De ramar som Väsbyalliansen lagt för Kultur- och fritidsnämndens verksamhet resulterar i stora nedskärningar i verksamhet. I nämndens verksamhetsplan med budget för 2021 som ska antas 13/10 framgår att nämnden ska skära ned kostnader på drygt 8,5 miljoner kronor. Det är ca 6 % av budgeten som ska bort.

­- Biblioteket stänger på söndagar. Fritidsgårdar kan inte arbeta med tryggheten. Kulturskolan minskar antalet platser. Naturskolan halveras. Det blir ingen ishallsentré och Skatepark. Underhåll av anläggningar minskar. Detta är exempel på helt oacceptabla försämringar som Väsbyalliansen nu pressar igenom , säger Anders Rosén, 2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

– Väsby växer kraftigt då behöver vi möta ökade behov av kultur- och fritid, inte minska utbudet. Så bygger vi inte en attraktiv kommun. Arbetet för trygghet är en prioriterad uppgift för kommunen, då kan jag för mitt liv inte förstå att man skär ned på de förebyggande insatserna i ungdomsenheten, fortsätter Anders. Nu måste vi protestera! Det finns pengar. För 2020 gör kommunen ett rekordöverskott på 190 mkr och för 2021 finns 30 mkr i statsbidrag som inte är budgeterat.

Här beskrivs hur de olika enheterna drabbas samt några exempel ur verksamhetsplanen om konsekvenser.

Allmänkultur skär ned med 630 tkr

– Minskade scenkonstprogram, bl a minskat antal barnteaterföreställningar.

– Minskade bidrag till kulturföreningar

 

Biblioteket skär ned med 1 370 tkr

– Minskade öppettider, stängt söndagar

– Risk att behöva prioritera bort arbetsuppgifter som går utöver öppethållande. Det kan vara mottagande av grupper, tex nyanlända, klassbesök, bokcirklar, söka bidrag för extern finansiering, fortbildningsinsatser och ordinarie systematiskt arbetsmiljöarbete.

Prioritera om verksamheten för barn och unga. Barnfamiljer och skolor riskerar att nedprioriteras

-Programverksamheten för barn och unga riskerar att bli väldigt liten. Målgrupper vi arbetar med idag: barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål (tex finska söndagar), unga.

 

Idrotts- och fritidsenheten skär ned med 800 tkr

– Bemanning på Fritidsbanken minskas.

– Minskad ambition för skötsel av anläggningar.

 

Kulturskolan skär ned med 450 tkr

– En tjänst mindre. Elevantalet minskas därmed med 63 elever.

 

Gunnes gård och naturskolan skär ned med 600 tkr

– En tjänst på naturskolan bort vilket innebär en halvering.

 

Ungdomsenheten skär ned med 750 tkr

– Färre fritidsgårdar öppna på helgerna. Som konsekvensbeskrivning sägs  ”platssamverkans arbete som är uppstartat och under utveckling genom brottsförebyggande arbete kommer påverkas negativt”

 

Messingen skär ned med 600 tkr

Två vaktmästartjänster mindre vilket innebär minskade öppettider. Även om lokaler finns och står tomma kan Messingen inte erbjuda plats pga resurs- och bemanningsbrist.

 

Övrigt 3 050 tkr

– Ingen skatepark

– Ingen ny entré vid ishall

– Ridhuset, investering fullföljs inte som planerat