Hur ska vi få en bra omsorg för våra äldre även i framtiden? Hur ska våldet i samhället minska? Hur ska vi se till att ingen blir fattigpensionär? Hur ska barn få bra förebilder och en trygg uppväxt? Hur ska sexuella trakasserier upphöra? Hur ska småbarnsföräldrar få livspusslet att gå ihop? Hur ska vi orka ett helt arbetsliv? Det är frågor som Vänsterpartiet ställer och söker lösningar på. Jämställdhet är ofta en del av lösningen.

Det är därför Vänsterpartiet är ett feministiskt parti och sätter jämställdhetsfrågor högt på dagordningen. Det är viktigt inte minst i den lokala politiken. Kommunen har hand om omsorg, utbildning och många vardagsnära saker. Områden som traditionellt varit kvinnors domän och som än idag är starkt kvinnodominerade. Vi vill att omsorgs- och omvårdnadsperspektivet ska komma fram mycket tydligare i politiken. I vår strävan efter ett jämlikt Väsby är jämställdheten mellan kvinnor och män en viktig del, det handlar om rättvisa!

Vi utmanar de andra partierna i Väsby.

Hur vill ni att arbetsförhållandena inom omsorgen ska vara för att öka omsorgsyrkenas långsiktiga attraktivitet? Vi föreslår lönesatsningar för undersköterskor, heltid som norm och mer inflytande till de anställda.

Hur tänker ni se till att livspusslet blir lättare att lägga och förhindra utbrändhet? Vi föreslår att arbetstiden ska börja förkortas. Genomför ett pilotprojekt med sex timmars arbetsdag på ett av kommunens äldreboenden.

Hur förhåller ni er till att 95 % av allt våld i samhället utövas av män, män mot andra män och män mot kvinnor? Vi föreslår att förskola och skola mycket mer aktivt måste arbeta mot destruktiva genusnormer. Vi ger ökat stöd till kvinnojour och tjejjour.

Hur förhåller ni er till Metoo-rörelsen? Vi driver på för att kommunen skärper sin hållning mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Hur vill ni skapa en jämställd kommunal verksamhet? Vi föreslår systematisk jämställdhetsintegrering och utbildning av alla anställda för att se verksamheten ur genusperspektiv. Först då kan vi ändra normer och förlegade arbetssätt på djupet.

Anders Rosén, kommunalråd för Vänsterpartiet i Upplands Väsby