stora villa- och radhusområden i perifera lägen som är svåra att förse med kollektivtrafik. Genom att bygga centralt utnyttjar vi också befintliga vägar och annan infrastruktur på ett effektivt sätt.
Grönkilarna är viktiga för Stockholmsregionens miljö, den biologiska mångfalden och det lokala friluftslivet. Kilarna ska skyddas och endast mindre småskalig komplettering till befintlig bebyggelse ska tillåtas. En ny gång och cykelförbindelser över E4:an mellan Carlslund och Väsby idrottsstad behövs för att göra Väsby till en stad där det är lätt att cykla och gå mellan de olika stadsdelarna.

Vi vill ha en byggtakt på i genomsnitt 500 lägenheter per år. Kommunens planberedskap och förmåga att bygga ut service och infrastruktur anpassas till detta mål. Här nedan anger vi de större utbyggnadsområdena som Vänsterpartiet vill prioritera. I de östra delarna behöver bostadsbeståndet bli mer varierat. Det finns behov av flerfamiljshus för äldre som vill flytta från villor och radhus men bo kvar i sitt område och för ungdomar som ska flytta till sitt första boende. Detta kan ske genom mindre kompletteringsbyggande. Vid varje nytt område som byggs ska självklart kommunal service i form av förskolor, skolor och äldreboenden planeras in redan från starten.

 

PRIORITERADE INSATSER FÖR KLIMATSMART SAMHÄLLSBYGGE

• Förbättra kollektivtrafiken. Väsby entré med ett modernt resecentrum är en viktig del. SL måste komplettera detta med tätare busstrafik. Ett nytt resursstarkt stomlinje för bussar i stråket som sammanbinder Väsby station – Väsby centrum – Väsby idrotsstad – Smedby – Älvsundadalen – Bredden och ned till Rotebro station.

• Gör Väsby till en cykelstad. Cykelbanorna ska vara funktionella och trafiksäkra och samordnade i ett fungerande nät, där ”missade länkar” byggs in, och kopplas till grannkommunernas nät. Skapa kamerabevakade cykelparkeringar vid Väsby station. Cykelstölder är tyvärr ett stort problem.

• Genomför och fortsätt med de stora nya stadsbyggnadsprojekten i centrala delarna.

• Ljust, tryggt och aktivt. Vårda och förnya våra befintliga bostadsområden för att stödja social och ekologisk hållbarhet.

• Underlätta återbruk , återvinning och delningsekonomi. Skapa ett återbrukscentrum vid Älvsundadalen. Fortsatt utbyggnad av återvinningscentraler och matavfallsinsamling. Stöd initiativ som främjar delningsekonomi.