I detta nyhetsbrev hittar du en sammanfattning av vad som händer i kommunpolitiken. Ett särskilt fokus är lagt vid jämställdhet denna månad. Mycket är på gång i VäsbyVänsterns partiförening. Vi skall ha årsmöte den 12 april och inför det har du möjlighet att både nominera personer till styrelse och revisorsgrupp samt skriva motioner. I veckan nåddes vi av den glada nyheten att VäsbyVänstern är den förening som 2014 växte mest sett till andelar. Något som vi alla skall vara riktigt stolta över! Det och mycket mer i nyhetbrevet nedan.
Vänsterpartiet driver alltid en politik på feministisk grund, men så här kring 8:e mars så får rapporten särskilt handla om jämställdhetsperspektiven. Vi driver på och gör feministiska avtryck i en rad beslut och uppdrag.

Folkhälsa

Ohälsa bland unga tjejer i åk 9 sticker ut negativt. I den s.k. Stockholmsenkäten visar det sig att Väsbytjejer har väsentligt sämre psykisk hälsa och högre användning av alkohol och tobak än snittet i länet. Trenden är dessutom negativ sedan två år tillbaka. Detta vill vi ändra på. Som ett första steg har kommunstyrelsen beslutat om ett projekt där vi tar reda på mer om orsakerna. Tjejer ska djupintervjuas och med resultaten som grund formas en åtgärdsplan till hösten. Vi tror att det är nödvändigt att stärka elevhälsan och se till att arbeta mycket mer normkritiskt i skolan. Vuxenvärlden behöver också förhålla sig till den verklighet som ungdomar möter på nätet.

Vi lyfter också kvinnors arbetsvillkor. Folkhälsostatistik visar att ohälsotalen uttryckt som antal sjukdagar per år är markant högre bland kvinnor än bland män. Speciellt i slutet av arbetslivet. I åldergruppen 55-64 år har kvinnor 79 sjukskrivningsdagar i snitt per år, 26 dagar fler än män. Upplands Väsby har väsentligt högre ohälsotal än Stockholms län i genomsnitt och något högre än hela riket. Vi vet ju att många kvinnor jobbar i offentligt finansierad verksamhet, så där har kommunen en viktig uppgift att fokusera på.

 

Äntligen ridanläggning!

Ridanläggningen i Sättra är i stort behov av upprustning och tillbyggnad. Vi har drivit frågan i drygt femton år och menat att underhållet inte har prioriterats för att det är en idrott dominerad av tjejer. Nu har Kultur- och fritidsnämnden beslutat att starta arbetet med att projektera en ny anläggning. De första stegen tas under 2015 med att kartlägga behov, byggnadernas standard och att ha en dialog med ridklubben.

 

Löner och arbetsvillkor i omsorgen

I majoritetsplattformen skriver vi att omsorgsyrkenas status måste höjas. Lägstalönerna måste bli högre och arbetsvillkoren förbättras. Det långsiktiga arbetet med att få fler män till omsorgen måste inledas. Vi driver på och tar upp detta i alla relevanta sammanhang, framförallt med de tjänstemän som ansvarar för personalpolicy och löneförhandlingar. Vi kan konstatera att det är en uppgift som kräver stor uthållighet och envishet. Alla ”håller med i princip” men när det kommer till att faktiskt göra de ekonomiska prioriteringar som krävs så sitter åtgärderna långt inne. Det underlättar naturligtvis inte heller av att social- och äldrenämnden har ett stort underskott som ska täckas. Fokus inom majoriteten ligger just nu på att höja lönerna i ett annan kvinnodominerat yrke – lärarna. För att komma framåt inom detta område krävs ett ökat opinionsarbete, från fack och allmänhet, som kan flytta fram förhandlingspositionerna.

Jämställdhetsintegrering

Nämndernas verksamhetsplaner för 2015 är nu klara. Vi glädjer oss åt att uppdraget att arbeta med jämställdhetsintegrering får genomslag. Några exempel

  • Utbildningsnämnden har tre prioriterade mål. Ett av målen är ”alla förskolor/skolor ska ha en kultur som gynnar både pojkars och flickors lärande”. Kultur och fritidsnämnden könsmärker all verksamhetsstatistik för att kunna följa upp fördelning till tjejer och killar.
  • Byggnadsnämnden, som basar över det stora stadsbyggnadskontoret, skriver ”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet och ingår som en del i en hållbar utveckling. Kontoret ska stödja jämställdhetsstrategen i att analysera verksamheten ur ett genusperspektiv 2015”.
  • Kommunstyrelsen har uppdraget att ”säkerställa att jämställdhetsstrategin implementeras. Särskilt fokus ska läggas på utbildning och fortbildning för chefer och andra med nyckelpositioner i organisationen samt att säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv finns i verksamhetsplaneringen och att det följs upp”. 700 000 :- är avsatt i kommunstyrelsens budget för detta arbete.

