Kommunalråd Anders Rosén (V) träffade igår Breddenskolans elevhälsoteam för att prata om hur de arbetar med elevhälsa på skolan och vilka insatser som görs för att alla elever skall trivas och känna att de lyckas i skolan. Teamet består av skolans ledningsgrupp, skolsköterska och specialpedagoger och de träffas varje vecka för att stämma av sitt arbete.

I det förebyggande arbetet som görs på skolan finns elevhälsa med som en röd tråd. När någon elev behöver lite extra stöd och hjälp arbetar teamet i tät kontakt med elevens föräldrar fram en plan för att ge eleven rätt stöd.

Nu när vi anställt en elevhälsochef i kommunen kommer den personen att ytterligare kunna samla arbetet runt elevhälsa på Väsbys skolor. På Breddenskolan uttrycker de till exempel behov av lokaler som tillåter arbete i mindre grupper för att på ett bättre sätt kunna arbeta med riktade punktinsatser och ser gärna en heltidspsykolog knuten till skolorna i kommunen.

Besök som dessa är väldigt givande för oss politiker och hjälper oss att förstå de behov som finns ute i verksamheterna.