I kvällens budgetdebatt i kommunfullmäktige berättar gruppledare Anders Rosén (V) om varför Vänsterpartiet är stolta över att vara med att lägga en rödgrön budget för att fortsatt bygga Väsby starkare:

Vi har ett alternativ till Väsbyalliansens nedskärningsbudget. Ett alternativ som bygger vidare på den positiva utveckling som Väsby haft de senaste fyra åren.

 • Satsningar på skolan som lett till markant ökade skolresultat och att vi nämns som ett föredöme i skolsverige.
 • Fortsatt fokus på hög takt i bostadsbyggandet, för att bidra att få bort den skriande bostadsbristen. Vi ser hur nya bostäder växer fram i Väsbyskogen, Fyrklövern, Eds allé, Östra Fresta by och Tegelbruket. Vi vill fortsätta ge kraftfulla signaler till kommunens organisation om hög ambition.
 • Visionen att Väsby ska bli Sveriges bästa kommun att växa upp i – med stora satsningar inom kultur – och fritidsområdet. Vi har fått ett nytt ridhus på plats, renoverat ishall och fått tak över uterinken, utvecklat Väsby friluftsområde och skapat en aktivitetspark och andra möjligheter till bostadsnära spontanidrott. Den visionen vill vi fortsätta förverkliga.
 • Vi har höjt ambitionen för hållbarhet – ekologiskt och socialt. Vi möter klimatkrisen, skärper arbetet för jämställdhet inom alla områden och har gjort betydande insatser i det breda sociala förebyggande arbetet. Vi vill fortsatt ta ledningen för hållbarhet – inte rusta ned och ta steg tillbaka som Väsbyalliansen gör i sin budget.

Allt det här har vi gjort samtidigt som vi har en stark kommunal ekonomi och ligger i det absoluta toppskiktet, exempelvis enligt SKLs ranking.

Du har nu tillfället att rösta på en budget som bygger vidare på denna positiva utveckling för Väsby.

 

Jag vill lyfta fram tre perspektiv i vår budget  som ligger mig varmt om hjärta som vänsterpartist:

 

Ett samhälle som håller ihop och samarbetar

Social hållbarhet –  Inkluderande välfärd som överbrygger klyftor, delaktighet, jämställdhet, folkhälsa, integration.  Det är ett sammanhållet perspektiv och klangbotten i hela vår politik. Det finns fortfarande utmaningar och problem som kräver ökade insatser från kommunen.

Speciellt ett fokus på främjande och förebyggande insatser.

Vi ser det också som en nyckelfaktor för att minska kostnader och effektivisera kommunens ekonomi. Då menar vi verklig effektvitet, det vill säga minskade kostnader och inte bara nedskärningar.

 • Vi fullföljer en öppen ungdomsverksamhet, fullföljer uppbyggnaden av ungdomsenheten – fritidsgårdar, NAV1 och Vega i tätt samarbete med fältarbetare och skola. Vi tillför resurser för att kunna anställa ytterligare två fältarbetare. Vi vill givetvis inte göra några nedskärningar på trygghetsvärdar i idrottsanläggningar eller tokigheter som att flytta NAV1.
 • Vi stärker upp våra insatser för ungdomar som inte studerar eller arbetar + 2,5 mkr. Detta är en viktig grupp som lever i samhällets utkant. Här kan vi till exempel satsa på coach-insatser och insatser i samverksansförbundet.
 • Skärpt uppdrag till skolorna – Vi kräver redovisade strategier för förebyggande elevhälsoarbete med mål att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasiet. I klartext ge barn med särskilda behov det stöd de behöver – och har rätt till – för att klara skolan- Inte minst den ökande gruppen med neuropsykiatriska funktionshinder. Stora insatser görs och elevhälsan har byggts ut – men vi är inte i mål. Det finns fortfarande brister.

Ni fullmäktigeledamöter som är vän av Social hållbarhet och förebyggande insatser har all anledning att rösta för den rödgröna budgeten istället för den moderatledda nedskärningsbudgeten.

 

Jämställdhet

Vänsterpartiet vill att varje individ ska kunna utvecklas i frihet efter sina förutsättningar oavsett könstillhörighet. Den betydelse vi lägger i det sociala könet – genus – ska inte styra normer och vilken roll du tilldelas i samhället. Vi vill sätta stopp för sexuella trakasserier och könsrelaterat våld.

