Här kommer VäsbyVänsterns nyhetsbrev för maj månad. Här kan du läsa om varför Vänsterpartiet ställer sig bakom ett muslimskt kulturcentrum och om försäljningen av Bo i Väsby. Vi skall också starta upp en aktivistgrupp för er som vill engagera er i aktivism. Den 21 maj klockan 18.30 är det medlemsmöte i partilokalen. Trevlig läsning!

Bo i Väsby

Rikshem kommer att bli ny ägare av Bo i Väsby (under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner affären 15/6). Utifrån läget att BoVAB skulle säljas så är vi mycket nöjda med affären. Rikshem är en långsiktig ägare med affärsidén att ”vara den nya allmännyttan”. Rikshem ägs av pensionskapitalförvaltare där bland annat LO är en stor part. Rikshem har gjort omfattande social åtaganden, väl jämförbart med hur kommunen arbetar med Väsbyhem. Rikshem är också expansiva och vill bygga nytt i kommunen. Sist men inte minst så blev priset långt över vår initiala förväntan, ca 720 mkr, att använda för nya investeringar i skola, bostadsbyggande och omsorg – inte illa. Kommunala gruppen har fått detaljerad info om Rikshem och affären. Vill du också ta del av den så kontakta Nike så skickar hon det.

Prioriterade planer

Vi vill ha hög takt och stora ambitioner i planarbetet för att bygga bostäder. Nu har majoriteten tillsammans med kontoret för stadsbyggnad gett signaler för kommande prioriterade projekt. Prioriterade projekt innebär sådant där planarbete sätts igång senast inom det närmaste året med inriktning på byggstart inom denna mandatperiod. I Fyrklövern, Eds allé med flera områden startar byggandet nu. Projekten Väsby entré och Södra Älvsundadalen rullar på men ligger med byggstarter betydligt senare än de prioriterade områdena. De prioriterade områdena är:•Fortsatt utveckling kring Sigma och Hasselgatan (Väsbyhem).
•Bostäder i anslutning till Infra city (Fastighetsägarens Profis initiativ).
•Smedsgärdstomten inklusive utveckling av Vilundaparken.
•Förtätning i Runby, inklusive förnyelse av Runbyskoleområdet.

Förändringar i förtroendeuppdrag
Kommunala gruppen har nu tillsatt några ytterligare kommunala uppdrag som tillkommit.
Till Rådet för medborgardialog nomineras Kamal Schtaie.
Till Namnberedningen nomineras Karin Rosberg.
Anders Rosén blir ordförande i Kommunala handikapprådet (tidigare vice ordf).
Ulla Blücher har avsagt sig som ledamot i Kommunfullmäktige. Karin Lindh inträder därmed som ordinarie ledamot. Marcela Dimander inträder som ersättare. Detta per automatik enligt vår kommunala valsedel.

 

Fråga först – prata sedan

I lokala sociala medier och ”buskpropagandan” förekommer det nu hela tiden påstående om majoriteten som antingen är direkt felaktiga eller starkt förvrängda. Det är viktigt att du som medlem försöker ge en korrekt bild av vad majoriteten gör. Det är naturligtvis inte lätt att veta alla detaljer om man inte ”sitter mitt i smeten”. Men stöter du på något påstående som verkar underligt så dra dig inte för att ringa och fråga Anders eller Nike. Nu blir alla medlemmar på sätt och vis företrädare för majoriteten. Det innebär naturligtvis inte att du ska vara ”majoritetsmegafon”, inte får vara kritisk eller att majoritetens ställningstaganden är samma sak som Vänsterpartiets. Men du bör känna till huvuddragen i varför majoriteten tar ställning som den gör och kunna förklara det för den som vill veta.

 

Aktivism

För att ett parti skall lyckas politiskt behöver jobb ske på två fronter; dels parlamentarisk och dels utomparlamentarisk. Det parlamentariska arbetet är viktigt eftersom det är där ramarna skapas för hur ett samhälle ska bedrivas. Där har vi i VäsbyVänstern en stark position. Vi är dels representerade i majoriteten med ett kommunalråd men vi har också en stark representation i olika nämnder. I Kultur- och fritidsnämnden innehar vi ordförandeskapet och i Social- och äldrenämnden har vi vice ordförandeposten. För att ytterligare förstärka våra positioner och får än mer gehör för vår vänsterpolitik så krävs det även att vi organiserar oss i det utomparlamentariska arbetet. Det är där vi medlemmar tillsammans kan bilda opinion genom att skapa debatt om det vi anser vara viktigt. Med vårt utomparlamentariska arbete kan vi föra fram våra åsikter kring rasism, feminism, fackligt arbete och socialism. Det är så vi blir starkare!

För att stärka det utomparlamentariska arbetet startar vi nu upp en Aktivistgrupp och du behövs i det arbetet! Gruppen kommer att planera och genomföra aktiviteter och vara en aktiv kraft för vår politik och vår mobilisering. Om du är intresserad av att vara med i Aktivistgruppen så anmäler du dig till Nike så blir du kallad till möte nu under våren.

