Mångkultur och nationella minoriteter

Upplands Väsby ska vara ett öppet och inkluderande samhälle. Människor med olika bakgrund har byggt och skapat det Väsby vi har idag. I början av seklet invandrade arbetare från hela Sverige till industrierna. På femtiotalet och framåt kom finnar för att arbeta på Löwet och Marabou. Väsby har varit och är en fristad för flyktingar som kunnat starta ett nytt liv här. Vi har ett av Sveriges mest globaliserade näringsliv helt beroende av det expansiva och öppna samhälle som Arlandaregionen och Storstockholm är.

Mångkultur är en förutsättning, och stor tillgång, för det Väsby vi känner idag. Politiken ska på alla sätt bejaka och understödja utvecklingen av mångfaldens Väsby. Alla försök att dela upp oss i vi och dom, olika etniska grupper som ska hållas åtskilda, kulturer som påstås inte kunna finnas sida vid sida ska tillbakavisas. Vi hävdar mänskliga rättigheter och att människor i grunden är lika i sina strävanden efter att förverkliga sig själv och leva goda liv i samverkan med andra.

Sveriges nationella minoriteter har ett särskilt skydd. Den stora andelen sverigefinnar i Väsby gör att vi är ett finskt förvaltningsområde där rätt till information på finska samt språklig och kulturell utveckling ska tryggas av kommunen. Kommunen ska även slå vakt om den romska minoritetens rättigheter.
Migration är en realitet i världen. Upplands Väsby ska ta sin lilla del av ansvar att ta emot utsatta människor och hjälpa till en bättre framtid. Vi möter världen med öppna hjärtan.

PRIORITERADE INSATSER MÅNGKULTUR OCH NATIONELLA MINORITETER

• Lagstiftningen mot diskriminering ska efterföljas och omsättas i konkreta åtgärder. Alla människors lika värde är för oss inga tomma slagord. Diskriminering ska aktivt motverkas, vare sig det sker på grund av klass, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsvariation eller ålder.

• Alla chefer ska ha kompetens för att bygga arbetsplatser med mångfald. Speciellt viktigt är vi får chefer med bredare bakgrund än nu. Alla kontor ska ha mångfaldsplaner.

• Kommunen är ett finskt förvaltarskapsområde på grund av sin stora finska minoritet. Vi ska fortsätta vara en föregångskommun för etnisk och språklig mångfald inom skola och omsorg. Det behövs egna kommunala initiativ till flerspråkiga verksamheter, som den finskspråkiga avdelningen på Hedvigsgården samt samverkan med civilsamhället och den Sverigefinska skolan.

• Modersmålsundervisning är viktig för att främja flerspråkighet och identitet. Resurser till och organisation av undervisningen behöver förbättras. Genom stärkt modersmålsundervisning förbättras också svenskan. Två- eller flerspråkig kompetens är självklart en stor fördel när handel och rörlighet över nationsgränserna kraftigt tilltar.