Kommunalråd Anders Rosén lyfter tre aspekter under kvällens budgetdebatt i kommunfullmäktige:

  • Säkerhet och trygghet
  • Investeringar för ett samhälle som håller ihop och samarbetar
  • Jämställdhet

Alla områden engagerar och är områden där medborgarna förväntar sig insatser och resultat. Anders konstaterar att majoritetens flerårsplan både svarar upp och levererar.

Säkerhet och trygghet

Den budget vi lägger möjliggör för en ungdomssatsning. Vi tar ett samlat grepp om Nav1, Vega och ytterligare tre fritidsgårdar. På det sättet kan vi jobba öppet och förebyggande med ungdomsverksamhet i tätt samarbete med fältarbetare och skolan. Så bygger vi trygghet, sociala skyddsnät och ett lokalsamhälle som tidigt upptäcker problem och kan sätta in åtgärder för de unga som behöver stöd.

Vår budget är inte bara expansiv för nybyggande. Vi vårdar och satsar även på de bostadsområden vi redan har. Stadsförnyelseprojektet ”Ljust, tryggt och aktivt” visar att vi bryr oss om alla. Vi följer i kompletteringsbudgeten upp med en investering för en skateboardpark. Vi menar allvar när vi säger att vi vill ha bostadsområden som skall vara ljusa och trygga.

Vår budget möjliggör ett samlat grepp över kommunens arbete för säkerhet och brottsförebyggande arbete. En handlingsplan kommer att sjösättas i början av 2018. Planen kommer att bestå av tydliga uppdrag och ekonomiska medel.

Ett samhälle som håller ihop och samarbetar

Den budget vi lägger visar en framtidstro och att den politiska majoriteten håller vad den lovar.

Under 2018 kommer vi att se utveckling av:

  • Ridhus
  • Ishall
  • Skatepark
  • Väsby friluftsområde
  • Fotbollshall
  • Nya skolor i Wik och Vilunda
  • Väsby idrottsstad

Det är så vi i den här majoriteten bygger samhälle. Det är så vi bygger sammanhållning och vi-anda. Det är så vi bygger den attraktiva staden. Vi gör medvetna prioriteringar av de gemensamma behoven före skattesänkningar och ett gynnande av de redan rika.

Det finns en tydlig skiljelinje mellan Alliansens budget och vår budget. Alliansen saknar satsningar och prioriterar skattesänkningar och nedskärningar som leder till minskade ambitioner. Vi i majoriteten satsar på det gemensamma medan Alliansens fokus ligger i det privata.

Jämställdhet

Den senaste tiden har Metoo-rörelsen skakat om Sverige och världen.

Det som alla kvinnor har vetat. Det som feminister uppmärksammat i årtionden ligger nu blottlagt framför oss. Sexuella trakasserier och övergrepp är en del av maktordningen som riktas mot kvinnor för att underordna och härska. Det är en del av förlegade men alltför vanligt förekommande mansnormer.

Det som sker nu är mäktigt. Det är en vändpunkt. 1000-tals kvinnor i yrkesgrupp efter yrkesgrupp träder fram och vittnar. Förfärliga vittnesmål som bildar förfärliga mönster.

Nu är det tid för alla organisationer, arbetsplatser, skolor och män att svara upp. Inte i allmänna fördömanden utan i konkret handling.

Jag är stolt över att vår kommun har adresserat jämställdhet med normkritik som en viktig uppgift. Vi ser nu hur jämställdhetsintegrering börjar få genomslag i nämndernas verksamhetsplaner, att chefer har en ökad genusmedvetenhet och att genuspedagogik och normkritik är närvarande i skolans värld.

Det är ännu i sin linda, men vi har tagit de första stegen. För 2018 är det dags att höja ribban. Vi måste svara upp mot Metoo-rörelsens utmaningar i konkret handling. Nu är det gyllene tillfället att åstadkomma bestående förändringar i normer och maktutövning för framtiden!