Förskola och skola för lika livschans

Upplands Väsby har en ung befolkning. Här ska vara goda uppväxtvillkor. Det vi satsar på barn och unga nu leder till ett gott samhälle i morgon. VäsbyVänstern prioriterar resurser till förskola och skola och jobbar för att det ska finnas fritids- och kulturaktiviteter som passar alla barn och unga. Det är viktigt att kommunen har resurser nog att ge hjälp till de barn som far illa och att det ska finnas en handlingsplan för att motverka barnfattigdom. FN:s barnkonvention blir snart svensk lag och vi vill att den ska styra de beslut som fattas genom att sätta barns rättigheter främst. Det är viktigt att barn och unga får vara med och påverka de frågor som handlar om dem. Att utveckla fler former för barn och unga att påverka beslut rörande till exempel skola, fritidsgårdar och andra verksamheter där de tillbringar stora delar av sin tid är en viktig uppgift. Vänsterpartiet vill att den kommunala rösträttsåldern sänks till 16 år.

PRIORITERADE INSATSER I FÖRSKOLA OCH SKOLA

• Alla i mål. Ökat fokus och förstärkta insatser för att få alla barn att bli behöriga att söka till gymnasiet. Styr resurser dit behoven är störst, såväl till skolor med socioekonomiska utmaningar som till elever med särskilda behov. Alla skolor ska upprätta en handlingsplan för Alla i mål.

• Ändra normen, genuspedagogik i skolan. Vi vill bryta upp stereotypa könsmönster och motverka traditionella könsbundna yrkesval. Genomför en kraftfull satsning på genuspedagogisk fortbildning för lärare genom att ett 5-årigt projekt ”Ändra normen” startas.

• Nya och förnyade skolor. Väsby växer och behöver fler skolor och en del gamla skolor är så slitna att de behöver byggas nya. Upprätta en långsiktig skolbyggnadsplan. Ny skola i Väsby idrottsstad är beslutad och under planering. Nästa steg ska vara att förnya Runbyskolan och Breddenskolan.

• Öka personaltätheten i förskolan och skola. Det är viktigt med fler pedagoger men även annan personal behövs.

• Tidiga insatser för särskilt stöd. Alla elever ska garanteras det stöd de har rätt till för att uppnå kunskapsmålen. Det är viktigt att prioritera tidiga och systematiska insatser för att upptäcka de elever som har behov av särskilt stöd, till exempel dyslexi och neuropsykiatriska funktionshinder.

• Öka andelen förskolor och skolor i kommunal drift. Vi vill att nya skolor och förskolor som skapas i första hand ska vara i kommunal drift.