Bara ord på papper kanske den skeptiske tycker. Ja, men viktiga ord. Med detta som grund har vi mycket goda möjligheter att driva på och ta konkreta initiativ inom alla områden av kommunens verksamhet. Nu är det upp till oss att ta vara på de möjligheter vi bäddat för.

I övrigt är det två mycket viktiga frågor som kommunstyrelsen har beslutat om och som kommer upp till beslut på kommunfullmäktige 16/3. Det är försäljningen av Bo i Väsby AB. Information om detta har gått ut i särskild ordning och har behandlats på tre av våra medlemsmöten. Vill du ta del av mer information kring detta så kontakta vår politiska sekreterare Nike Dahlskog. Det andra är ”organisation av välfärdstjänsterna”. D.v.s. att från 1/6 avskaffa Väsby välfärd och skapa tydligare ansvar med en utbildningschef och ett sammanhållet utbildningskontor, socialchef/kontor och kultur- och fritidschef/kontor. Detta har vi drivit på för att skapa ökad tydlighet och styrbarhet av kommunens resurser. Med detta har vi en viktig pusselbit på plats för att stärka det demokratiska styret av verksamheterna.

VäsbyVänstern växer snabbast!

Vänsterpartiet Upplands Väsby är den partiförening i Stockholmsdistriktet som har ökat mest i andel jämfört med förra året, från 54 till 91 medlemmar. Det är en ökning på 69 procent eller med 37 personer, enligt en rapport från Vänsterpartiets distrikt.

”Det är kul! Och det ramlar in folk hela tiden, jag har fått in flera medlemmar bara senaste veckan. Vi har synts där folk finns. Vi har lokal i Väsby där det passerar 1500 personer per dag, där har vi varit varje lördag. Folk kommer in, tar ett äpple och pratar om skola, vård eller något annat, säger föreningens ordförande Kamal Schtaie.”

På andra och tredje plats kom Skärholmen och Ekerö med 65 respektive 62 procent.

Totalt sätt ökade Vänsterpartiet Storstockholm med 1088 medlemmar förra året för att den 1 januari 2015 vara 4624 medlemmar totalt.

Denna framgång kan förklaras med att det har blåst vänstervindar och Kamal säger att Väsbyvänstern har lyckats bygga de bästa väderkvarnarna.

”Jag känner mig både stolt och glad över Vänsterpartiet i Upplands Väsby. Det känns hedersamt att vara medlem och ha uppdrag i Vänsterpartiet. Det ger oss en bra uppbackning i majoritetssamarbetet för att styra kommunen, säger kommunalråd Anders Rosén.”

Medlemsmöte 23 mars

Den 23 mars klockan 18.00-20.00 kommer vi att ha medlemsmöte i vår partilokal på Dragonvägen 30.

Möte för nya medlemmar i Upplands Väsby
Den 26 mars klockan 18:00 – 20:00 kommer vi att hålla ett möte för nya medlemmar i vår partilokal på Dragonvägen 30. Under mötet kommer vi att informera om Vänsterpartiet i Upplands Väsby, vår politik, värdet av ett medlemskap och vilka möjligheter det finns att engagera sig på. Även du som inte känner dig precis ny eller kanske har varit med ett tag är välkommen. Anmälan görs till vår politiska sekreterare Nike Dahlskog.

 

Dags för årsmöte med Väsbyvänstern

Söndagen den 12 april är det dags för årsmöte med Väsbyvänstern. Vi kommer att hålla till i ABFs lokaler på Optimusvägen 12 och hålla på mellan 13.00 – 15.30 Årsmötet ger dig som medlem möjlighet att påverka vårt arbete och att träffa andra medlemmar. Under mötet kommer vi att bland annat att gå igenom verksamhetsplanen och välja styrelse, revisorer och valberedning. Din röst är viktig!