Sverige är fortfarande ett ojämställt land. På vissa områden – som politisk representation, familjepolitik och möjligheten för kvinnor att förvärvsarbeta – har stora framsteg gjorts. Sverige ligger i framkant vid en internationell jämförelse. Men mycket återstår att förändra. Mäns arbete belönas rikligare än kvinnors. Män äger fler maktpositioner än kvinnor. Kvinnor förväntas utföra en större andel oavlönat omsorgsarbete än män. Mäns våld mot kvinnor är vanligare än de flesta vill föreställa sig. Förskola och skola bidrar till att återskapa traditionella yrkesval. En mycket liten andel pojkar väljer omsorgsyrken och en mycket liten andel tjejer väljer tekniska yrken. Dessa mönster går igen även i Väsby Det visar Vänsterpartiets jämställdhetsrapport om jämställdheten i Väsby.

Därför är jämställdhet  så viktigt för oss – vi antar utmaningarna och vill ha konkret handling för jämställdhet. I den rödgröna budgeten är det en av de röda trådarna.

 • Jämställdhetsintegrering ska prioriteras som uppdrag till alla nämnder. Arbetet måste samordnas inspireras och följas upp. Vi vill inta ha några nedskärningar på staben på Kommunledningskontoret som arbetar strategiskt med hållbarhet, där jämställdhet ingår.
 • Vi vill ha kvar mentorer för våldsprevention, framgångsrikt, nästa steg bredare i alla skolor.
 • Vi adresserar skillnaderna i pojkars och flickors skolresultat.
 • Vi vill öka stödet till kvinno- och tjejjour med 1 mkr

Ni fullmäktigeledamöter som är vän av Jämställdhet har all anledning att rösta för den rödgröna budgeten istället för den moderatledda nedskärningsbudgeten.

 

Hållbart arbetsliv

Den helt avgörande frågan för den framtida välfärden är om vi kan rekrytera kompetent personal. Det behövs i förskolan, skolan och omsorgen. Medarbetarna är den helt avgörande faktorn för att ha en välfärd med hög kvalité. Personalbrist är redan idag ett stort problem och rekryteringsbehoven kommer att bli allt större i framtiden. Därför är frågan om det goda arbetsgivarskapet och att skapa ett hållbart arbetsliv så viktig för kommunen. Och det inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv då den absoluta merparten av de anställda i förskola, skola och omsorg är kvinnor.

Kvinnor har högre ohälsotal än män och är överrepresenterade bland de längre sjukskrivningarna. Den samlade effekten av ett stressigt arbetsliv, brister i arbetsorganisation och att kvinnor gör en större del av hemarbete tenderar att skapa utmattningssyndrom. ”Utbrändhet” är det snabbast växande folkhälsoproblemet och drabbar kvinnor mer än män. Så kan vi inte ha det!

Ett hållbart arbetsliv skapar vi genom en kombination av rättfärdiga löner, rimlig arbetsbelastning, delaktighet och inflytande över sin arbetssituation samt möjlighet att utveckla sig i yrket. Det är det goda arbetsgivarskapet  vi rödgröna står för.

De fokus vi har haft på pedagogers arbetsvillkor de senaste åren har börjat gett resultat. Lärarlönerna har stigit markant och yrkets status höjs. Resultaten i skolan förbättras. Den satsningen ska vi hålla i.

Det påbörjade omsorgslyftet har inte gett lika tydliga resultat. Undersköterskor har fått ett visst lönelyft och arbetet för att införa heltid som norm – deltid som möjlighet,har påbörjats. De rödgröna fortsätter sätta omsorgslyftet i fokus och höjer dessutom ribban.

I vår budget vill vi nu:

 • Tillföra medel för pilotprojekt med arbetstidsförkortning – 30 timmars arbetsdag på ett av kommunens äldreboenden.
 • Vi vill också tillföra pengar för att underlätta rekrytering av pedagoger. Samarbete med lärarhögskolorna VFU och för att utveckla program för att barnskötare ska kunna fortbilda sig till förskollärare med stöd av kommunen.

Ni fullmäktigeledamöter som är vän av ett hållbart arbetsliv och ser rekryteringen av personal som en nyckelfaktor för kvalité,  har all anledning att rösta för den rödgröna budgeten istället för den moderatledda nedskärningsbudgeten.