Rofferiet i samhället är ett stort problem. Det finns en liten grupp personer som roffar åt sig en oproportionerlig stor del av ekonomins och naturens resurser. Gruppens beteende är djupt skadligt för sammanhållningen i samhället och utgör ett hot mot den livsstil vi värnar i Sverige.

Rofferiet är ett globalt problem och behöver bekämpas på alla nivåer – FN, EU och rikspolitiken i Sverige. De extremt rika i toppen av rofferistrukturerna blir allt rikare och utnyttjar sin makt för sina intressen. Men vi ser att rofferiet nu också finns här i Upplands Väsby. Varje signal mot rofferiet är viktigt. Vi kan göra vår lilla del lokalt. Att acceptera rofferi innebär att vi skickar fel signaler till våra barn, ungdomar och andra. Signaler om att hårt hederligt arbete inte lönar sig och att solidaritet och att dela med sig inte är den grund som samhället vilar på.

Vi återfinner personer med rofferibeteende i samlade bosättningar som tar stora markområden i anspråk. Ofta i de finaste lägena nära sjöar och natur. Områden som annars skulle kunna användas för idrott, lek och friluftsliv för våra barn och ungdomar. I dessa bosättningar återfinner vi en ökad frekvens av osolidarisk ekonomisk verksamhet – skatteplanering, ekonomisk brottslighet och anlitande av svart arbetskraft.

Rofferiet är organiserat. Personer i toppen av strukturerna blir extremt rika. Aktiehandel och finansiell makt utnyttjar de lägre delarna i strukturerna. Hårt arbetande företagare och lönearbetare görs beroende och står i skuld till de som organiserar rofferiet.

Rofferiet kommer också till uttryck i överdriven materiell konsumtion. Med flera bensindrivna bilar per hushåll, stora bosättningsytor, osund lyxkonsumtion och utsvävande fritidsvanor med frekventa flygresor runt hela världen tar de i anspråk mycket mer klimatutrymme än vad moder jord tål.

Många medborgare upplever rofferiet som integritetskränkande och hotfullt. Vi måste börja tala om ”elefanten i rummet”. Vi måste ta människors oro på allvar och visa konkreta åtgärder för att bekämpa detta skadliga samhällsfenomen.

Det finns också en djupt humanistisk aspekt. Personer som drivs av girighet och ensidig materiella värderingar behöver hjälp för att finna en hållbar livsstil. Lycka ligger, som vi alla vet, att finna i samverkan och samvaro med andra i de nära relationerna och i samhällsgemenskapen. Med rådgivning och sociala insatser vill vi hjälpa dessa personer att bli solidariska och lyckliga samhällsmedborgare.

Lokalt kan vi göra insatser för att motverka rofferi och rofferiets skadliga effekter:

  • Vi politiker kan aktivt arbeta för att påverka riksdagen att införa en progressiv fastighetsskatt som ska tillfalla kommunerna. Skatten ska riktas till de högst taxerade fastigheterna.
  • Vi politiker kan också driva på för en progressiv kommunalskatt. Se över kommunala taxor och avgifter så att de blir progressiva, kopplande till inkomst, där lagstiftning medger.
  • Ge kommunens konsumentrådgivning i uppgift att arbeta för att upplysa om riskerna med överdriven materiell konsumtion riktade till grupper med riskbeteende
  • Genomför utbildningsinsatser i samarbete med civilsamhälle, till exempel kyrkor, för att stärka de solidariska värderingarna i samhället.
  • Rikta sociala insatser till områden där vi vet att rofferi förekommer.
  • Komplettera polisens insatser mot ekonomiskt brottslighet med en kommunal funktion mot ekobrott. Funktionen ska ha lokal kännedom för att exempelvis tidigt upptäcka och beivra anlitande av svart arbetskraft och att se konsumtionsmönster som inte stämmer med uppgiven inkomst.

Med åtgärder som dessa är vi övertygade om att samhällets resurser kommer att fördelas mer jämlikt och att den samhälleliga sammanhållning som rofferibeteendet sliter isär kommer att återupprättas.

 

Leif Bejhed

Yadollah Biglari

Karin Lindh

Anders Rosén

Kamal Schtaie

Kommunfullmäktigeledamöter för Vänsterpartiet i Upplands Väsby