Majoritetens samarbete ”Framtid Väsby” har stora ambitioner i jämställdhetsarbetet. 8:e mars är en lämplig tidpunkt att summera hur långt vi kommit hittills, säger Anders Rosén (V), ordförande i kommunstyrelsens allmänna utskott som bland annat ansvarar för uppföljningen av jämställdhetsarbetet.

Här är några exempel på vad som har uppnåtts:

  • Mycket fokus har lagts på insatser för att förbättra unga tjejers psykiska hälsa genom till exempel ökat stöd för samordning av elevhälsa, ungdomsmottagning och andra förebyggande insatser.
  • Kultur- och fritidsnämnden har sett över hur resursfördelningen ser ut mellan de idrotter som mest killar utövar och de som domineras av tjejer och konstaterar att aktiva insatser krävs för att få en mer jämlik fördelning.
  • Inom Kultur- och fritidsnämnden har det också inrättats ett jämställdhetspris. Priset går till föreningar som på ett medvetet sätt jobbar med jämställdhet.
  • Värdegrundande arbete pågår inom Kultur- och fritidsnämnden i projektet ”Utmärkt förening”.
  • Stödet till Kvinnojouren Klara har ökats och ett treårigt så kallat IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) har tecknats där jouren nu får ett årligt bidrag på 700 000 kronor. Jämfört med de 500 000 kronor som jouren fick på årlig basis innan.
  • Väsby tjejjour får 50 000 kronor i kommunalt stöd för sitt arbete.
  • På stadsbyggnadskontoret bedrivs ett internt jämställdhetsprojekt för en mer jämlik arbetsplats.
  • Ett arbete för att höja status och förbättra arbetsvillkoren inom omsorgsyrken har påbörjats.
  • I kommunen finns också projektet ”En kommun fri från våld” som syftar till att utveckla nya metoder för våldspreventivt arbete med fokus på killar.

Allt arbete vi gör tar sitt avstamp i den vision som kommunfullmäktige antagit:

”Upplands Väsby kännetecknas av att varje människa, oavsett kön, får vara den unika individ som hon är. Kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina liv, vilket innebär samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla kan göra fria och jämlika val oberoende av föreställningar om vad som anses manligt och kvinnligt. I Upplands Väsby är välfärden jämställd. De tjänster som Upplands Väsby kommun tillhandahåller, till exempel utbildning, barn- och äldreomsorg, bostäder och kultur- och fritidsaktiviteter, erbjuds män och kvinnor på samma villkor.”

För att uppnå denna vision måste konsekvensen av alla beslut som tas i kommunen analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Det kallas att man arbetar med jämställdhetsintegrering och kvalitetsstyrning. Majoriteten har nu lagt grunden för den styrningen genom att besluta om övergripande mål och strategier, lagt ut uppdrag och strategier i budgeten samt inrättat mål i kvalitetspolicyn. Det låter kanske byråkratiskt, men det är en viktig grund för kommunen att stå på för att uppnå resultat.

Med detta som hjälp får vi syn på hur livsvillkoren för tjejer och killar, män och kvinnor skiljer sig åt och vi kan börja diskutera och åtgärda skillnader som inte är acceptabla. Till exempel att det är stora skillnader mellan pojkars och flickors skolresultat, där pojkar presterar sämre. Eller att biståndsbedömningen helt utan sakliga skäl skiljer sig åt inom hemtjänsten om du är man eller kvinna.

Nu finns tjänstemän med uppdrag att driva på och följa upp på kommunens ledningskontor. På kommunledningskontoret har personaldirektören och en förhandlingsstrateg också uppgifter som jämställdhetstrateg. I budgeten har vi tillsatt pengar för kompetensutveckling och fortbildning för att öka medvetenheten och kompetensen.

Vi är stolta och glada över de beslut vi har tagit sedan vi tillträdde och över alla bra insatser som gjorts i kommunen inom jämställdhetsområdet. Men vi lutar oss inte tillbaka. Mycket arbete återstår. Det ska därför bli spännande att återkomma nästa år med en ny uppdatering om vad som har hänt under det år vi nu har framför oss.