På kommunfullmäktigesammanträdet den 19 mars antogs kommunens folkhälsoprogram för åren 2018-2020. Kommunalråd Anders Rosén (V) berättade om den betydelse folkhälsan har för ett samhälle. På frågan om vad som är ett gott samhälle finns många svar. Vi kan säkert enas om faktorer så som frånvaro av krig och förtryck, mänskliga rättigheter, mat och rent vatten. Men efter det kommer troligtvis svaren att präglas av värderingar och ideologier. Ett svar som ganska många skulle kunna enas om dock är en god folkhälsa.

Folkhälsan kan ses som ett kvitto på hur ett samhälle mår. Exempel på faktorer som vägs in när man mäter folkhälsa är:

 • Hur gamla vi blir
 • Hur friska vi är
 • Hur vi mår psykiskt
 • Vad vi äter
 • Hur vi avstår, brukar och missbrukar droger
 • Om vi känner oss delaktiga i samhället
 • Hur hälsa respektive ohälsa fördelas.

Det är frågor som dessa som folkhälsoprogrammet behandlar.

I Väsby kommun har vi bedrivit ett systematiskt folkhälsoarbete som är både nämndövergripande och samverkande. Folkhälsoarbetet är inget som ligger vid sidan av utan alla nämnder jobbar med frågan.

Arbetet är uppdelat i sex fokusområden:

Delaktighet och inflytande i samhället

Att känna delaktighet i samhället är en hälsofaktor. Här jobbar vi med:

 • Demokratimål
 • Jämställdhet
 • Integration
 • Insatser för trygghet.

Ekonomiska och sociala förutsättningar

Folkhälsan samverkar med socioekonomiska faktorer. Vi blir generellt sett friskare men klyftan ökar mellan de som mår bra och de som inte har en god folkhälsa. Detta samverkar på ett tydligt sätt med socioekonomiska faktorer.

Barns och ungas uppväxtvillkor

Här har vi ett självklart fokus och lägger mest kraft. Här finns en del utmaningar och vi gör också en hel del insatser. För att till exempel förebygga psykisk ohälsa bland unga jobbar vi med att:

 • Bygga ut elevhälsan
 • Skapa fler vuxenkontakter
 • Nätmedvetenhet hos alla pedagoger

Åldrande med livskvalité

Detta blir allt viktigare när befolkningen blir äldre. Ett exempel på insats inom detta område är att jobba för att förebygga fallolyckor bland äldre. Här jobbar vi med:

 • Att minska överförskrivningen av läkemedel
 • Träning för äldre
 • Säkerhetsgenomgång i hemmen i samarbete med anhörigkonsulenter och Väsbyfixarna

Fysisk aktivitet och goda matvanor

Vi vill främja rörelse, motion och bättre kostvanor. Till exempel vi så arbetar vi med:

 • Utveckling av idrottsanläggningar och spontanidrottsplatser
 • Rörelse i skolan utöver idrottsundervisningen
 • Kvalitéten på mat i våra verksamheter
 • Riktade insatser som projektet ”En frisk generation” i Smedby

Samhälle fritt från narkotika, minskat bruk av alkohol och tobak

Vi har antagit en ny handlingsplan gällande alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Att jobba med främjande och förebyggande insatser inom folkhälsan är viktigt och antagligen ett av det mest samhällsekonomiskt lönsamma vi kan göra.