Kallelse till årsmötet och handlingar kommer i ett separat utskick men det finns en hel del att tänka på redan nu:

Nominera till förtroendeuppdrag.
Årsmötet ska välja ett antal personer till att sitta i styrelsen, revisorsgruppen och valberedningen. Du kan föreslå dig själv eller någon annan. Tänk på att fråga personen du vill nominera innan du skickar in förslaget.

Skicka din nominering till Nike Dahlskog senast 23 mars. Vill du nominera en person till att ingå i nästa års valberedning skickar du ditt förslag till ordförande Kamal Schtaie.

Lämna ett förslag till årsmötet
Har du förslag till årsmötet? Lämna in det som en motion som årsmötet kan ta ställning till. Den färdiga motionen skickas till vår politiska sekreterare Nike Dahlskog senast den 16 mars. Hör av dig till Nike om du har frågor om hur du skriver din motion.

OBS!
Glöm inte att du behöver ha betalt medlemsavgiften för att kunna rösta på årsmötet. Har du inte betalat ännu så är det klokt att göra det snarast så att det hinner registreras. Du betalar enklast genom att använda det inbetalningskort som du fick hemskickat vid årsskiftet.

 

Vill du vara ombud på Vänsterpartiets distriktsårskonferens?

Vänsterpartiet håller distriktsårskonferens en gång varje år. Här stakas det kommande verksamhetsåret ut och en ny distriktsstyrelse skall väljas.

Väsbyvänstern kommer i år att kunna skicka 3 ordinarie ombud och tre ersättare. Är du intresserad av att vara ombud? Skicka din intresseanmälan till Nike Dahlskog senast den 20 mars. Vår valberedning kommer att presentera ett förslag på ombud på medlemsmötet den 23 mars.

Även om du inte är ombud så är du välkommen till konferensen som åhörare.

Om du vill nominera kandidater till distriktets styrelse och som revisorer så skickar du din nominering till valberedningen.storstockholm@gmail.com. Kom ihåg att fråga personen du vill nominera om hen är intresserad av uppdraget. I nomineringen skall du skriva följande uppgifter:
•Vem du nominerar
•Till vilket eller vilka uppdrag
•Vilken partiförening eller branschorganisation den nominerade tillhör
•Mejl och/eller telefonnummer till den nominerade

Välkommen på Röd lördag och motionsskrivarstuga
Välkommen till Röd lördag i partilokalen på Dragonvägen 30 den 28 mars kl 11-14.
Distriktsårskonferensen är ett gyllene tillfälle att via motioner lyfta de frågor vi i Väsby tycker är viktiga. Den 28 mars kommer vi därför att hjälpas åt att skriva motioner. Kom och berätta vad du tycker är viktigt. Du kan påverka vår politik! Vi bjuder på frukt. Välkommen!

 

Du följer väl oss på sociala medier?

VäsbyVänstern finns representerad i många olika kanaler på sociala medier. Håll dig informerad och hjälp oss gärna att sprida vårt budskap genom att gilla, dela och kommentera våra inlägg. Då kommer vår politik att nå ännu fler! Webben och sociala medier är en viktig metod i vårt arbete och du som medlem är den viktigaste resursen för att sprida vårt budskap.

Här finns vi på nätet: •Webbsidan: www.vasbyvanstern.se. Här hittar du vårt kalendarium med alla mötestider och evenemang. Du hittar även artiklar, dokument, information om våra företrädare och nyheter.
•Facebook: ”Väsbyvänstern”. En öppen sida där vi lägger upp vad som händer i vänsterpartiet lokalt och generellt. Gilla gärna sidan och inläggen som kommer in
•Facebook: ” Vänsterpartiet Upplands Väsby”. En sluten grupp för våra medlemmar där du kan delta i diskussioner eller lägga upp egna frågor. Du är välkommen att ansluta dig till gruppen.
•Instagram: ”vasbyvanstern”. Här får du information i bilder på saker och ting som händer.
•Twitter: ”VäsbyVänstern”. Här får du information och meddelande som rör aktuella saker.

Kontakt:
Anders Rosén, kommunalråd, anders.rosen@upplandsvasby.se, 08-590 972 58
Kamal Schtaie, ordförande, kamal@schtaie.se, 070-205 47 64
Nike Dahlskog, politisk sekreterare, nike.dahlskog@upplandsvasby.se, 08-590 975 95