 

Fråga orten

Styrelsen fattade tidigare under året ett beslut om att VäsbyVänstern skall köra kampanjen ”Fråga orten”. En kampanj som har utformats av distriktet. Nu har det dags att lansera kampanjen här i Väsby. I kampanjen kommer vi att ta kontakt med Väsbys invånare för att ta reda på vad de tycker är viktigt.

Det här kommer att vara ett bra tillfälle för dig som aldrig har varit aktiv men som är sugen på att prova på att ta en aktiv och utåtriktad roll i partiföreningens arbete. Kanske vill du vara med och planera kampanjen och har en massa goda idéer?

Anmäl ditt intresse för att vara delaktig i kampanjen till Nike så blir du kallad till ett planeringsmöte i slutet på maj.

 

Röd Lördag

Vår Röd Lördag forsätter att vara det perfekta tillfälle för vänsterpartister och vänstersympatisörer att träffas över en kopp kaffe för att diskutera allt mellan himmel och jord. Här delar vi tankar och idéer och stöttar varandra. Här värvar vi även nya medlemmar.

Kom gärna förbi om du inte har varit där och gör det till en lördagsvana!! Varje lördag mellan 11-13. Håll ett öga på Facebook -sidan VäsbyVänstern för eventuella förändringar.

 

Medlemsmöte

Den 21 maj håller vi medlemsmöte i partilokalen. Vi börjar mötet klockan 18.30 och håller på till klockan 20.30. På mötet kommer vi att gå igenom och anta den verksamhetsberättelse och förslag till budget som årsmötet återremitterade till styrelsen. Vi kommer även att gå igenom de motioner som inkommit distriktsårskonferensen för att se vad vi vill att våra ombud särskilt skall föra fram och hur vi vill att de skall rösta. Alla handlingar till konferensen hittar du här: http://storstockholm.vansterpartiet.se/distriktsarskonferensen-2015/. I länken hittar du även valberedningens förslag till ny distriktsstyrelse. Som alltid på medlemsmötena får vi också en rapport från vår kommunala grupp.

Är det vänsterpolitik att stödja ett muslimskt kulturcentrum?
Det har kommit frågor från några medlemmar varför Vänsterpartiet stödjer arbetet för bättre villkor för ett muslimskt kulturcentrum i Upplands Väsby. Det väcker en diskussion som rör viktiga principiella ställningstagande kring demokrati, religion och politik. Här är grunderna för vår politik i kortfattad form.

Vänsterpartiet står upp för den sekulära staten, det vill säga att religionen skall vara en privatsak som är skild från lagstiftning och maktutövning. Vidare vill vi fördjupa och utvidga demokratin och vi försvarar alltid de mänskliga rättigheterna. Vi arbetar för alla människors lika värde och för att ingen skall bli diskriminerad på grund av till exempel sin religion. Vi menar därför att stödet från samhället till olika föreningar måste ske på lika villkor. För ett väl fungerande samhälle är det viktigt med många olika sorters organisationer och nätverk där vi som medborgare kan delta.

Upplands Väsby är ett mångkulturellt samhälle där nya organisationer och samfund träder fram. Det utvecklar och berikar den ”svenska modellen” med traditionella folkrörelser. Det skall vara självklart för kommunen att samverka med ett muslimskt kulturcentrum på samma villkor som vi samverkar med exempelvis Pingstkyrkan eller ABF. Stöd till ett muslimskt kulturcentrum är i dagens samhällsklimat en inkluderande handling.

Samverkan kan ske genom föreningsbidrag till barn- och ungdomsverksamhet, studiesatsningar eller hjälp att hitta lämpliga lokaler/tomter för sin verksamhet. Kommunen finansierar självklart inte några byggen eller direkta församlingsverksamheter. Kring föreningsbidragen finns regelverk om att man exempelvis ska ha demokratiska stadgar, verka drogförebyggande bland ungdomar etc.
Många medlemmar i Vänsterpartiet är ateister eller icke-troende. Men det finns också troende medlemmar som har en självklar plats i vårt parti för att de stöder vår politik. Vi har stor respekt för allas olika erfarenheter av religion. Vissa har flytt från religiös förföljelse under auktoritära regimer, några ser den ateistiska ståndpunkten som en central del i sin vänsteridentitet, andra ser sin religions humanistiska värden som helt förenliga med vänsterpolitik.

Vi bemöter odemokratiska och konservativa ståndpunkter i det politiska samtalet. Oavsett om de kommer från kristna eller muslimska fundamentalister. Men vi avstår från att generalisera att alla kristna, eller alla muslimer är på ett visst sätt. Med denna konsekventa hållning tror vi att vi vinner respekt och skapar nya allianser i politiken.

Kontakt:
Anders Rosén, kommunalråd, anders.rosen@upplandsvasby.se
Kamal Schtaie, ordförande, kamal@schtaie.nu
Nike Dahlskog, politisk sekreterare, nike.dahlskog@upplandsvasby
Telefon: 08-590 975 95